Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Відділення економіки та менеджменту
Кафедра курортного менеджменту


ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ

"УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ"

для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"

Дрогобич – 2004

Затверджено

на засіданні кафедри

курортного менеджменту

протокол № _______

від "___" ________ 2004 р

 
 
 
 
 
 

Плани лекцій укладено відповідно до навчальної програми курсу "Управління персоналом".

Плани курсу лекцій з дисципліни містять перелік питань, список рекомендованої літератури до кожної теми.
 
 
 

Укладач: Петранівський В.Л., старший викладач кафедри курортного менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
 

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

* * *     МОДУЛЬ 1 (ТЕМИ 1-8)     * * *

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій.

План лекції.

1. Роль та значення управління персоналом як науки.
2. Ціннісні орієнтації персоналу та їх класифікація.
3. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту.
4. Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом.
5. Етапи історичного розвитку управління персоналом.
6. Особливості управління персоналом у закордонних компаніях.
 
Рекомендована література: [12, с.61-83; 14; 15, с.7-37; 20, с.7-45; 23; 25, с.9-77; 26, с.4-19].
 

Тема 2. Управління персоналом як соціальна система.

План лекції.

1. Персонал як суб’єкт і об’єкт управління.
2. Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова.
3. Чисельність персоналу.
4. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників.
5. Компетентність працівника. Професійна компетентність та професійна придатність.
 
Рекомендована література: [11; 16; 27; 26, с.92-104; 22, с. 247-259; с. 109-113; 24, с. 124-133; 134-143].
  

Тема 3. Формування колективу організації.

План лекції.

1. Колектив як соціальна група. Принципи, етапи розвитку і ознаки колективу.
2. Людина як особистість з потребами, мотивами, цінностями, відносинами.
3. Формальні і неформальні групи.
4. Роль менеджера з персоналу у формуванні колективу. Специфіка жіночих колективів.
5. Лідерські якості керівника в управлінні персоналом.
6. Корпоративна культура в системі управління персоналом.
 
Рекомендована література: [1, с.157-163; 2, с.33-54; 3, с.319-347; 4, с.190-195; 12, с.76-83; 13, с.20-24; 22, с.208-218].
 

 Тема 4. Згуртованість та соціальний розвиток колективу

План лекції.

1. Суть та стадії згуртованості колективу.
2. Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління.
3. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як лідера.
4. Специфіка процесу управління персоналом у багатонаціональних організаціях.
5. Сутність та значення соціального розвитку колективу.
 
Рекомендована література: [1; 5; 6; 14; 12, с.78-83, 33-39; 162-165; 18, с.21-33; 27; 22, с.318-337; 387-400; 21; 24, с.206-214; 27].
 

Тема 5. Кадрова політика організації

План лекції.

1. Суть і завдання кадрової політики.
2. Елементи кадрової політики та їх характеристика.
3. Стратегія управління персоналом.
4. Напрями кадрової політики.
5. Правова база для здійснення кадрової політики. Роль держави для здійснення сучасної кадрової політики.
6. Оцінка вибору кадрової політики.
 
Рекомендована література: [1-8; 16; 26, с.85-104; 22, с.493-502; 18, с.38-49; 20, с. 90-104; 116-121; 25, с.19-23; 24, с. 77-97; 19, с.64-65].
  

Тема 6. Служби персоналу: організація та функції

План лекції.

1. Історія розвитку кадрових служб.
2. Завдання, основні функції і напрями роботи служб управління персоналом.
3. Роль менеджера у роботі з персоналом.
4. Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрової служби.
5. Інформаційне забезпечення служб персоналу.
6. Заходи по охороні та безпеці кадрової інформації.
 
Рекомендована література: [18, с.111-129; 130-133; 148-167; 15, с.49-59; 12, с.50-54; 20, с.247-249; 13, с.15-49; 19, с.65-67; 24, с.215-220 ].

 

* * *     МОДУЛЬ 2 (ТЕМИ 9-17)     * * *

  

Тема 7. Кадрове планування в організаціях

План лекції.

1. Зміст, завдання та принципи кадрового планування.
2. Фактори, що впливають на визначення потреб у персоналі.
3. Методи визначення потреб персоналу.
4. Види планів з питань персоналу.
5. Оперативний план роботи з персоналом.
6. Особливості закордонного досвіду планування потреб у персоналі.
 
Рекомендована література: [15, с.72-89; 26, с.85-104; 16; 24, с.97-106, 124-143; 20, с.46-53].

Тема 8. Організація набору та відбору кадрів

План лекції.

1. Організація та джерела залучення персоналу.
2. Поняття по професіограму, кваліфікаційну карту та карту компетенції.
3. Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота.
4. Моделі та методи відбору працівників.
5. Професійний відбір персоналу. Етапи відбору кадрів. Випробування. Рішення по найом.
6. Суть контрактної форми найму.
7. Поняття і види адаптації персоналу.
 
Рекомендована література: [1; 2; 3; 4; 7; 8; 15, с.72-106; 20, с.53-89, 116-221;  228-229; 26, с.105-139; 24, с.144-199; 19, с.71-91, 123-129, 244-245;  22, с. 479-502].

