Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти та науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені І.Я. Франка
Факультет менеджменту і маркетингу
Кафедра економіки


ПЛАНИ СЕМIНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з курсу

"Основи зовнiшньоекономiчноi дiяльностi"

Дрогобич – 2003

Затверджено
Вченою Радою університету
протокол № ___
від “___” __________ 2003 р.

ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Курс “Основи зовнішньоекономічної діяльності” передбачає вивчення основних принципів організації зовнішньоекономічного підприємництва українських та іноземних субєктів господарської діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність розглядається через такі форми: міжнародна торгівля та формування зовнішньоекономічної політики країнами світу; основні види зовнішньоторговельних операцій; інфраструктура свіотвої торгівлі; міжнародні розрахунки, кредитування та страхування зовнішньоторгових операцій; економічний механізм функціонування спільних підприємств та визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

Плани семінарських занять розраховані для студентів спеціальності “Менеджмент організацій”.

Затверджено
на засідання кафедри економіки
протокол № ___
від “___” __________ 2003 р.


Укладачі: к.е.н., доц. Рибчук А.В., викл. Петегирич Л.Б.

Рецензент: Румянцев А.П., д.е.н., професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка.


Плани семінарських занять з курсу «Основи зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)».

Тема 1: Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет метод, зміст та

завдання курсу.

1.Зовнішньоекономічна діяльність в умовах глобалізації.
2.Принципи здійснення ЗЕД.
3.Об’єкти та суб’єкти ЗЕД.
4.Основи державного управління ЗЕД в Україні.

Реферативні виступи:

1.Лібералізація ЗЕД в Україні.
 2.Роль та місце України в системі міжнародних економічних зв’язків.

Література.

 

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 // Вісник Верховної Ради України. – 1991. - №29.

2. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. ЦУЛ, 2002. С. 7-16.

3. Загашвили в., Шишков Ю. Мировая торговля имеждународные отношения // МЭ и МО, 2000, №8. С. 17-24.

4. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. – К. Фенікс. 2000. С. 20-40.

5. Орешкин В.Состояние и перспективы развитие мировых товарных рынков // МЭ и МО, 2000, №8. С. 25-32.

6. Руденко Л.В.Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства – К.: Лібра, 2002. С. 10-17.

7. Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія методологія, практика. Курс лекцій, - Астон, 2001. С 5-10.

 

Тема 2: Стан і головні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

1.Концепція зовнішньоекономічної політики України.
2.Обсяг та динаміка зовнішнього товарообігу України.
3.Торговельний баланс, сальдо торговельного балансу.
4.Структура експорту та імпорту.

Реферативні виступи:

1.Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків з окремими країнами, групами країн.

 

Література.

[8] – c. 17-18
[10] – c. 52-56
[15] – c. 40-44
[19] – c. 46-48

Тема 3: Система регулювання ЗЕД в Україні.

Митно-тарифне регулювання ЗЕД.

1.Характеристика системи регулювання ЗЕД.
2.Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі.
3.Антидемпінгове та компенсаційне мито.
4.Характеристика органів державного регулювання митної справи.
5.Форми здійснення митного контролю.
6.Митні документи та специфіка їх оформлення.
 
 

Реферативні виступи:

 

1.Нормативно-правові акти України щодо ЗЕД.

2.Характеристика недержавних органів регулювання ЗЕД: торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі.

3.Економічні інструменти регулювання ЗЕД: податки, збори.

Література.

[10] - с. 197-232
[8] - с. 23-28
[15] - с. 39-44
[18] - с. 355-362
[11] – c. 131-143. 164-167
[9] - с. 11-14
[7] - с. 33-56

Тема 4: Форми виходу підприємств на зовнішні ринки.

1. Класифікація і характеристика різноманітних фори виходу на зовнішні ринки.
2. Критерії вибору партнерів на зовнішні ринки.
3. Дослідження потенційних можливостей фірми.
4. Тактика і стратегія проведення переговорів.
5. Поняття оферти, її види. Акцепт.

Реферативні виступи:

1.Пошук партнерів при здійсненні безпосередніх експортно-імпортних операцій.
2.Комерційні документи, запит і замовлення, процедура їх використання.

 

Література.

[8] - с. 58-66
[10] - с. 242-254
[15] - с. 105-106
[6] - с. 3-8

Тема 5: Зустрічна торгівля її види.

1. Зустрічна торгівля – відносно новийспосіб ЗЕД.
2. Види міжнародних компенсаційних операцій.
3. Операції натурального обміну (бартер).
4. Співробітництво на комерційній основі, виробнича кооперація, операція з давальницькою сировиною.

