Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Відділення економіки та менеджменту
Кафедра курортного менеджментуПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
З КУРСУ

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"Дрогобич – 2004

Затверджено
на засіданні кафедри
курортного менеджменту
протокол № _______
від "___" _________ 2004 р

Плани семінарських (практичних) занять укладено відповідно до навчальної програми курсу "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка".
Плани семінарських (практичних) занять містять перелік питань, список рекомендованої літератури до кожного заняття, а також питання і завдання для самоконтролю.

Укладач: Петранівський В.Л., старший викладач кафедри курортного менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Заняття 1.

Тема: Теорії і концепції розміщення продуктивних сил

1. Сутність наукових напрямків про розміщення продуктивних сил на території.
1.1. "Вульгарний географізм" (Е. Хентінгтон).
1.2. "Кліматичний детермінізм" або "географічний детермінізм" (Р. Сміт, Г. Тейлор)
2. Аналіз класичних теорій розміщення виробництва:
2.1. Теорія розміщення аграрної економіки (Іоган Тюнен, 1783-1850)
2.2. Теорія розміщення промисловості: "теорія штандортів" (Альфред Вебер, 1869-1945).
2.3. Теорія капіталістичного господарства (Август Льош, 1906-1945).
3. Марксистська теорія розвитку і розміщення продуктивних сил.
4. Сучасні концепції розміщення продуктивних сил:
4.1. Поняття про концепцію розміщення продуктивних сил.
4.2. Концепція територіальних обмежень.
4.3. Концепція територіальних можливостей населених пунктів.
4.4. Концептуальні положення політики регіонального розвитку в Україні.
 
Література: [12, с.64-75; 14, с.11-12; 5, с.10-12].

Запитання і завдання для самоконтролю.

1. У чому полягає сутність теорії розміщення виробництва Й. Тюнена? Накресліть модель територіальної структури сільського господарства за Й. Тюненом ("кільця Тюнена").
2. Хто і в якій науковій праці започаткував теорію розміщення промисловості? У чому її сутність?
3. Розкрийте особливості теорії розміщення виробництва А. Льоша.
4. Доведіть практичну неспроможність в умовах ринкової економіки марксистської теорії розвитку і розміщення продуктивних сил.
5. У чому полягає наукова і практична обмеженість наукових напрямків "вульгарного географізму", "кліматичного детермінізму" або ж "географічного детермінізму"?
6. Чи правильні твердження інвайронменталістів Р. Сміта і Г. Тейлора про те, що міжнародний поділ праці складається залежно від природного середовища?
7. Хто вважається основоположником вчення про фактори?
8. У чому суть концепції територіальних обмежень та її модифікацій?
9.  Що є суб’єктами, об’єктами і метою політики регіонального розвитку?
10. Які є головні завдання політики регіонального розвитку в Україні?
11. Перелічіть основні напрями і принципи реалізації політики регіонального розвитку.

Заняття 2.
Тема: Регіональна політика в сучасній Україні.

1. Поняття регіону, регіональної економіки, регіональної політики держави. Об’єкти і суб’єкти державної регіональної економічної політики.
2. Головна мета, основні принципи та завдання державної регіональної економічної політики в контексті Проекту Закону "Про Концепцію державної регіональної економічної політики".
3. Стратегічні і поточні завдання державної регіональної економічної політики в контексті законодавчих документів України.
4. Механізм реалізації регіональної економічної політики в Україні.
5. Етапи реалізації регіональної економічної політики в сучасній Україні.

Література: [1, с.281-291; 2, с.194-201; 3, с.330-336; 8, с.293-297; 11, с.19-41; 12, с.277-287; 13, с.337-355; 14, с.99-108]

Запитання і завдання для самоконтролю.

1. Розкрийте зміст понять "регіон", "регіональна економіка", "регіональна політика", "регіональна економічна політика".
2. У чому полягає суть регіональної політики, прийнятої у Проекті Закону України "Про Концепцію державної регіональної економічної політики"?
3. Який механізм реалізації регіональної економічної політики в Україні?
4. Які головні завдання регіональної економічної політики, прийнятої у Проекті Закону України "Про Концепцію державної регіональної економічної політики"?
5. Назвіть і охарактеризуйте етапи реалізації регіональної економічної політики в Україні.

