Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Відділення економіки та менеджменту
Кафедра курортного менеджменту

Затверджую
Ректор Дрогобицького державного
педагогічного університету
імені Івана Франка
_________ В.Г. Скотний
"___"__________2004 р.ПРОГРАМА
навчальної дисципліни

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
спеціальності 6.050100 "Маркетинг"
спеціалізації "Маркетинг на ринку товарів і послуг"

Програму уклав: старший викладач Петранівський В.Л.

Рецензенти:

Рибчук А.В.,
кандидат економічних наук,
доцент, завідувач кафедри економіки
Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка
Петровський Б.Д.,
кандидат економічних наук,
Генеральний директор ЗАТ
"Трускавецький валеологічний інноваційний центр" Дрогобич – 2004


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дисципліна "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" є складовою навчального плану загальнонаукової та професійної підготовки фахівців економічного профілю вищих навчальних закладів України. Наука про розміщення продуктивних сил, як і інші науки, виникли і розвиваються у тісному зв’язку з практичними потребами і запитами людського суспільства. Розміщення продуктивних сил – галузь економічної науки, що вивчає спеціальні просторові аспекти прояви дії економічних законів.

Отже, раціональне розміщення продуктивних сил є одним з найважливіших  чинників зростання економічної могутності України.

Вивчення дисципліни "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" є надзвичайно актуальним у наш час.

Актуальність вивчення дисципліни полягає в тому, що:
- вона дає можливість студентам розбиратися в особливостях поєднання таких елементів, як місця прикладання праці, людські ресурси і природно-ресурсний потенціал у конкретному місці простору і у певний час, тобто в конкретних просторово - часових координатах, а також розглядати це поєднання як фактор і передумову діяльності, так і наслідки діяльності;
- знання, які в ній можна почерпнути, дають змогу виробити належні погляди на регіональну політику в державі.

Мета дисципліни – пошук такої територіальної організації і таких форм продуктивних сил для конкретних умов геопросторово-часових координат, які б функціонували в цих умовах з найвищою ефективністю;
- сформувати у студентів теоретико-методичні знання і практичні навики з питань організації виробництва.

Програма дисципліни передбачає вирішення таких завдань:
- вивчення теоретичних основ та ресурсних передумов розміщення продуктивних сил, формування і розвитку міжгалузевих комплексів, міжрегіональних і зовнішньоекономічних зв’язків;
- дослідження найважливіших закономірностей, принципів і чинників, які визначають розвиток і розміщення продуктивних сил, механізму їх впливу на територіальну організацію виробництв;
- формування комплексного, просторового  сприйняття економіки з позиції активізації людського фактора, необхідності врахування досягнень науково-технічного прогресу у вирішенні економічних, соціально-економічних та інших проблем;
- вивчення особливостей сучасного стану розміщення продуктивних сил та визначення напрямків його удосконалення;
- вивчення напрямків удосконалення державної регіональної політики як інструмента для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів, підвищення рівня життя населення;
- опанування методів, що використовуються при аналізі розвитку економіки регіонів та обґрунтуванні територіальної організації виробництва.

У результаті вивчення дисципліни "Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів" студент повинен:

ЗНАТИ:

- теоретичні основи вивчення розвитку і розміщення продуктивних сил;
- сутність базових понять і термінів кожної теми (модуля)
- значення, завдання і актуальність знань з цієї дисципліни, "паспортні дані", цієї науки (об’єкт, предмет, функції, завдання);
- підходи до класифікації факторів розміщення продуктивних сил (традиційні і за пріоритетністю);
- головні економічні закони, закономірності і принципи розміщення продуктивних сил;
- сутність завдання, принципи і механізм реалізації (регулювання) державної регіональної економічної політики;
- основні передумови розміщення продуктивних сил;
- основні теорії і концепції розміщення  продуктивних сил;
- сутність і особливості трансформації галузевої і територіальної структури господарства України на різних етапах його розвитку;
- роль територіального поділу праці у формуванні економічних регіонів і міжгалузевих комплексів;
- методи дослідження розвитку і розміщення, економічного обґрунтування розміщення продуктивних сил;
- сучасний стан проблем та перспектив регіонального розвитку господарства регіонів і економічних районів;
- особливості і структуру зовнішньоекономічних зв’язків України та міжнародних організацій;
- основи районного планування і складання територіальних балансів;
- про становлення нових форм регіонального розвитку продуктивних сил України.