Реферативні виступи:

1. Регулювання щодо здійснення операцій зустрічної торгівлі на території України.
2. Розповсюдження операцій зустрічної торгівлі в Україні.

Література.

[8] - с. 92-100
[18] - с. 231-233
[9] - с. 126-141

Тема 6: Посередницькі та орендні операції на зовнішніх ринках.

1. Характеристика та класифікація посередників за обсягом повноважень і за місцем, що вони посідають на зовнішніх ринках.
2. Угоди комісії, їх особливості. Угоди консигнації, особливості і можливості здійснення.
3. Орендні операції в зовнішньоекономічній діяльності.
4. Класифікація,характеристика та особливості виконаннялізингових операцій.

 

Реферативні виступи:

1. Регулювання посередницьких операцій в Україні.
2. Практика лізингу в Україні.
3. Закордонний досвід щодо здійснення лізингових операцій.

Література.

[8] - с. 82-91
[10] - с. 91-94
[13] - с. 249-258
[15] - с. 54-57
[18] - с. 229-231
[6] - с. 8-12
[9] - с. 149-162

Тема 7: Організація і техніка підготовки, укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів.

1. Сіть і мета відносин між підприємствами на зовнішньому ринку.
2. Регулювання укладання міжнародних договорів купівлі-продажу.
3. Види контрактів та їх класифікація.
4. Форми, умови, порядок укладання контрактів.

Реферативні виступи:

1. Способи встановлення взаємовідносин між потенційними покупцями та продавцями товару.

Література.

[15] - с. 127-136
[8] - с. 68-81
[13] - с. 17-25
[10] - с. 276-283
[18] - с. 233-234
[6] - с. 13-18, 32-36

Тема 8: Структура і зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу.

1. Типові контракти в міжнародній торгівлі.
2. Умови контракту: обов’язкові та додаткові. Зміст і характеристика основних умов контракту.
3. Структура і зміст ЗТК купівлі-продажу товарів.
4. Базисна умова поставки товарів. Суть та еволюція умов „ІНКОТЕРМС”.

Реферативні виступи:

1. Торгові звичаї типових контрактіта їх значення в міжнародній торгівлі.
2. Поділ базисних умов в залежності від виду транспорту.

Література.

[13] - с. 17-24
[8] - с. 73-81
[15] - с. 128-136
[10] - с. 371-378
[18] – c. 224-227
[6] - с. 61-65
[16] - с. 150-161
[9] - с. 101-121

Тема 9: Ціна товару у міжнародних контрактах купівлі-продажу.

1. Особливості цінової політики на зовнішньому ринку.
2. Методи встановлення зовнішньоекономічних цін.
3. Рівень ціни, базис ціни.
4. Спосіб фіксації ціни: тверда ціна, ковзна ціна, ціна з наступною фіксацією.
5. Визначення конкурентної ціни.

Реферативні виступи:

1. Порядок розрахунків ціни за конкурентними листами.
2. Поняття індикативних цін.

Література.

[10] – c. 307-325
[15] - с. 147-224
[19] - с. 293-224
[6] - с. 51-60

Тема 10: Валютні та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів.

1. Валютні умови контракту. Валюта ціни і валюта платежу.
2. Валютні ризики, умови їх виникнення.
3. Захист від валютних ризиків при здійсненні зовнішньоекономічних контрактів.
4. Хеджування, валютні опціони, ф’ючерсні операції.

Реферативні виступи:

1. Необхідність страхування валютних ризиків.
2. Валютні обмовки, їх види.

Література.

[10] – c. 407-116
[13] - с. 63-78
[15] - с. 206-210
[18] - с. 257-262, 268-280
[6] - с. 72-84, 147-150

Тема 11: Умови платежу. Форми розрахунків.

1. Способи платежу: платіж готівкою, авансовий платіж, платіж у кредит.
2. Види акредитивів, загальні положення щодо використання.
3. Акредитив у розрахунках за експортні товари, акредитив у розрахунках по імпорту.
4. Інкасо, документарнеінкасо.

Реферативні виступи:

1. Чеки, їх види, гарантії.
2. Відкритий рахунок.

Література.

[10] – c. 284-289
[15] - с. 159-174
[13] - с. 83-158
[18] - с. 263-268
[8] - с. 156-165
[6] - с. 85-94

Тема 12: Організація і технологія міжнародних перевезень.

1. Транспортне забезпечення зовнішньої торгівлі.
2. Види міжнародних перевезень: морський, автомобільні, повітряні, залізничні.
3. Фрахт та страхування міжнародних перевезень.
4. Організація та технологія міжнародних перевезень.
5. Особливості транспортного обслуговування зовнішньоекономічних перевезень в Україні.