Заняття 3.
Тема: Демографічні передумови розміщення продуктивних сил.

1. Демографічна ситуація та демоекономічне відтворення робочої сили.
2. Соціальна структура населення, трудоресурсний потенціал України.
3. Форми і рівні зайнятості населення регіонів України.
4. Формування і регулювання регіональних ринків праці.
5. Розселення населення України.
6. Демографічна політика держави.
 
Література: [1, с.88-130; 2, с.99-101; 3, с.76-85; 4, с.116-191; 5, с.36-41; 6, с.30-57; 8, с.79-85; 12, с.76-99].

Запитання і завдання для самоконтролю.

1. Які особливості динаміки населення України?
2. Як визначають природний приріст населення?
3. У чому суть соціальної структури населення?
4. Якими ознаками характеризується трудоресурсний потенціал?
5. Які групи населення входять до складу трудових ресурсів?
6. Перелічіть основні форми зайнятості населення та їх особливості.
7. Розкрийте сутність ринку праці.
8. Як визначають економічну місткість регіонального ринку праці?
9. Назвіть типи регіональних ринків праці в Україні та коротко охарактеризуйте їх.
10. Охарактеризуйте загальні риси регіонального розселення населення України.

 
Тема: Природно-ресурсний потенціал України та його економічна оцінка.

1. Природні передумови. Поняття "природні умови", "природні ресурси", "природно-ресурсний потенціал".
2. Класифікація та економічна оцінка природних ресурсів.
3. Природно-ресурсний потенціал України.
4. Ресурсозбереження як основний напрямок використання природних ресурсів.
5. Управління регіональним природокористуванням.
6. Основні шляхи вирішення регіональних екологічних проблем.
 
Література: [1, с.151-158; 2, с.111-117; 4, с.58-115; 6, с.62-77; 8, с.66-78; 12, с.109-115; 13, с.38-56; 14, с.49-67].

Запитання і завдання для самоконтролю.

1. Розкрийте зміст понять: "природні умови" і "природні ресурси", "природно-ресурсний потенціал".
2. За якими кваліфікаційними ознаками розрізняють види природних ресурсів?
3. Дайте характеристику основних підходів до оцінювання природних ресурсів.
4. У чому полягає сутність економічної оцінки природних ресурсів?
5. Сформулюйте зміст і принципи використання природно-ресурсного потенціалу території.
6. Доведіть, що ресурсозбереження – основний напрямок використання природних ресурсів.
7. Назвіть принципи раціонального природокористування.
8. У чому полягає сутність комплексного використання мінеральних ресурсів галузей промисловості?
9. Назвіть найбільші родовища мінерально-сировинних ресурсів України.
10. Назвіть природні ресурси сільськогосподарського виробництва.
11. Охарактеризуйте природно-рекреаційні ресурси України.
12. Які форми і методи управління регіональним природокористуванням використовуються в Україні?
13. Яку має специфіку система заходів щодо охорони навколишнього середовища у Вашому регіоні (області)?
14. Як визначають ефективність природоохоронних заходів?
15. Як можна розрахувати норматив плати за забруднення навколишнього середовища?

 

Заняття 4.
Тема: Народногосподарський комплекс України. Галузева і територіальна структура.

1. Економіка України як єдиний народногосподарський комплекс. Місце України у світовому промисловому та сільськогосподарському виробництві.
2. Поняття про галузь. Номенклатура галузей.
3. Типи структури господарства країни.
4. Галузева структура народногосподарського комплексу.
5. Територіальна структура народногосподарського комплексу. Територіальні структурні ланки – форми розміщення продуктивних сил.
6. Економічний район як форма територіальної організації виробництва.
7. Структурна перебудова економіки України.
8. Удосконалення міжрайонних і міжрегіональних зв’язків.
 
Література: [4, с.255-310, 384-389; 5, с.50-84; 11, с.49-63; 13, с.73-125; 14, с.25-37].