УМІТИ:

- вивчати і виявляти на основі аналізу різних інформаційних джерел особливості сучасного стану розміщення продуктивних сил України, регіону та визначати напрямки їх удосконалення;
- визначати вплив головних факторів, у той чи інший період часу, розвитку і розміщення продуктивних сил України, регіону тощо;
- вивчати напрямки удосконалення державної регіональної політики як інструмента для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів, підвищення рівня життя населення;
- давати комплексну економіко-географічну характеристику міжгалузевих комплексів та економічних регіонів України;
- користуватись для розв’язання прикладних завдань методи економічного обґрунтування розміщення виробництва;
- працювати з різними схемами економічного планування України, їх порівнювати тощо;
- орієнтуватися в проектній системі проектних робіт України;
- оцінювати перспективи основних напрямків зовнішньоекономічних зв’язків України регіону на сучасному етапі;
- давати характеристику основних форм зовнішньоекономічних зв’язків , експортного потенціалу транзитного потенціалу України.

Методика вивчення дисципліни передбачає:
- використання сучасних освітніх технологій (в т.ч. модульного  контролю);
- поглиблену самостійну роботу студентів;
- практичне застосування набутих знань, умінь і навичок студентів на практичних заняттях ;
- врахування взаємозв’язків основних тем з категоріями та основами економічної теорії, економіки і менеджменту, економічної та соціальної географії, основ наукових досліджень та інші.

Програма дисципліни "Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів" орієнтована на збагачення студентів знаннями і вміннями, необхідними для формування їхнього світогляду, високопрофесійної підготовки; для діяльності, корисної Україні.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" для очно-заочної форми навчання

№ п/п Назва модулів, розділів і тем дисципліни Кількість навчальних годин: стаціонарна і заочна форма навчання Форми контролю
Усього Лекції Семінари, практичні Самостійна робота
1 Модуль І (Теми 1-8)
Розділ І. Теоретично-методичні основи вивчення розвитку і розміщення продуктивних сил.
Тема 1
: Предмет, об’єкт дослідження, понятійний апарат і завдання курсу.
32/2,5   4/0,25 14   2/0,25 6   - 12   2     ПК
2 Тема 2 : Фактори розвитку і розміщення продуктивних сил. 4/0,25 2/0,25 - 2 ПК
3 Тема 3 : Закони і закономірності, принципи розміщення продуктивних сил. 4/0,25 2/0,25 - 2 ПК
4 Тема 4 : Теорія і концепції розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку. 4/0,75 2/0,25 2/0,5 - ПК, Р
5 Тема 5 : Основи державної регіональної політики. 4/0,75 2/0,25 2/0,5 - ПК, Р
6 Розділ ІІ. Передумови розміщення продуктивних сил.
Тема 6
: Людський чинник у розміщенні продуктивних сил.
    4/-     1/-     1/-     2     Р, СР
7 Тема 7: Природно-ресурсна основа розвитку продуктивних сил. 4/- 1/- 1/- 2 Р, СР
8 Тема 8 : Науково-технічний прогрес і розміщення продуктивних сил. Виробничий і науковий потенціал економіки 4/0,25 2/0,25 - 2 МКР
9 Модуль ІІ (Теми 9-17)
Розділ ІІІ
. Розміщення продуктивних сил України
Тема 9 : Народногосподарський комплекс України. Галузева і територіальна структура
49/5,5     4/0,25 20     2/0,75 11     2 18     -   У, ПК
10 Тема 10: Міжгалузеві комплекси як складні структурні утворення 8/0,75 4/0,5 2/0,25 2 Р, ПК
11 Тема 11 : Економічне районування України. 4/0,75 2,05 -/0,25 2 У, ПК
12 Тема 12: Характеристика продуктивних сил економічних регіонів 8/0,5 4/0,5 2/- 2 СР, ПК
13 Розділ IV. Методи економічного обґрунтування розміщення виробництва
Тема 13: Методи дослідження розвитку і розміщення продуктивних сил
  3/0,75   1/0,25   -   2   Р
14 Тема 14: Методи обґрунтування розміщення виробництва 5/0,5 1/0,5 2/- 2 ПК
15 Розділ V. Вплив зовнішньоекономічних зв’язків на розвиток і розміщення продуктивних сил України
Тема 15: Нові форми раціонального розвитку продуктивних сил України
  5/0,5   2/0,5   1/-   2   МКР
16 Тема 16: Сутність, значення та основні форми зовнішньоекономічного співробітництва 4/1 2/1 -/- 2 У, ПК
17 Тема 17: Зовнішньоекономічні зв’язки України 8/1,0 2/0,5 2/0,5 4 Р, ПК
  Разом 81/8 34/6 17/2 30 Іспит