 

Реферативні виступи:

1. Принципи управління комерційною діяльністю транспортних установ в України.
2. Методика визначення ціни за транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності.

Література.

[10] – c. 284-289
[15] – c. 250-258
[8] – c. 144-154
[15] - . 188-199
[6] - с. 65-69
[16] - с. 223-224
[20] – c. 273-294

Тема 13: Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом.

1. Порядок створення змішаних підприємств за участю українського капіталу за кордоном, їх види, умови існування та ліквідування.
2. Організаційні аспекти діяльності СП.
3. Комерційна діяльність змішаних підприємств. Прибутки та оподаткування.
4. Перспективи розвитку СП в Україні.

Реферативні виступи:

1. Умови та порядок створення підприємств за участю іноземних інвесторів в Україні
2. Тарифне ціноутворення в спільних підприємств.

Література.

[16] - с. 235-249
[19] - с. 459-467
[18] – c. 409-442
[21] – c. 230-251

Тема 14: Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

1. Принципи організації валютно-кредитного механізму ЗЕД підприємств.
2. Діяльність Укрексімбанку.
3. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті.
4. Система валютного контролю.

Реферативні виступи:

1. Державна політика в Україні щодо валютного регулювання.
2. Державні органи, що здійснюють валютний контроль, їх функції, обов’язки.

Література.

[10] - с. 98-114
[5] - с. 189-195, 249-266

 

Тема 15: Аналіз зовнішньоекономічної діяльності.

1. Економічний аналіз у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
2. Аналіз виконаних обов’язків щодо експортно-імпортних операцій.
3. Аналіз фінансових результатів і прибутку при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Реферативні виступи:

1. Аналіз використаних коштів щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
2. Вплив окремих напрямів зовнішньоекономічної діяльності підприємства на кінцеві результати його діяльності.

Література.

[15] – c. 233-238

Тема 16: Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності.

1. Ефективність ЗЕД, її сутність, теоретичні аспекти визначення.
2. Фактори що впливають на ефективність окремих напрямів зовнішньоекономічної діяльності їх кількісна оцінка.
3. Показники ефективності ЗЕД підприємства (показники ефективності експорту, імпорту та товарообмінних операцій).
4. Визначення ефективності зовнішньоторговельних контрактів.

Реферативні виступи:

1. Оцінка економічної ефективності функціонування підприємств з іноземним капіталом.
2. Можливості підвищення зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Література.

[15] - с. 236-237
[8] - с. 68-71

Література

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 // Вісник Верховної ради України. – 1991. №29.
2. Про митну справу: Закон України від 26.06.91 № 1262 – ХІІ // Укр. митниця. – К.: Лібра, 1991.
3. Про єдиний митний тариф: Закон України від 6.02.96 // Галицькі контракти. – 1996. - №10
4. Авдокушин Е.Ф. Международне экономические отношения: Учебник. – М.: Юрист, 2001.
5. Боринець С.Я., Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. 2- ге вид., перероб і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999.
6. Бровкова Е.Г., Продиус И.П.Внешнеэкономическая деятельность: - К.: Сирин, 2000.
7. Буглай В.Б. Ливенцев Н.Н. Международные экономическиэ отношения: Учеб. Пособие / Под ред. Н.Н. Ливенцева – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1999.
8. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002.
9. Дупай М.М., Денчук П.Н. ін. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин. Навч. посібник для студентів спеціальності „Облік і аудит”. – Тернопіль: Астон. – 2003.
10. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред А.І. Кредісова – К.: ВІРА-Р, 2002.
11. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. О.В. Ивановой. – М.: Прогресс, 1992.
12. Новицкий В.Е Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. – К.: Либра. МП, 1994.
13. Руденко Л.В.Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підручник. К.: Лібра, 2002.
14. Международные экономические отношения: Учебник для вузов./ В.Е. Рыбаркин, Ю.А. Щербанин, А.В. Балдин и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
15. Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: теорія, методологія, практика. Курс лекцій, - ТАНГ, 2001.
16. Семенов К.А. Международные экономические отношения.: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
17. Основы внешнеэкономических знаний / Под ред. И.П. Фаминского. 2-е изд., перераб и доп. – М.: Междун. отношения, 1994.
18. Фаминський И.П. Основы внешнеэкономический толковый словарь, 2002.
19. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х т. Т. ІІ- М.: ЗАО «Издательство ”Экономика”», 2001.
20. Світова економіка: Підручник / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001.
21. К.А. Семенов. Международные экономические отношения. М.:1999.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.