Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

Башта А.І., Донський Д.В.
Культура народів Причорномор'я. - 2011. - №213. - С.17-19.

Застосування експертних економічних систем для вибору екологічних заходів і енергозберігаючих технологій при проектуванні і розвитку рекреаційних комплексів

Введення. Застосування енергозберігаючих технологій на підприємствах рекреаційного обслуговування обов'язково повинне проводитися з урахуванням екологічного ефекту. Маються на увазі як позитивні, так і негативні фактори екологічного впливу при введенні в експлуатацію енергозберігаючих установок, систем, методів.

Постановка проблеми. У цій статті ставиться проблема обґрунтування застосування експертних систем і моделей основних на експертних знаннях, у задачах вибору екологічних заходів та енергозберігаючих технологій в рекреаційних системах. Експертні системи в галузі енергозбереження та екологічного контролю представляють великий інтерес для фахівців в області розробки і оптимізації рекреаційних систем, що визначає актуальність наукового дослідження, проведеного в даній статті.

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Характеризуючи стан досліджуваної проблеми, можна відзначити наступне. Невирішеними залишаються питання обґрунтування методів вироблення рішень на основі експертних знань та обґрунтування вибору структури експертних систем, призначених для застосування в задачах екологічного та енергозберігаючого проектування та оцінювання рекреаційних підприємств і систем.

Метою роботи є розробка та обґрунтування структури економічних експертних систем і вибору методів вироблення рішень в трудноформализуемых задачах екологічного та енергозберігаючого проектування та оцінювання.

В роботі [6] запропоновано досить проста експертна система (рис. 1), в основі якої лежать три модулі:

- планування використання втрачається тепла,
- енергозберігаючого управління обігрівачами і
- економного використання систем охолодження та кондиціонування.

Експертна система, представлена в роботах [7, 8], призначена тільки для екологічного оцінювання. Автори цих робіт описують експертну систему засновану на знаннях типу "Якщо-то" і дають в додатку фрагмент програмного коду заповнення бази знань.

У роботах [2,4 5] міркування щодо застосування експертних систем у розглянутій області носять поверхневий характер.

Основні результати. Швидке зростання витрат на паливо, нестабільність поставок і складність їх прогнозування, зростаюча вимогливість рекреантів до стану екології зовнішнього середовища змушують переосмислити схеми споживання енергії з особливим акцентом на енергозбереження. Для рекреаційних підприємств, зокрема, в цьому плані можна говорити про системи опалення, подачі та нагріву води, вентиляції, кондиціонування повітря, освітлення та забезпечення роботи допоміжного обладнання. Природно, вибір підходів до використання тих чи інших енергозберігаючих технологій - складна техніко-економічна і навіть екологічна завдання. І навіть якщо вона буде вирішуватися командою фахівців із залученням інженерів, економістів та екологів - все одно може знадобитися додаткове залучення вузьких фахівців - геодезистів, хіміків, електронників.

Структура экспертной системы энергосбережения
Рис.1. Структура експертної системи енергозбереження [6]

Таким чином, структура експертної системи у сфері енергозбереження та екології розвитку рекреаційних підприємств і комплексів повинна мати більш складну структуру, ніж пропонована в наукових роботах, відомих на сьогоднішній день. Автори цієї статті мають досвід розробки експертних систем в екології [1], який частково був використаний при створенні структури експертної системи, представленої нижче на рис. 2.

Структура экспертной системы в области энергосбережения и экологии развития рекреационных предприятий и комплексов
Рис.2. Структура експертної системи у сфері енергозбереження та екології розвитку рекреаційних підприємств і комплексів

Для того щоб оцінити можливість використання на даному підприємстві систем енергозбереження, необхідно зробити розрахунки, пов'язані з технічними, екологічними і економічними обмеженнями. Тому модуль планування і проведення розрахунків повинен використовувати велику кількість різноманітної інформації, яка витягується: з робочої бази параметрів рекреаційного підприємства, з бази даних по граничним екологічним навантаженням і результатами моніторингу зовнішнього середовища, з бази знань по енергозберігаючим технологіям, з бази знань з екологічних обмежень.

Введення в структуру експертної системи двох екологічних баз - бази знань продукційного типу за екологічним обмеженням і бази даних по граничним екологічним навантаженням і результатами моніторингу зовнішнього середовища підприємства - пояснюється принципово різними методами зберігання і використання інформації в них. Розробка кожної підсистеми експертної системи пов'язана із детальним вивченням спеціальних питань і залучення розробників з відповідних галузей знань.

Висновки. У статті представлена структура експертної системи, призначеної для використання в задачах екологічного та енергозберігаючого проектування в рекреаційних підприємствах і комплексах. Обґрунтовано, що типові оболонки експертних систем типу EXSYS [8] не підходять для безпосереднього застосування в зазначеній галузі. Структура системи повинна бути істотно складніше, містити підсистеми консультативної та розрахункового типу. Особливе значення має застосування оптимізує підсистеми для знаходження оптимальних параметром енергозберігаючих пристроїв і систем з урахуванням особливостей рекреаційних підприємств, на яких вони встановлюються.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку пов'язані з детальною розробкою окремих складових частин запропонованої структури експертної системи.

Джерела та література

1. Башта А.І. Експертні системи: перспективи застосування в регіональному екологічному управлінні та плануванні / А.І. Башта, В.І. Донський, Т.Ю. Кузнєцова // Машинна обробка інформації. - 1995. - Вып.56. - С.138-146.
2. Береза О.А. Розробка методичного забезпечення управління територіальною рекреаційною системою: автореф. дис. ... канд. економ. наук: спец. 08.00.13 - "Математичні і інструментальні методи економіки (економічні науки)" / О.А. Береза. - Ростов н/Д., 2011. - 26 с.
3. Закон України "Про енергозбереження" // Відомості Верховної Ради України: офіц. вигляд. / Верховна Рада України. - К, 1994. - №30. - Ст.283.
4. Козаків Н.П. Експертні системи для екологічного обґрунтування розміщення рекреаційних підприємств / М.П. Козаків / Туризм - нові можливості та перспективи для жінок: матеріали наук.-практ. конф., 27-28 травня 2007 р. / Спбду. - СПб., 2007. - Ч.1. - С.22-25.
5. Zavazal V. A composite landscape ecology prognostic expert system - colepes. Part I. System philosophy and design / V. Zavazal // Ecological modeling. - 1990. - Vol.50. - Issues 1-3. - P.145-156.


Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.