Умовні позначення форм контролю: У – усне опитування (вибіркове); ПК – персональний контроль; Р – реферати; СР – самостійна робота; МКР – модульно-рейтингова контрольна робота; І – іспит

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА І ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

"Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка"

* * *    МОДУЛЬ І (ТЕМИ 1-8)    * * *

Розділ І. Теоретико-методичні основи вивчення розвитку і розміщення продуктивних сил.

Тема 1. Предмет, об’єкт дослідження, понятійний апарат і завдання курсу.

Зміст понять "продуктивні сили", "розміщення продуктивних сил" і "територіальна організація продуктивних сил".

Предмет і об’єкт, міждисциплінарність курсу. Взаємовз’язок курсу з економічною і соціальною географією, галузевими економіками, регіональною економікою, економікою природокористування, районним плануванням і містобудуванням та іншими науками, які вивчають розміщення продуктивних сил в різних аспектах.

Основні категорії і поняття теорії розміщення продуктивних сил.

Завдання курсу в сучасних умовах.

Література: [2, с.7-9; 3, с. 48-52; 5, с 7-12; 6, с 4-7; 8, с 13-20; 12, с. 10-14; 13, с.7-18; 14, с.5-10 ]

Тема 2. Фактори розвитку і розміщення продуктивних сил

Зміст поняття "фактори" (чинники). Основоположники вчення про фактори розміщення продуктивних сил економіки і соціологи Йоганн Генріх Тюнен (1783-1850) та Альфред Вебер (1868-1958) і їхні теорії "штандорту".

Фактори розвитку, в тому числі регіонального. Потенціал регіонального розвитку.

Класифікація факторів (традиційна і за пріоритетністю).

Література:   [5.с 21-35; 6.с 15-18; 8.с 96-119; 12.с. 23-31; 13.с 57-72; 14.с 11-18].

Тема 3. Закони і закономірності, принципи розміщення продуктивних сил

Поняття про закономірності розміщення виробництва (закони, начала, правила). Основні риси цих відношень (взаємозв’язків): об’єктивність, необхідність, обов’язковість прояву, автономність.

Три основні групи законів (всезагальні чи універсальні, великі чи загальні для великих груп явищ; специфічні чи часткові).

Поняття про закономірності. Закономірності розміщення продуктивних сил.

Поняття про принципи розміщення продуктивних сил як про основні напрями розвитку народного господарства в просторовому аспекті та прогнозний період. Взаємозв’язок принципів із закономірностями.

Література:  [2, с.13-17; 3, с.53-59; 5, с.173-177; 6, с.10-15; 8, с.21-30; 12, с.15-22; 13, с.17-37; 14, с.19-24].

Тема 4. Теорії і концепції розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку.

Сутність наукових напрямків "вульгарний географізм" (Е. Хептінгтон), "кліматичний детермінізм" або "географічний детермінізм", "енвайронменталізм" (Р. Сміт, Г. Тейлор).

Моделі розташування підприємств І. Тюнена, А.Вебера, А. Гетера, А. Льоша, В. Кристалера, У. Ізарда.

Марксистська теорія розвитку і розміщення продуктивних сил.

Сучасні концепції розміщення продуктивних сил.

Література: [12, с.64-75; 14, с.11-12 ]

Тема 5. Основи державної регіональної політики.

