Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ТАГАНРОЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА І УПРАВЛІННЯ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою ГиМУ

_____________________С.И. Шило

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

з дисципліни

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ В ТУРИЗМІ

для студентів спеціальності
230500 "Соціально-культурний сервіс і туризм"
Таганрог

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна "Бухгалтерський облік та оподаткування в туризмі" призначена для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 230500 - "Соціально-культурний сервіс і туризм".

Дисципліна відноситься до дисциплін спеціалізації.

Мета дисципліни - навчання студентів основним принципам і сутності бухгалтерського обліку та оподаткування на туристських підприємствах, максимально наблизившись до їх реальної постановці на туристських підприємствах послуг.

Завдання дисципліни - розгляд теоретичних основ і практичних аспектів введення бухобліку на підприємствах, класифікації та поведінки витрат, обліку основних і накладних витрат, прямих і непрямих витрат, методів і способів калькулювання туристської продукції, варіантів реалізації і підрахунку фінансових результатів і особливостей розрахунку податків для туристських організацій.

Бухгалтерський облік - це область спеціальних економічних знань, що мають у сучасному суспільстві важливе прикладне значення. Він необхідний для кожної організації незалежно від видів та цілей її діяльності.

Програма курсу включає в себе так само питання специфічності оподаткування та податкових пільг турфірм, знання яких сприяє мінімізації податкових платежів.

Матеріали лекцій ґрунтуються на чинному законодавстві, регулює діяльність турфірм і практичних прикладах роботи підприємств цієї сфери діяльності.

Навчання будується на поєднанні лекцій і практичних занять.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення та узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або за заздалегідь відомим темами. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття передбачають роботу кожного студента за індивідуального (групового) завданням та особистий усний або письмовий звіт за нього перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторної та призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалами та підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік та оподаткування в туризмі" передбачено на 4 курсі денного відділення (7 семестр).

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиної тематичної програми у відповідності з навчальним планом з використанням індивідуального консультування та самостійної роботи студентів.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною оцінкою виконаної роботи;

- рубіжний контроль, що складається із складання іспиту з дисципліни.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на поставлені викладачем питання. Він проводиться двічі протягом кожного семестру на спеціальній рейтинг-тижні у вигляді контрольних робіт.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ Кількість годин
Лекції Практ. заняття
1 Основи бухгалтерського обліку 4 4
2 Основи бухгалтерського обліку на туристських підприємствах 4 4
3 Облік основних засобів 2 2
4 Облік нематеріальних активів та МШП 2 2
5 Облік матеріальних цінностей і розрахунків з оплати праці 2 2
6 Облік витрат на виробництво і реалізацію турпродукту 2 2
7 Облік грошових коштів, розрахунків і зобов'язань 4 4
8 Облік власного капіталу і нормованих витрат турфірми 2 2
9 Облік фінансових результатів 2 2
10 Бухгалтерська звітність туристських організацій 4 4
11 Особливості оподаткування в турфірмах 4 4
12 Мінімізація податкових платежів 4 4
Разом Всього 36 36
72ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

Тема 1. Основи бухгалтерського обліку

Облік в системі управління. Види господарського обліку. Завдання і функції бухобліку. Система регулювання бухгалтерського обліку в РФ. Основні правила, принципи і вимоги до введення бухгалтерського обліку. Предмет, об'єкти і методи бухобліку. Балансове узагальнення. Зміст бухгалтерського балансу. Бухгалтерські рахунки і подвійний запис. Документування та документообіг. Інвентаризація. Оцінка та калькулювання. Організація бухгалтерського обліку. Закони РФ, що регулюють введення бух обліку турфірм.

Тема 2. Основи бухгалтерського обліку на туристських підприємствах

Туристська діяльність. Туристський продукт. Ліцензування туристської діяльності. Сертифікація туристських послуг. Особливості договорів на туристично-екскурсійне обслуговування. Основні поняття і принципи бухобліку туристських підприємств. Особливості бухгалтерського обліку. Класифікація витрат та її вплив на організацію бухобліку. Облік основних витрат. Облік накладних витрат. Зведений облік витрат. Законодавчі та інші нормативні вимоги до бухобліку.

Тема 3. Облік основних засобів

Поняття, оцінка та класифікація основних засобів. Облік надходження ОС. Основні засоби як надходження у статутний капітал. Будівництво та купівля ОС. Облік ОЗ, що надійшли на умовах фінансового лізингу. Облік безоплатно отриманих основних засобів. Основні кошти, що надійшли за договором поточної оренди. Облік амортизації основних засобів. Облік ремонтів. Облік реалізації та вибуття ОЗ.

