Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Букрєєв І.А.
Культура народів Причорномор'я. - 2012. - №209. - С.19-22.

Формування і реалізація рекреаційного потенціалу регіону

Постановка проблеми. Однією з найважливіших проблем соціально-економічного розвитку окремих регіонів та України в цілому є забезпечення сталого економічного зростання та підвищення на цій основі рівня життя населення. Рішення цієї проблеми залежить від багатьох факторів, в тому числі від продуктивних можливостей працівників, заснованих на їх здоров'я і фізичному стані. У цьому відношенні важливу роль відіграє сфера туризму та рекреації, не тільки надає стимулюючу дію на працівників, але і впливає на функціонування ключових секторів економіки: телекомунікації, транспорт, зв'язок, торгівлю, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів масового споживання. Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу забезпечує створення додаткових робочих місць, поліпшення інвестиційного клімату, активізацію підприємницької діяльності.

У сучасних умовах для ефективного розвитку Кримського регіону, є не тільки формування, а й заощадження та раціональне використання річок.

Відносна рідкість ресурсів змушує робити вибір які товари і послуги виробляти, а від яких слід відмовитися. Оскільки більшість економічних ресурсів має рекреаційними властивостями, використовуючи їх в цьому напрямку суспільство втрачає можливість отримати продукт від їх альтернативного використання.

Тому виникає проблема необхідності розвитку тієї чи іншої сфери діяльності, а в даному випадку рекреаційної. Рекреаційний потенціал ефективно може бути реалізований тільки в тому випадку, коли враховані всі вигоди для суспільства, тобто дотримано два основних економічних принципу (ефективний розподіл ресурсів та ефективність виробництва). Тобто реалізація рекреаційного потенціалу не повинна суперечити принципам ефективності реалізації економічного.

Аналіз літературних джерел. Дослідженню даної проблеми присвячені наукові праці таких вітчизняних вчених: Н.І. Долішний, СМ. Злупко, Н.А. Титовоа, П.А. Ігнатовський, О. С. Шаптала та інші.

М.І. Долішний, Злупко С.М. на основі теорії В.І. Вернадського про ноосферу роблять висновок про необхідність більш широкого трактування трудового потенціалу і вводять категорію "соціально-трудовий потенціал", під яким мається на увазі той самий трудовий потенціал, але зорієнтований на виробниче функціонування за допомогою соціальних факторів, мотивацій [1, с.14].

На думку М.О. Титової трудовий потенціал - це можливість робочої сили максимально реалізуватися у праці [2, с. 10].

На думку П.А. Ігнатівського економічний потенціал передбачає сучасні системи машин та інші знаряддя праці, весь науковий і виробничий арсенал, розвідані запаси сировини та енергії, трудові ресурси, виробничий досвід. [3, с. 76].

О.С. Шаптала в роботі «Матеріально технічна база існування та розвитку сфери обслуговування в Автономній республіці Крим: стан і проблемні питання» характеризує стан реального капіталу по мірі фізичного і морального зносу в Автономній республіці Крим, а також підкреслює основні проблеми завантаження потужностей [5].

Метою даної статті є розробка теоретичного підходу до формування та реалізації рекреаційного потенціалу.

Виклад основного матеріалу. Ефективний розподіл ресурсів відбувається за рахунок того, що рекреація високорентабельне і швидко розвивається напрямок господарства в світі, яке здатне створити додаткові робочі місця та використовувати економічні ресурси в більш вигідному альтернативному напрямку, а також надавати стимулюючий вплив на розвиток інших галузей (сільське господарство, транспорт, будівництво, торгівля). Ефективність виробництва виражається в економії суспільної праці при різних способах виробництва рекреаційного продукту, яке здійснюється за рахунок унікальної комбінації і наявності великого обсягу природних рекреаційних ресурсів. Суспільна праця пов'язаний із створенням туристичного або рекреаційного ресурсу, різко підвищує собівартість туристського або рекреаційного продукту. Два цих принципи доповнюють один одного, так наприклад, не зацікавлений суб'єкт в розвитку рекреації і не ефективно веде господарську діяльність, практично не маючи ніякого доходу, отримавши землі в користування, не забезпечить ні ефективності виробництва ні ефективність розподілу ресурсів.

Проблема ефективності реалізації економічного потенціалу є однією з основних проблем економіки. Суть цієї проблеми полягає у визначенні шляхів і способів досягнення найбільшого задоволення безмежних суспільних потреб в умовах рідкості, обмеженості ресурсів.

Классификация экономических ресурсов
Рис. 1. Класифікація економічних ресурсів

Питання про ефективне розподіл ресурсів стоїть перед кожною людиною, так і перед підприємством та суспільством в цілому, тому можливість використання діючих і розвіданих ресурсів на території в наданні на людину позитивного фізичного та психічного впливу, тобто реалізації рекреаційного потенціалу, повинна мати економічне обґрунтування.

Кримський регіон володіє природними перевагами, пов'язаними з виробництвом рекреаційно-туристичного продукту завдяки унікальності природних ресурсів.

