Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Відділення економіки та менеджменту
Кафедра курортного менеджментуПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
З КУРСУ

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Дрогобич – 2004

Затверджено
на засіданні кафедри
курортного менеджменту
протокол № _______
від "___" ________ 2004 р

Плани лекцій укладено відповідно до навчальної програми курсу "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка".

Плани курсу лекцій з дисципліни містять перелік питань, список рекомендованої літератури до кожної теми.

Укладач: Петранівський В.Л., старший викладач кафедри курортного менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

* * *     МОДУЛЬ 1 (ТЕМИ 1-8)     * * *

Тема 1. Предмет, об’єкт дослідження, понятійний апарат і завдання курсу (2 год.)

План лекції.

1. Зміст понять "продуктивні сили", "розміщення продуктивних сил" і "територіальна організація продуктивних сил"
2. Предмет і об’єкт, міждисциплінарність курсу. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами і науками.
3. Основні категорії і поняття теорії розміщення продуктивних сил.
4. Завдання курсу в сучасних умовах.

Рекомендована література: [2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14].

Тема 2. Фактори розвитку і розміщення продуктивних сил (2 год.)

План лекції.

1. Зміст поняття "фактор" (чинник).
2. Основоположник вчення про фактори розміщення продуктивних сил.
3. Класифікація факторів розміщення продуктивних сил (традиційна і за пріоритетністю).
4. Фактори розміщення продуктивних сил. Потенціал регіонального розвитку.

Рекомендована література: [5, 6, 8, 12, 13, 14].

Тема 3. Закони і закономірності, принципи розміщення продуктивних сил (2 год.)

План лекції.

1. Поняття про закономірності розміщення виробництва. Основні риси цих понять.
2. Поняття про закон. Три групи законів.
3. Поняття про закономірності. Закономірності розміщення продуктивних сил.
4. Поняття по принципи розміщення продуктивних сил. Взаємозв’язок принципів із закономірностями.

Рекомендована література: [2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14].

Тема 4. Теорії і концепції розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку (2 год.)

План лекції.

1. Сутність наукових напрямків: "вульгарний географізм", "географічний детермінізм", "енвайронменталізм".
2. Моделі розташування підприємств І. Тюнена, А. Вебера, А. Льоша, В. Кристалера, У. Ізарда.
3. Марксистська теорія розвитку і розміщення продуктивних сил.
4. Сучасні концепції розміщення продуктивних сил.

Рекомендована література: [5, 12, 14].

Тема 5. Основи державної регіональної політики (2 год.)

План лекції.

1. Державна регіональна економічна політика (ДРЕП) сучасної України.
2. Нормативно-правова база регіональної політики в сучасній Україні.
3. Першочергові завдання ДРЕП.
4. Принципи ДРЕП.
5. Механізм державного регулювання розвитку регіонів. Загальнодержавні програми.
6. Етапи реалізації регіональної політики. Ефективність регіональної політики.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 14].

Тема 6. Людський чинник у розміщенні продуктивних сил (2 год.)

План лекції.

1. Демографічна ситуація в сучасній Україні. Всеукраїнський перепис населення 2001 року.
2. Показники визначення динаміки природного росту населення в країні.
3. Структура населення: статево-вікова, соціальна, трудоресурсна, етнічна, релігійна тощо.
4. Поняття про трудові ресурси і економічно активне населення.
5. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості.
6. Регіональні ринки праці. Форми зайнятості населення.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12].

Тема 7. Природно-ресурсна основа розвитку продуктивних сил (2 год.)

План лекції.

1. Природні передумови. Поняття про природні умови і природні ресурси.
2. Класифікація та економічна оцінка природних ресурсів. Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів.
3. Поняття про природно-ресурсний потенціал (ПРП) України. Характеристика ПРП економічних районів.
4. Ресурсозбереження як основний напрямок використання природних ресурсів. Раціональне природокористування.
5. Управління регіональним природокористуванням.
6. Основні шляхи вирішення регіональних екологічних проблем.

Рекомендована література: [1, 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14].

Тема 8. Науково-технічний прогрес і розміщення продуктивних сил (2 год.)

План лекції.

1. Взаємозв’язок техніки і територіальної організації виробництва.
2. Роль науково-технічного прогресу (НТП) у комплексному розвитку територіальних соціально-економічних систем.
3. Соціально-економічні наслідки НТП для регіональної економіки.
4. НТП і перспективи розвитку світового господарства України та її регіонів.
5. Територіальна структура виробничого і наукового потенціалу економіки України.

Рекомендована література: [2, 3, 8, 13].

* * *     МОДУЛЬ 2 (ТЕМИ 9-17)     * * *

 

Тема 9. Народногосподарський комплекс України. Галузева і територіальна структура (2 год.)

 

План лекції.

1. Поняття пор господарство країни, національний комплекс, галузь. Номенклатура галузей.
2. Галузева структура. Типи структури господарства країни.
3. Суть поняття "територіальна структура економіки".
4. Територіальні структурні ланки – форми розміщення продуктивних сил.
5. Типологія територіальних економіко-географічних утворень за конфігурацією опорного каркасу (за Г.П. Лапно).
6. Поняття про територіальний таксон. Територіальний таксон як система.
7. Порушення пропорційності. Гнучкість територіальної структури.