Державна регіональна економічна політика (ДРЕП) сучасної України. Нормативно-правова база регіональної політики в сучасній Україні (Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування").

Першочергові завдання ДРЕП. Принципи регіональної політики у проекті Закону України "Про конституцію державної регіональної економічної політики".

Механізм державного регулювання розвитку регіонів. Загальноде6ржавні програми.

Етапи реалізації регіональної політики. Ефективність регіональної політики.

Література: [1, с.281-291; 2, с.194-201; 3, с.330-336; 8, с.293-297; 11, с.19-41; 12, с.277-287; 13, с.337-355; 14, с.77-108].

Розділ ІІ. Передумови розміщення продуктивних сил

Тема 6. Людські чинники у розміщенні продуктивних сил

Демографічні передумови розміщення продуктивних сил. Демографічна ситуація в сучасній Україні. Показники визначення динаміки природного росту населення в країні. Структури населення: статево-вікова, соціальна, трудоресурсна, релігійна, етнічна, тощо. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості, регіональні ринки праці. Форми зайнятості населення. Розселення населення України.

Література: [1, с.88-130; 2, с.99-101; 3, с.76-85; 4, с.116-171; 5, с.36-41; 6, с.30-57; 8, с.74-85; 12, с.76-77].

Тема 7. Природно-ресурсна основа розвитку продуктивних сил

Природні передумови. Класифікації та економічна оцінка природних ресурсів. Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів. Балансові, промислові, геологічні та привозні запаси сировини і палива.

Природно-ресурсні потреби України. Характеристика природно-ресурсного потенціалу економічних районів.

Ресурсозбереження як основний напрямок використання природних ресурсів. Раціональне природокористування. Управління регіональним природокористуванням. Основні шляхи вирішення регіональних економічних проблем.

Література: [1, с.131-158; 2, с.111-117; 4, с.58-115; 6, с.67-77; 8, с.66-78; 12, с. 100-115; 13, с.38-56; 14, с.47-67].

Тема 8. Науково-технічний прогрес і розміщення продуктивних сил

Взаємозв’язок техніки і територіальної організації виробництва. Роль науково-технічного прогресу (НТП) в комплексному розвитку територіальних соціально-економічних систем.

Соціально-економічні наслідки НТП для регіональної економіки.

НТП і перспективи розвитку світового господарства України та її регіонів. Територіальна структура наукового потенціалу України.

Література: [2, с.102-110; 3, с.86-97; 8, с.331-333; 13, с.126-180].

ОРІЄНТОВНІ ЗНАННЯ І ВМІННЯ, ЯКІ ПОВИНЕН НАБУТИ СТУДЕНТ ПІСЛЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ МОДУЛЯ 1:

Студенти повинні знати:

- теоретичні основи вивчення розвитку і розміщення продуктивних сил;
- зміст базових понять і термінів: "продуктивні сили", "розміщення продуктивних сил", "фактор", "закони і закономірності, принципи розміщення продуктивних сил", "регіональна політика держави", "державна регіональна економічна політика", "природно-ресурсний потенціал", "виробничий і науковий потенціал економіки";
- значення, роль і актуальність знань з дисципліни, засвоїти "паспортні дані цієї науки (об’єкт, предмет, функції, завдання)";
- підходи до класифікації факторів (традиційна і за пріоритетністю);
- головні закони, закономірності і принципи розміщення продуктивних сил;
- зміст, завдання і механізм реалізації регіональної економічної політики;
- основні передумови розміщення продуктивних сил;
- основні теорії і концепції розміщення продуктивних сил.

Студенти повинні вміти:

- вивчати і виявляти на основі різних джерел інформації особливості сучасного стану розміщення продуктивних сил України, регіону та визначати напрямки їх удосконалення;
- визначати вплив головних у той чи інший період часу факторів розвитку і розміщення продуктивних сил України, регіону тощо;
- вивчати напрямки удосконалення державної регіональної політики як інструмента для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів, підвищення рівня життя населення.

Приблизний перелік тем семінарсько-практичних занять

- Теорії і концепції розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку.
- Основи сучасної регіональної політики в Україні.
- Людський чинник у розміщенні продуктивних сил.
- Природно-ресурсна основа розвитку продуктивних сил.