Запитання і завдання для самоконтролю.

1. Розкрийте зміст понять "господарство країни", "національний комплекс", "галузева структура", "номенклатура галузей", "типи господарства країни".
2. Які типи господарства країни розрізняють залежно від галузевої структури?
3. Розшифруйте абревіатуру КВЕД.
4. Розкрийте зміст поняття "галузь".
5. Що таке "інфраструктура"? Назвіть однорідні групи інфраструктури.
6. Яка відмінність між інфраструктурою і галуззю?
7. Дайте визначення поняття "територіальний поділ  праці". Як впливає ТПП на структуру господарства?
8. Що слід розуміти під територіальною структурою господарства?
9. Що таке "форми розміщення продуктивних сил"?
10. Які форми розміщення продуктивних сил Ви знаєте?
11. Від чого залежить ефективність територіального поділу праці?
12. Охарактеризуйте головні напрямки структурної перебудови економіки України.
13. Які види просторових диспропорцій Ви знаєте?
14. Що розуміють під опорним каркасом території?
15. Наведіть приклади ефективного розміщення продуктивних сил з урахуванням територіального поділу праці в межах України.

Заняття 5.
Тема: Міжгалузеві комплекси – складні структурні утворення.

1. Поняття "міжгалузевий комплекс", "міжгалузевий регіональний комплекс".
2. Особливості формування й аналізу міжгалузевих комплексів, їх класифікація.
3. Виробнича (економічна) і територіальна (географічна) ознака формування міжгалузевих територіальних комплексів.
4. Типи міжгалузевих комплексів: промислові, агропромислові, міжвиробничі, акваторіальні.
5. Класифікація МГК залежно від просторових масштабів: народногосподарські і територіальні (спеціалізовані та багатогалузеві).
6. Структурна переорієнтація та трансформація економіки України.
7. Народногосподарські міжгалузеві комплекси:
7.1. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК).
7.2. Гірничо-металургійний комплекс.
7.3. Машинобудівний комплекс.
7.4. Військово-промисловий комплекс.
7.5. Комплекс хімічної індустрії.
7.6. Лісовиробничий комплекс.
7.7. Будівельний комплекс.
7.8. Агропромисловий комплекс.
7.9. Комплекс галузей виробництва непродовольчих товарів народного споживання.
7.10. Транспортний комплекс.
7.11. Комплекс соціальної інфраструктури.
7.12. Рекреаційний комплекс.

Література: [2, с.120-171; 4, с.255-310; 5, с.85-150; 8, с.145-259; 12, с.137-197].

Запитання і завдання для самоконтролю.

1. Що таке "міжгалузевий комплекс"?
2. Які основні типи міжгалузевих комплексів виділяють в господарському комплексі України?
3. Покажіть особливості формування міжрегіональних та локальних міжгалузевих комплексів.
4. Що розуміють під виробничою і територіальною ознаками формування міжгалузевих комплексів?
5. Які основні особливості формування й аналізу міжгалузевих комплексів?
6. Розкрийте сутність проблеми структурної переорієнтації економіки України.
7. Охарактеризуйте розвиток паливно-енергетичного комплексу України.
8. Розкрийте особливості складу і розвитку гірничо-металургійного комплексу України.
9. Охарактеризуйте розвиток машинобудівного комплексу України.
10. Розкрийте проблеми розвитку ВПК України.
11. Охарактеризуйте структуру і зв’язки комплексу хімічної індустрії України.
12. Які особливості структури і територіальної організації лісовиробничого комплексу України?
13. У чому полягає специфіка розвитку будівельного комплексу України?
14. Охарактеризуйте структуру агропромислового комплексу України.
15. Які основні особливості розвитку комплексу виробництва непродовольчих товарів?
16. Охарактеризуйте склад і основні напрями розвитку соціальної інфраструктури в Україні?

 Заняття 6.
Тема: Розміщення продуктивних сил і проблеми регіональної політики.