Тема 4. Облік нематеріальних активів та МШП

Поняття, оцінка та класифікація нематеріальних активів. Облік надходження нематеріальних активів. Облік амортизації нематеріальних активів. Облік реалізації та вибуття нематеріальних активів. Поняття, оцінка та класифікація малоцінних і быстроизнашивающих предметів. Облік МШП в бухгалтерії і експлуатації. Облік амортизації МШП.

Тема 5. Облік матеріальних цінностей і розрахунків з оплати праці

Поняття, класифікація та оцінка матеріалів. Облік матеріалів в бухгалтерії. ФІФО, ЛІФО. Інвентаризація матеріальних цінностей. Реалізація матеріалів. Види та форми оплати праці. Форми оплати праці. Облік чисельності і відпрацьованого часу. Облік турфірми по оплаті праці.

Тема 6. Облік витрат на виробництво і реалізацію турпродукту

Склад витрат, що включаються в собівартість турпродукту, їх структура і класифікація. Калькулювання собівартості туру. Сутність і основні принципи калькулювання собівартості. Методи і способи калькулювання турпродукции. Види калькуляцій, що складаються. Особливості реалізації турпродукту. Облік реалізації власних турпутівок фірми. Облік реалізації послуг, наданих турфірмою, по реалізації турпутівок, сформованих іншими турфірмами.

Тема 7. Облік грошових коштів, розрахунків і зобов'язань

Облік касових коштів. Касові операції. Облік грошових коштів. Порядок готівкових і безготівкових розрахунків. Валютний рахунок. Порядок оформлення розрахункових документів. Черговість списання грошових коштів з рахунку. Облік розрахунків з постачальниками. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами.

Тема 8. Облік власного капіталу і нормованих витрат в турфірмі

Класифікація капіталів у фірмі. Облік статутного капіталу. Облік резервного капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік фондів спеціального призначення. Облік курсових і сумових різниць. Облік нормованих витрат. Витрати на рекламу. Представницькі витрати. Відрядні витрати. Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів. Витрати на оплату відсотків по кредитах банків.

Тема 9. Облік фінансових результатів

Визначення фінансового результату. Поняття прибутку. Позареалізаційні доходи і витрати. Структура балансового прибутку. Облік фінансових результатів. Вертикальний і горизонтальний аналіз формування фінансових результатів. Аналіз співвідношення "витрати - обсяг - прибуток".

Тема 10. Бухгалтерська звітність туристських організацій

Поняття звітності. Склад звітності туристського підприємства. Використання бланків суворої звітності. Бухгалтерський баланс. Звіт про прибутки і збитках. Звіт про зміни капіталу. Звіт про рух грошових коштів. Додаток до бухгалтерського балансу. Звіт про цільове використання отриманих коштів.

Тема 11. Особливості оподаткування в турфірмах

Визначення оподатковуваних баз і податкових ставок. Порядок обліку ПДВ по придбаному матеріальних цінностей (робіт, послуг). Оподаткування валютних курсових різниць. Податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери. Облік податку з продажів у туристської фірми. Збір на потреби освітніх установ. Особливості оподаткування турфірмами прибуткового податку з фізичних ліц. Оподаткування турфірми податком на майно. Податок на рекламу. Податок на користувачів автомобільних доріг. Особливості оподаткування турфірм податком на прибуток. Податкові пільги, надані турфірмам. Методика аналізу податкових платежів і направлення податкового планування.

Тема 12. Мінімізація податкових платежів

Поняття облікової політики фірми. Альтернативні способи обліку в рамках чинного законодавства. Вибір методу групування і включення витрат на собівартість реалізованих послуг. Вибір питомої ваги виробничої і посередницької діяльності у загальній виручці від реалізації послуг з урахуванням розподілу непрямих витрат. Методи визначення виручки від реалізації послуг для цілей оподаткування. Способи нарахування амортизації основних засобів. Рішення переоцінки основних засобів. Методи оцінки запасів і розрахунок фактичної собівартості списуються у виробництво матеріально-виробничих ресурсів. Фактори, що визначають вибір облікової політики.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