* * *    МОДУЛЬ ІІ (ТЕМИ 9-17)    * * *

Розділ ІІІ. Розміщення продуктивних сил України

Тема 9. Народногосподарський комплекс України. Галузева і територіальна структура

Господарство України. Національний комплекс. Поняття про галузь. Номенклатура галузей. Державний класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009-96. Галузева структура. Типи структури господарства країни (аграрний, аграрно-індустріальний, індустріальний).

Територіальна структура – головна стержнева категорія геопросторової організації господарства країни.  

Суть поняття "територіальна структура економіки". Співвідношення понять "територіальна структура господарства" і "територіальна структура економіки".

Територіальні структурні ланки – форми розміщення продуктивних сил: економічна зона, економічний район, економічний регіон, економічний підрайон, економічний (господарський) округ; економічний вузол; економічні центри і пункти (елементарні складові структури).

Типологія територіальних економічно-географічних утворень за конфігурацією опорного каркасу (за Г.П. Лапно) .

Поняття про територіальні таксони. Територіальний таксон як система. Поняття про просторові пропозиції. Просторові диспропорції та їх види. Порушення про позиційності. Гнучкість територіальної структури.

Література: [4, с.255-310; 384-389; 5, с.50-84; 11, с.47-63; 13, с.73-125; 14, с.25-37].

Тема 10. Міжгалузеві комплекси як складові структурні утворення.

Особливості формування й аналізу міжгалузевих комплексів, їх класифікація. Поняття "міжгалузевий комплекс", "міжгалузевий регіональний комплекс".

Структурна територіальна економіка України. Суть і принципи трансформації структури виробництва України. Стан і проблеми розвитку міжгалузевих комплексів (МГК).

Характеристика МГК України: паливно-енергетичного; машинобудівного; гірничо-металургійного; військово-промислового (ВПК); хімічного, лісовиробничого, будівельного, агропромисловий (АПК), комплекс галузей виробництва непродовольчих товарів народного споживання, транспортний комплекс соціальної інфраструктури.

Література: [2, с.120-171; 4, с.255-310; 5, с.85-150; 8, с.147-259; 12, с.137-197].

Тема 11. Економічне районування України.

Територіальний поділ та інтеграція як основа формування економічних регіонів. Поняття про економічний район як територіальну підсистему національного комплексу із спеціалізацією загальнодержавного значення.

Сучасні уявлення про економічний район. Функціональне зонування економічного регіону. Поняття про районоутворюючі фактори та їхню структуру.

Принципи економічного районування.

Таксономія економічних районів: головні (великі)економічні райони, економічні підрайони, обласні економічні райони, низові економічні райони, економічні вузли.

Економічний район як історична категорія (райони зароджуються, формуються, розвиваються старіють).

Література: [1, с.250-261; 2, с.202-209; 3, с.60-65; 5, с.151-156; 6, с.212-222; 8, с. 54-64; 11, с.67-73; 12, с.198-202; 13, с.356-363; 14, с.38-43].

Тема 12. Загальна характеристика продуктивних сил економічних районів.

Типи економічних районів. Макро-, мезо- і мікрорайони. Генеральне економічне районування. Сучасне мезорайонування України: основні економічні райони. Районування України згідно із проектом Закону України "Про Концепцію держаної регіональної економічної політики". Основні показники в розробці 8-ми виділених економічних районів (Донецького, Придністровського, Центрального, Східного, Поліського, Подільського, Прикарпатського, Карпатського).

Перспективні напрямки розвитку господарських комплексів економічних районів.

Необхідність і напрямки удосконалення цього районування.

Література: [2, с.210-289; 4, с.349-378; 12, с.203-230; 13, с.364-381; 14, с.75-98].

Розділ IV. Методи економічного обґрунтування розміщення виробництва.

Тема 13. Методи дослідження розвитку і розміщення продуктивних сил

Поняття про метод і методику. Загальні принципи наукового мислення (індукція, дедукція, аналіз, синтез, аналогія, експеримент, спостереження, порівняння). Методи дослідження розвитку і розміщення продуктивних сил (літературний, описовий, статистичний, просторовий аналіз, факторний аналіз, кластерний аналіз, конструктивні економічні обчислення, математичні, економіко-математичні методи і моделі, картографічні та ін.)