1. Розміщення продуктивних сил і проблеми економічного районування.
2. Головні чинники утворення регіонів.
3. Принципи та критерії процесу соціально-економічної регіоналізації.
4. Сучасні варіанти суспільно-економічної макрорегіоналізації України.
5. Регіональні особливості територіальної організації продуктивних сил України.
6. Проблеми спеціалізації і комплексно-пропорційного розвитку економічних регіонів України.
 
Література: [2, с.202-289; 3, с.60-65; 5, с.151-172; 6, с.212-222; 8, с.293-330; 12, с.198-230; 13, с.356-381; 14, с.38-43, 75-98].

Запитання і завдання для самоконтролю.

1. Економічне районування, його завдання і значення для раціонального розміщення продуктивних сил.
2. Дайте визначення економічного району. Які ознаки покладені в основу виділення економічних районів?
3. У чому полягає суть економічного районування, соціально-економічного районування?
4. Який виклад має таксономія економічних районів?
5. Як виглядає сітка економічних районів України на сучасному стані?
6. Складіть таблицю з назвами макрорегіонів України (за різними авторами). Зазначте їхні центри та області, що входять до кожного макрорегіону.
7. Чи потрібно вести роботу в напрямку удосконалення сітки районів, якщо потрібно, то в яких напрямках?
8. Які регіональні проблеми розміщення виробництва необхідно вирішити в Україні на етапі переходу економіки до ринкових відносин?
9. Що розуміють під комплексно-пропорційним розвитком економічних регіонів?
10. Які основні проблеми комплексно-пропорційного розвитку макрорегіонів України? (на прикладі Карпатського регіону)
11. Назвіть основні напрямки спеціалізації господарства Карпатського економічного району у зв’язку із структурною перебудовою економіки України.

Заняття 7.
Тема: Методи обґрунтування розміщення виробництва.

1. Аналіз ефективності розміщення виробництва.
1.1. Методи теорії просторової економіки.
1.2. Економічна оцінка території (територіальний аналіз).
2. Територіальні схеми розміщення продуктивних сил (загальні, галузеві, регіональні).
3. Основи районного планування:
3.1. Поняття про районне планування і містобудування.
3.2. Основна мета, завдання і принципи розробки схем районного планування.
3.3. Склад та ієрархія системи науково-проектних робіт.
3.4. Етапи економічного аналізу території.
4. Характеристика показників, що узагальнюють розвиток та розміщення виробництва.
5. Територіальні баланси (звітні і планові баланси національної економіки, комплексна система регіональних балансів).
 
Література: [5, с.42-49; 6, с.89-103; 8, с.120-148; 11, с.56-58, 64-127; 14, с.117-122].

Запитання і завдання для самоконтролю.

1. Які показники необхідно враховувати при обґрунтуванні ефективності розміщення виробництва?
2. Чому затрати є одним з основних критеріїв ефективності розміщення і територіальної організації продуктивних сил?
3. Як можна визначити ефективність виробництва? Поясніть тезу: "максимум ефекту при мінімумі затрат".
4. Що таке індекс рівня районної спеціалізації і яка методика його обрахунку?
5. Що таке індекс ефективності районної спеціалізації і як він розраховується?
6. Що таке коефіцієнт міжрайонної товарності?
7. Як можна визначити територіальну спеціалізацію та її ефективність?
8. Розкрийте сутність методів теорії просторової економіки (теорія "концентричних кілець" Тюнена, теорія штандортів А. Вебера, "система шестикутників" Кристалера-Леша).
9. Що таке "районне планування" і "схема районного планування"?
10. Розкрийте сутність основної мети, завдання і принципів розробки схем районного планування.
11. Охарактеризуйте сутність загальних, галузевих і регіональних схем розміщення продуктивних сил.
12. Дайте коротку характеристику етапів економічного аналізу території.
13. Характеристика показників, що узагальнюють розвиток та розміщення виробництва.
14. Що таке "балансовий метод"? Значення балансового методу.
15. Назвіть види балансів, що застосовуються в управлінні економікою України.
16. Чи правильним є твердження про те, що найскладнішою є міжгалузева форма балансу?

Заняття 8.
Тема: Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил України.