1. Розгляд систем регулювання бухгалтерського обліку в РФ.
2. Класифікація і характеристика витрат.
3. Вивчення балансу туристичного підприємства.
4. Аналіз основних засобів підприємств.
5. Розрахунок зарплати співробітникам фірми.
6. Розгляд на підставі даних балансу МБП і нематеріальних активів.
7. Розрахунок собівартості туристичного туру.
8. Аналіз структури капіталу фірми.
9. Підрахунок фінансових результатів підприємства.
10. Розрахунок податкових платежів для фірми.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які закони РФ контролюють введення бухобліку на туристських підприємствах?
2. Перерахуйте чотири основних способи відображення господарських операцій з їх впливу на бух. баланс.
3. Принцип подвійного запису.
4. Дайте класифікацію об'єктів бухобліку.
5. Назвіть основні принципи (допущення) бухгалтерського обліку.
6. Дайте визначення інвентаризації.
7. Дайте визначення активів і пасивів фірми.
8. Поняття статутного капіталу фірми.
9. Поняття основних засобів.
10. Яка мета нарахування амортизації ОЗ.
11. Що є фінансовим результатом ліквідації основних засобів турфірми.
12. Переоцінка основних засобів турфірми.
13. Що таке нематеріальні активи фірми?
14. Відображення нематеріальних активів у балансі фірми.
15. Дайте визначення МШП фірми.
16. Чим облік МШП схожий на облік основних засобів?
17. Назвіть правила оцінки матеріальних запасів в бухгалтерському балансі.
18. Охарактеризуйте методи ЛІФО та ФІФО.
19. Як організовується облік матеріалів на складах?
20. Як відображаються результати інвентаризації матеріалів на бух. рахунках?
21. Види та форми оплати праці.
22. Які утримання із зарплати ви знаєте?
23. Який період є розрахунковим при розрахунку відпускних зарплат?
24. На підставі яких документів здійснюється виплата зарплати?
25. Що таке собівартість турпродукту?
26. У чому полягає відмінності елементів витрат від статей калькуляції?
27. Що розуміється під комерційними витратами фірми?
28. На яких принципах базується організація обліку витрат на виробництво турпродукту?
29. Що включається до складу непродуктивних витрат на турфірмі?
30. Ведеться облік втрат від браку на турфірмі?
31. В чому полягають особливості реалізації турпутівок за договорами міни?
32. Як визначається результат реалізації турпутівок?
33. Що називається акредитивною формою розрахунків?
34. Що називається розрахунковим рахунком?
35. Чи може турфірма мати кілька розрахункових, валютних рахунків?
36. Опишіть порядок зберігання та витрачання грошових коштів в касі?
37. Що розуміється під фінансовим результатом фірми?
38. На які цілі використовується прибуток фірми?
39. Дайте характеристику власного та додаткового капіталів фірми.
40. Як використовується резервний капітал, фонд накопичення і фонд споживання турпідприємства?
41. Що називається бухгалтерської звітністю фірми?
42. Особливості оподаткування турфірм.
43. Порядок обчислення податку на рекламу.
44. Податок на майно і податок з продажів.
45. Податкові пільги.
46.Минимизация податкових платежів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Агеєва О.А. Туристичні фірми та готелі: бухгалтерський облік та оподаткування. М. 2000
2. Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Бухгалтерський облік в туризмі: сучасні технології навчання. М. 1997
3. Бургонова Г.Н., Каморджанова Н.А. Готельний і туристський бізнес. М. 2000
4. Єгорова С.К. Денисова К.Я. Основи бухгалтерського обліку і аудиту у сфері сервісу. М. 2000
5. Керімов Ст. Е., Сухов Р. А. Виробничий облік в туристських організаціях. М. 2000
6. Зразків А. В., Миронова О. Ю. Практикум з оподаткування та бухгалтерського обліку в туристичних фірмах. М. 2000
7. Соболєва Е. А., Соболєв В. І. Фінансово - економічний аналіз фірми. М. 1999
8. Склад і облік витрат у туризмі. Методичні рекомендації. М. 2000
9. Туристичні фірми та готелі: нормативне регулювання діяльності. М. 2001
10. Економіка сучасного туризму під ред. Коропової Р. А. М. 1998

СТРУКТУРА РУБІЖНОГО ТА СУМАРНОГО РЕЙТИНГУ З ДИСЦИПЛІНИ
 

Рейтинг 1 контролю Рейтинг 2 контролю Рейтинг 3 контролю Сумарний рейтинг
макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін.
14 8 14 8 44 24 72 40

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ

Оцінка Відмінно Добре Удовлетвор. Неудовлетвор.
Рейтинг 61-72 51-60 40-50 <40


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.