Трансформація методів дослідження розвитку і розміщення продуктивних сил (описових, кількісних, картографічних, статистичних та ін.) під впливом науково-технічного прогресу. Комп’ютерна техніка і територіальна організація продуктивних сил.

Література: [1, с.37-50; 3, с.66-74; 11, с.56-58, 64-127; 12,  с.43-63; 14, с.44-48 ].

Тема 14. Методи обґрунтування розміщення продуктивних сил.

Аналіз ефективності розміщення виробництва.

Методи теорії просторової економіки В. Кристалера, А. Леша  ("Система шестикутників", "система зон впливу"). Розрахунок ефективності витрат виробництва.

Економічна оцінка території.

Територіальні схеми розміщення продуктивних сил (загальні, галузеві, регіональні). Структура територіальних схем. Основи районного планування. Поняття про районне планування і містобудування. Основна мета, завдання і принципи розробки схем районного планування. Основні види районного планування (планування промисловий районів і вузлів, сільських адміністративних районів, районів великих міст, санаторно-курортних районів). Склад та ієрархія системи науково-проектних робіт (макротериторіальний рівень, мезотериторіальний рівень, локальний рівень) .

Етапи економічного аналізу території: функціональне зонування; аналіз ресурсно-економічного потенціалу (аналіз природних умов та ресурсів, аналіз демографічного потенціалу, економічний аналіз);

Інтегральна оцінка території; конкретні рішення про її використання.

Література: [5, с.42-49; 6, с.89-103; 223-240; 8, с.120-148; 11, с.56-58, 64-127; 14, с.117-122].

Розділ V. Вплив зовнішньоекономічних зв’язків на розвиток і розміщення продуктивних сил України.

Тема 15. Сутність, значення та основні форми зовнішньоекономічного співробітництва.

Сутність міжнародного поділу праці, основні потоки капіталу та робочої сили. Соціально-економічна типологія країни.

Економічна інтеграція. Економічні  (регіональні економічні спілки, загальносвітові об’єднання, світові фінансові об’єднання).

Поняття про міжнародні економічні зв’язки. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності (міжнародна торгівля; кредитування та інвестування, науково-технічна співпраця, експорт та імпорт, спільне підприємництво, міжнародний туризм та інші).

Література: [1, с.262-268; 3, с.302-307; 5, с.183-207; 8, с.260-283; 10, с.6-11].

Тема 16. Зовнішньоекономічні зв’язки України

Основні чинники і тенденції розвитку зовнішніх економічних зв’язків України (природні, демографічні, історико-економічні, геополітичні).

Форми зовнішньоекономічних зв’язків України (зовнішня торгівля, створення спільних підприємств, фрахтування, міграція робочої сили, участь у економічних спілках та деякі інші).

Експортний потенціал і рівні реалізації конкурентних переваг української економіки. Структура експорту та імпорту України, тенденції їх розвитку.

Геоекономічні пріоритети зовнішньоекономічних зв’язків України. Поняття про зовнішньоекономічну політику. Актуальні напрямки зовнішньоекономічної політики України.

Транзитний потенціал України, його використання.

Література: [3, с.308-317; 4, с.310-313; 6, с.359-371; 8, с.284-392; 10, с.84-138; 12, с.288-306].

Тема 17. Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил України

Становлення нових форм регіонального розвитку в умовах трансформації економіки.

Спеціальні (вільні) економічні зони. Спільні підприємства. Регіональні науково-технічні парки. Регіональні ринки. Транскордонне співробітництво. Глобалізація регіонального співробітництва.

Література: [5, с.178-182; 11, с.189-201; 13, с.382-438].

ОРІЄНТОВНІ ЗНАННЯ І ВМІННЯ, ЯКІ ПОВИНЕН НАБУТИ СТУДЕНТ ПІСЛЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ МОДУЛЯ ІІ.