Тема 9. Оцінювання та атестація персоналу
 

План лекції.

1. Суть і завдання оцінки персоналу.
2. Критерії та методи оцінки персоналу.
3. Модель оцінки працівників та їх праці.
4. Комплексна оцінка керівників і спеціалістів.
5. Атестація персоналу: види, зміст, організація проведення, документальне супроводження, використання результатів.

Рекомендована література: [15, с.211-241; 20, с.230-232; 24, с.173-188; 27; 22, с.503-506].

Тема 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу

План лекції.

1. Суть професійного розвитку персоналу та завдання управління ним.
2. Поняття про трудову кар’єру та просування по службі. Психологічний аналіз особи працівника.
3. Планування та управління кар’єрою працівника. Моделі кар’єри.
4. Організація професійно-кваліфікаційного просування (зростання) персоналу.
5. Навчання персоналу: професійна підготовка, підвищення кваліфікацій, перепідготовка, стажування, самоосвіта.
6. Управління мобільністю кадрів: ротація, переміщення, переведення.
7. Підготовка і формування резерву працівників.
 
Рекомендована література: [1; 5; 6; 15, с.90-119; 26, с.140-203; 22, с.109-113; 113-122; 508-510; 24, с.200-205; 26, с.45-47 ].

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу

План лекції.

1. Причини та фактори вивільнення персоналу. Форми звільнення.
2. Організація і способи звільнення персоналу.
3. Типові порушення трудової та виконавчої дисципліни. Дисциплінарний вплив.
4. Управління плинністю кадрів в організації.
5. Управління безпекою персоналу.
 
Рекомендована література: [1-7; 15, с.145-159; 24, с.195-199; 20, с.130-149, 198-202; 17; 23; 27 ].
 

 Тема 12. Соціальне партнерство в організації

План лекції.

1. Суть і функції соціального партнерства в організації.
2. Система регулювання соціально-трудових відносин в організації.
3. Колективний договір – основа соціального партнерства.
4. Зарубіжний досвід соціального партнерства.
 
Рекомендована література: [1; 5; 6; 15, с.129-144, 184-187; 26, с.228-231; 20, с.90-104; 23; 27; 21, с.487-492].

Тема 13. Ефективність управління персоналом

План лекції.

1. Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи. Методика оцінки ефективності.
2. Взаємозалежність ефективності роботи підприємства від роботи персоналу.
3. Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу.
4. Комплексна оцінка управлінської праці.
5. Оцінка за коефіцієнтом трудової участі.
6. Порівняльна характеристика різних методів оцінки ефективності роботи персоналу.
 
Рекомендована література: [15, с.230-246; 26, с.294-305; 24, с.265-293; 3, с.375-401; 12, с.314-319].

Список рекомендованої літератури

1. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами: офіційне видання станом на 1 квітня 2000 р. – Ужгород: Інформаційно-видавниче агентство "ІВА", 2000.
2. Закон України "Про оплату праці" // Урядовий кур’єр, 1995.
3. Закон України "Про зайнятість" // Урядовий кур’єр, 1991.
4. Закони України "Про зайнятість населення". Том 1. - К., 1999. С. 252-268
5. Закон України "Про колективні договори і угоди". Закони України. Том 6. - К., 1996. С.5-11.
6. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)". Закони України. Том 15. - К., 1999. С.332-343.
7. Закон України "Про оплату праці". Закони України. Том 8.-К., 1997. С.210-218.
8. Закон України "Про охорону праці". Закони України. Том 4. -К., 1996. С. 114-133.
9. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навчальний посібник. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 304 с.
10. Бирман Л.А. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: Дело, 2004. – 208 с.
11. Виноградський М.Д. Менеджмент організацій К.: КНТЕУ. 1998
12. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 352 с.
13. Довгань Л.Є. Праця керівника або Практичний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: "ЕксОб", 2002. – 384 с.
14. Карнегі Дейл. Як завойовувати друзів та впливати на людей. – Харків: Промінь, 2001. – 560 с.
15. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.
16. Класифікатор професій ДК 003-95. ­­– К.: Держстандарт України, 1995.
17. Колот A.M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1998.
18. Кулицький С.П. Організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.
19. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: ТОВ "УВПК", "ЕксОб", 2000. – 512 с.
20. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. – 311 с.
21. Орбан-Лембирк Л.Е. Основи психології управління: Монографія. – Івано-Франківськ: "Плай", 2002. – 426 с.
22. Орбан-Лембирк Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. (Альма-матер)
23. Петюх В.М. Управління персоналом: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000.
24. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. д.э.н., поф. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 296 с. – (Серия "Высшее образование).
25. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.: іл.
26. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учебно-практическое пособие. - М: "Бизнес-школа", "Интел-Синтез", 1997. – 336 с.
27. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп.- К.: МАУП, 1999.

Додаткова література:

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995. – с.157-163 (тема 3).
2. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с. (тема 13).
3. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. (Альма-матер). – с.319-347, 444-445 (тема: Формування і розвиток колективу).
4. Сухарський В.С. Менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2001. – с.190-195 (тема 5).
5. Журнали "Управление персоналом", "Персонал".
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.