Рекомендована література: [4, 5, 11, 13, 14].

Тема 10. Міжгалузеві комплекси як складні структурні утворення

(4 год.)

План лекції.

1. Поняття "міжгалузевий комплекс", "міжгалузевий регіональний комплекс".
2. Особливості формування й аналізу міжгалузевих комплексів, їх класифікація.
3. Структурна переорієнтація економіки України.
4. Стан і проблеми розвитку міжгалузевих комплексів (МГК).
5. Характеристика МГК України.

Рекомендована література: [2, 4, 5, 8, 12].


Тема 11. Економічне районування України (2 год.)

План лекції.

1. Територіальний поділ та інтеграція як основа формування економічних районів. Поняття про економічний район Сучасні уявлення по економічний район.
2. Функціональне групування економічного району.
3. Об’єктивні передумови і фактори економічного районування.
4. Принципи економічного районування.
5. Таксономія економічних районів.
6. Економічний район як історична категорія.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14].

Тема 12. Загальна характеристика продуктивних сил економічних районів (4 год.)

План лекції.

1. Типи економічних районів: макро-, мезо- і мікрорайони. Генеральне економічне районування.
2. Сучасне мезорайонування України: основні економічні райони (різні підходи).
3. Районування України згідно із Проектом Закону України "Про Концепцію державної регіональної економічної політики".
4. Характеристика основних показників, проблем і перспективних напрямків розвитку економічних районів України.
5. Концепція нового адміністративно-територіального устрою України і питання удосконалення економічного районування.

Рекомендована література: [2, 4, 12, 13, 14].

Тема 13. Методи дослідження розвитку і розміщення продуктивних сил (1 год.)

План лекції.

1. Поняття про метод і методику.
2. Загальні принципи наукового мислення.
3. Методи дослідження розвитку і розміщення продуктивних сил.
4. Трансформація методів дослідження розвитку і розміщення продуктивних сил.
5. Комп’ютерна техніка і територіальна організація продуктивних сил.

Рекомендована література: [1, 3, 11, 12, 14].

Тема 14. Методи обґрунтування розміщення виробництва (1 год.)

План лекції.

1. Аналіз ефективності розміщення виробництва.
2. Поняття по економічну оцінку території, територіальні схеми розміщення продуктивних сил.
3. Основи районного планування.
4. Етапи економічного аналізу території.
5. Територіальні баланси.

Рекомендована література: [5, 6, 8, 11, 14].

Тема 15. Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил (2 год.)

План лекції.

1. Становлення нових форм регіонального розвитку в умовах трансформації економіки.
2. Спеціальні (вільні) економічні зони.
3. Спільні підприємства.
4. Регіональні науково-технологічні парки.
5. Регіональні ринки.
6. Транскордонне співробітництво.
7. Глобалізація регіонального співробітництва.

Рекомендована література: [5, 11, 13].

Тема 16. Сутність, значення та основні форми зовнішньоекономічного співробітництва (1 год.)

План лекції.

1. Сутність міжнародного поділу праці, основні потоки капіталу та робочої сили.
2. Соціально-економічна типологія країн.
3. Поняття про міжнародні економічні зв’язки. Економічна інтеграція, економічні союзи.
4. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності.

Рекомендована література: [1, 3, 5, 8, 10, 14].

Тема 17. Зовнішньоекономічні зв’язки України (1 год.)

План лекції.

1. Основні чинники і тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.
2. Форми зовнішньоекономічних зв’язків України.
3. Експортний потенціал української економіки. Структура експорту та імпорту, тенденції їх розвитку.
4. Геоекономічні пріоритети зовнішньоекономічних зв’язків України.
5. Поняття про зовнішньоекономічну політику. Актуальні напрямки ЗЕП України.
6. Транзитний потенціал України, його використання.

Рекомендована література: [3, 4, 6, 8, 10, 12].

Бібліографія*

1. Голиков А.П., Олійник Я.В., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. – К.: Либідь, 1997.
2. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002.
3. Заблоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник. – К.: Академвидав, 2002.
4. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. – Львів: Світ, 1994.
5. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). Вид. 5-е., доп. – К.: Європейський університет, 2002.
6. Розміщення продуктивних сил України (за ред. проф. Є.П. Кажана). – К.: Вища школа, 1998.
7. Розміщення продуктивних сил: Тестові завдання (С.І. Дорогунцов, С.І. Іщук, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко). – К.: Т-во "Знання", 1999.
8. Розміщення продуктивних сил: Підручник (за ред. В.В. Коваленка, О.Л. Михайлюка, В.Ф. Семенова). – К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – (Вища школа ХІІ століття)
9. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Либідь, 1994.
10. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
11. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2000.
12. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2001.
13. Черняк Л.Г., Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил України: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002.
14. Шевчук Л. Розміщення продуктивних сил. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2001.

* Примітка. Джерела літератури, виділені курсивним шрифтом, доступні для студентів у Лабораторії економічної інформації та інновацій Факультету менеджменту і маркетингу (2 поверх, 206 ауд.).
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.