Студенти повинні знати:

- суть і особливості трансформації галузевої і територіальної структури господарства України на різних етапах його розвитку;
- роль територіального поділу праці у формуванні районів і міжгалузевих комплексів як складних структурних утворень;
- методи дослідження розвитку і розміщення продуктивних сил;
- методи економічного обґрунтування розміщення продуктивних сил;
- підходи до соціально-економічного районування України в період реформування української економіки;
- сучасний стан проблем та перспектив регіонального розвитку  господарства економічних районів макромасштабного рангу;
- особливості і структуру зовнішньоекономічних зв’язків України та міжнародних організацій;систему проектних робіт з прогнозування перспектив розвитку і розміщення продуктивних сил України, як однією із засобів реалізації регіональної політики;
- про становлення нових форм регіонального розвитку продуктивних сил України
- зміст базових понять і термінів: "національний комплекс", "галузь", "галузева структура", "територіальна структура господарства", "територіальний таксон", "просторові пропозиції", "міжгалузевий комплекс", "міжгалузевий регіональний комплекс", "економічний район", "метод", "методика", "територіальні схеми розміщення продуктивних сил", "міжнародний поділ праці", "економічна інтеграція", "міжнародні економічні зв’язки", "зовнішньоекономічна політика", "районне планування", "міжнародні (зовнішні) зв’язки"

Студенти повинні вміти:

- давати економіко-географічну характеристику міжгалузевих комплексів і економічних районів України;
- розкривати суть методів економічного обґрунтування виробництва;
- застосування на практиці найрізноманітніші методи дослідження розвитку і розміщення продуктивних сил;
- оцінювати ймовірні шляхи ефективного вирішення регіональних проблем та перспектив регіонального розвитку;
- навчитися працювати з різними схемами економічного районування в пізнавальних цілях; виробити своє бачення використання районування для управління суспільними процесами;
- орієнтуватися в сучасній системі проектних робіт України;
- оцінювати актуальні напрямки зовнішньоекономічної політики України на сучасному етапі.

Приблизний перелік тем семінарсько-практичних занять

- Народногосподарський комплекс України. Галузева і територіальна структура.
- Міжгалузеві комплекси – складові структурні утворення.
- Розміщення продуктивних сил і проблеми регіональної політики.
- Методи обґрунтування розміщення продуктивних сил.
- Міжнародні зовнішньоекономічні зв’язки України
- Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил України.

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Порядок організації поточного та підсумкового контролю знань студентів

Протягом семестру студент повинен виконати не менше 6 видів самостійної роботи з дисципліни за завданням викладача.

Підсумковий семестровий контроль проводиться під час складання заліково-екзаменаційної сесії (залік).

Формою контролю досягнутих успіхів студента за модуль, семестр та дисципліну в цілому є модульно-рейтингові завдання. Залік складають лише ті студенти, які за підсумками модульно-рейтингового контролю одержали оцінку "незараховано" і "незадовільно" і перездають залік.

Оцінювання досягнутих успіхів за семестр (модуль) проводиться з врахуванням поточного оцінювання (підготовка рефератів, усні відповіді) та відвідування студентами аудиторних занять, самостійної роботи з дисципліни, наявності конспекту лекції.

Оцінювання досягнутих успіхів за семестр переводиться у систему оцінювання ДДПУ, після чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ЕСТS відповідно до таблиці:

Шкала оцінювання університету у балах Національна шкала оцінювання Оцінка з заліку Шкала ЕСТS
Сумарна модульна оцінка в балах Оцінка за шкалою ЕСТS Визначення
88-100 відмінно зараховано 94-100 А Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
71-87 добре 87-93 B Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
70-86 C Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
50-70 задовільно 63-69 D Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків
50-62 E Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії
0-49 незадовільно незараховано 40-49 FX Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як складати іспит
0-39 F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
"Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка"