Під рекреаційними ресурсами розуміють компоненти природного середовища і феномени соціокультурного характеру, які завдяки певним властивостям (унікальність, оригінальність, естетична привабливість, лікувально-оздоровча значимість), можуть бути використані для організації різних видів і форм рекреаційних занять [6].

Економічний ресурс земля в рекреаційно-туристичному плані передбачає:

1) Природні рекреаційні ресурси - клімат, водні ресурси, рельєф, печери, рослинний і тваринний світ, національні парки, мальовничі краєвиди;
2) Природні туристичні ресурси - економіко-географічне положення території, транспортна доступність.

Такі види ресурсів можна віднести до групи соціально - економічних. Територія регіону володіє у великій кількості об'єктами реального капіталу, але їх стан потребує ремонту та модернізації, а багато з них мають незначну завантаження своїх потужностей. Що стосується трудових ресурсів, то в період сезону достатню їх кількість забезпечується за рахунок міграції робочої сили з інших регіонів. Стійка частина персоналу на підприємствах рекреаційно-туристичної галузі складається з числа місцевих жителів. У складі напрями розвитку соціально - трудових ресурсів, має бути підвищення рівня культури населення, підвищення якості професійної підготовки, побудова системи стимулів професійного розвитку, а також важливе значення має розвиток інформаційної інфраструктури щодо можливостей вибору професії та корпоративної культури місця працевлаштування. Соціальні перетворення повинні надати вплив на працівника не тільки в процесі його трудової діяльності, але і в процесі його дозвілля.

Реалізації соціально-трудового, природного, виробничого, інформаційного потенціалів, сприяє стимулюючий інститут ефективного використання економічних (рекреаційних) ресурсів спільно з інститутом захисту і розвитку конкуренції.

Доцільність реалізації рекреаційного чи туристичного, а також інших потенціалів у складі структури економічного потенціалу, можлива лише за ефективної реалізації останнього.

Структура экономического потенциала региона
Рис. 2. Структура економічного потенціалу регіону

Економічний потенціал регіону - можливість виробляти матеріальні блага, надавати послуги, задовольняти потреби суспільства. Ці можливості забезпечують наявні ресурси в регіоні - виробничі, трудові, соціальні, природні, фінансові, інформаційні [4].

Роль кожної держави в сучасному світі визначається, насамперед, її економічною могутністю, яка є наслідком реалізації економічного потенціалу. Найбільш універсальними показниками, що характеризують економічну могутність країни, є її валовий внутрішній продукт (ВВП) і валовий національний дохід (ВНД).

Поняття туристичний і рекреаційний потенціали в деякому сходяться, тому що будь-який вид туризму має свої особливості, наявність яких сприяє забезпеченню і обслуговуванню рекреаційної діяльності.

Реализация рекреационного потенциала
Рис. 3. Реалізація рекреаційного потенціалу

Рекреаційно-туристичний комплекс є результатом реалізації рекреаційно-туристичного потенціалу регіону.

Висновки. Забезпечення ефективної реалізації рекреаційно-туристичного потенціалу має займати пріоритетне значення в стратегії розвитку регіону. Чинниками що впливають на реалізацію рекреаційного потенціалу регіону є:

- наявність та розвиток туристичної інфраструктури;
- формування інформаційної системи щодо відпочинку в Криму і стимулювання туристичних агентств до участі в цьому процесі;
- підприємницька активність у регіоні, рівень розвитку конкуренції, наявність тіньового сектору;
- рентабельність рекреаційної діяльності і ступінь диверсифікації ресурсів;
- якість рекреаційно-туристичних ресурсів;
- джерела фінансування та державна підтримка;
- соціальна обстановка в регіоні;
- розробка заходів по збільшенню курортного сезону (формування нових туристських маршрутів, освоєння і адаптація нових видів рекреаційної діяльності;
- наявність і розвиток стимулюючого інституту ефективного використання економічних (рекреаційних) ресурсів.

Наявність природних рекреаційних ресурсів, їх кількість, якість і комбінації визначають рекреаційну спеціалізацію Кримського регіону.

Джерела та література

1. Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика / М.І. Долішній, Злупко С.М. та ін. - К: Наукова думка, 1994.- Ч.1. - 257 с.
2. Тітова Н. А. Трудовий потенціал і його реалізація в умовах формування регіональних ринків праці: автореф. дис. ... д-ра економ, наук : 08.09.01 / Н.А. Тітова; Ін-т регіональних досліджень. - Львів, 1996. - З 48.
3. Ігнатовський П. Економічний потенціал і умови дієвості господарського механізму / П. Ігнатовський // Планове господарство. - 1980. - № 2. - С. 15-19.
4. Ожегов С.І. Словник російської мови: 70000 слів / С. В. Ожегов; під ред. Н. Б. Шведової. - 23-е изд. -М. 1991.-С. 289.
5. Шаптала О.С. Матеріально-технічна база існування та розвитку сфери рекреаційного обслуговування в Автономній республіці Крим: стан і проблемні питання / О.С. Шаптала // Статистика України. - 2004. - №1. - С.55-58.
6. Рекреація: [Електронний ресурс] // Вікіпедія - вільна енциклопедія. - Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Рекреация


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.