1. Становлення нових форм регіонального розвитку в умовах трансформації економіки.
2. Спеціальні (вільні) економічні зони.
3. Спільні підприємства.
4. Регіональні науково-технологічні парки.
5. Регіональні ринки.
6. Транскордонне співробітництво.
7. Глобалізація регіонального співробітництва.
 
Література: [5, с. 178-192; 11, с.189-201; 13, с.392-438].

Запитання і завдання для самоконтролю.

1. Що таке спеціальні (вільні) економічні зони і за яких умов вони створюються?
2. У чому полягає мета створення вільних економічних зон (ВЕЗ)?
3. Які переваги економічного розвитку мають вільні економічні зони?
4. В яких регіонах України склалися найвигідніші передумови для формування ВЕЗ?
5. Які фактори обумовлюють привабливий інвестиційний клімат у СЕЗ туристично-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"?
6. Які особливості та тенденції розвитку спільних підприємств в Україні?
7. Розкрийте сутність та основне призначення регіональних науково-технологічних парків.
8. На які групи можна поділити області України за товарооборотом і формуванням регіональних ринків?
9. Яке значення мають формування єврорегіонів і транскордонне співробітництво для України?
10. Охарактеризуйте організаційну структуру Чорноморської зони економічного співробітництва та її завдання.

Заняття 9.
Тема: Зовнішньоекономічні зв’язки України.

1. Основні чинники і тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.
2. Форми зовнішньоекономічних зв’язків України.
3. Експортний потенціал і рівні реалізації конкурентних переваг української економіки.
4. Структура експорту та імпорту України, тенденції їх розвитку.
5. Геоекономічні пріоритети зовнішньоекономічних зв’язків України.
6. Поняття про зовнішньоекономічну політику.
7. Актуальні напрямки зовнішньоекономічної політики України.
8. Транзитний потенціал України, його використання.
 
Література: [3, с.308-317; 4, с.310-313; 6, с.359-371; 8, с.284-372; 10, с.84-138; 12, с.288-306].

Запитання і завдання для самоконтролю.

1. Що таке міжнародний територіальний поділ праці?
2. Які особливості становлення зовнішньоекономічної діяльності України в ринкових умовах?
3. Охарактеризуйте геоекономічні пріоритети регіонального розвитку України.
4. Дайте коротку характеристику основних форм зовнішньоекономічних відносин України. Складіть схему.
5. Перелічіть передумови формування експортного потенціалу в Україні.
6. Які особливості формування міжнародних транспортних коридорів?
7. Охарактеризуйте транспортний потенціал України.
8. Які основні форми міжнародних економічних зв’язків розвиваються сьогодні?
9. Як виглядає експортний потенціал окремих груп країн?
10. Розкрийте сутність актуальних напрямків зовнішньоекономічної політики України.
11. Яке значення має формування транспортних коридорів для розвитку продуктивних сил України?
12. Сутність поняття "зовнішньоекономічна політика".

Бібліографія*

1. Голиков А.П., Олійник Я.В., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. – К.: Либідь, 1997.
2. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002.
3. Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник. – К.: Академвидав, 2002.
4. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. – Львів: Світ, 1994.
5. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). Вид. 5-е., доп. – К.: Європейський університет, 2002.
6. Розміщення продуктивних сил України (за ред. проф. Є.П. Кажана). – К.: Вища школа, 1998.
7. Розміщення продуктивних сил: Тестові завдання (С.І. Дорогунцов, С.І. Іщук, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко). – К.: Т-во "Знання", 1999.
8. Розміщення продуктивних сил: Підручник (за ред. В.В. Коваленка, О.Л. Михайлюка, В.Ф. Семенова). – К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – (Вища школа ХІІ століття)
9. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 1994.
10. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
11. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2000.
12. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2001.
13. Черняк Л.Г., Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил України: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002.
14. Шевчук Л. Розміщення продуктивних сил. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2001.


* Примітка. Джерела літератури, виділені курсивним шрифтом, доступні для студентів у Лабораторії економічної інформації та інновацій Факультету менеджменту і маркетингу (2 поверх, 206 ауд.).
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.