1. Голиков А.П., Олійник Я.В., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник : Либідь, 1997
Т.5, с.281-291, Т.6, с.88-130, Т.7, с.131-158, Т.9, с.269-274, Т.11, с.259-261, Т.13, с.37-59, Т.15, с.262-268.
2. Жук М.В., Козуль В.П., Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002.
Т.1, с.7-9, Т.3, с.13-17, Т.5, с.194-201, Т.6, с.99-101, Т.7, с.111-117, Т.8, с.102-110, Т.10, с.120-171, Т.11, с.202-209, Т.12, с.210-289, Т.16, с.172-193.
3. Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України Національна макроекономіка: Посібник. – К.: Академвидав, 2002- 368 с. (Альма-матер)
Т.3, с.53-59, Т.5, с.30-336, Т.6, с.76-85, Т.8, с.86-97, Т.9, с.113-119, Т.11, с.60-65, Т.13, с.66-74, Т.15, с.303-307, Т.16, с.308-317.
4. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книжках – Львів: Світ, 1994-472 с., іл.
Т.6, с.116-191, Т.7, с.68-115, Т.9, с.255-310, 384-389, Т.12, с.349-370, Т.16, с.310-313.
5. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (Теорія, методи, практика) Вид. 5-те., доп.-К.: Європ. Ук-т, 2002 – 216с.
Т.1, с.7-12, Т.2, с.21-35, Т.3, с.13-20, Т.4, с.10-12, Т.5, с.173-177, Т.6, с.36-41, Т.9, с. 50-84, Т.10, с.85-150, Т.11, с.151-156, Т.14, с.42-49, Т.15, с.183-207, Т.17, с.178-182
6. Розміщення продуктивних сил України (За ред. Проф. Є.П. Кажана   – К.: Вища школа, 1998 )
Т.1, с.4-9, Т.2, с.15-18, Т.3, с.10-15, Т.6, с.30-57, Т.7, с.62-77, Т.8, с.24-35, Т.11, с.212-222, Т.14, с.89-103, 223-240, Т.16, с.359-371.
7. Розміщення продуктивних сил: Тестові завдання (С.Я. Дорогунцов, С.І. Іщук, А.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: Т-во "Знання", 199-73с. )
8. Розміщення продуктивних сил: Підручник (За ред. В.В.Ковалевського, О.Л. Михайлова, В.Ф. Семенова, - 4-е вид. впр.-К.: Т-во "Знання", КОО, 2001-351с. – (Вища освіта ХХІ століття)
Т.1, с.13-20, Т.2, с.96-119, Т.3, с.21-30, Т.5, с.293-297, Т.6, с.79-85, Т.7, с.66-78, Т.8, с.331-333, Т.10, с.149-259, Т.11, с.54-64, Т.14, с.120-148, Т.15, с.260-283, Т.16, с.284-392.
9. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України – К.: Либідь, 1994
Т.7.
10. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. -  К.: Центр навчальної літератури, 2004 – 384с.
Т.15, с.6-11, Т.16, с.84-138.
11. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. Посіб. - : Вища школа, 2000 – 223с.: іл..
Т.5, с.19-48 (р.1), Т.9, с.49-63, Т.11, с.67-76, Т.13-14, с.56-58, 64-127, Т.17, с.189-201.
12. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. Посіб.- К: Вікар, 2001.- 377с.
Т.1, с.10-14, Т.2, с.22-31, Т.3, с.15-22, Т.4, с.64-75, Т.5, с.277-287, Т.6, с.76-99, Т.7, с.100-115, Т.10, с.137-197, Т.11, с.198-202, Т.12, с.202-230, Т.13, с.43-63, Т.16, с.288306, Т.17, с.231-253.
13. Черняк Л.Г., Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил України. Навчальний посібник – Київ: ЦУЛ, 2002-470с.
Т.1, с.9-18, Т.2, с.57-72, Т.3, с.19-37, Т.5, с.337-355, Т.7, с.38-56, Т.8, с.126-180, Т.11, с.356-366, Т.9, с.73-125, Т.12, с.364-381, Т.17, с.382-438
14. Шевчук Л. Розміщення продуктивних сил.-Л.: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2001.
Т.1, с.5-10, Т.2, с.11-18, Т3, с.19-24, Т.4, с.11-12, Т.5, с.99-108, Т.7, с.49-67, Т.11, с.38-43, Т.9, с.25-37, Т.12, с.75-98, Т.13, с.44-48, Т.14, с.117-122, Т.16, с.109-116.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.