Туристическая библиотека
  Главная Книги Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы Каталог
Теорія туризму
Філософія туризму
Рекреація та курортологія
Види туризму
Економіка туризму
Менеджмент в туризмі
Маркетинг в туризмі
Інновації в туризмі
Транспорт в туризмі
Право і формальності в туризмі
Державне регулювання в туризмі
Туристичні кластери
Інформаційні технології в туризмі
Агро - і екотуризм
Туризм в Україні
Карпати, Західна Україна
Крим, Чорне та Азовське море
Туризм в Росії
Туризм в Білорусі
Міжнародний туризм
Туризм в Європі
Туризм в Азії
Туризм в Африці
Туризм в Америці
Туризм в Австралії
Краєзнавство, країнознавство і географія туризму
Музеєзнавство
Замки і фортеці
Історія туризму
Курортна нерухомість
Готельний сервіс
Ресторанний бізнес
Екскурсійна справа
Автостоп
Поради туристам
Туристське освіта
Менеджмент
Маркетинг
Економіка
Інші

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ТАГАНРОЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА І УПРАВЛІННЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедрою ГиМУ
________ С.І. Шило

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни

МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ СЕРВІСІ І ТУРИЗМІ



для студентів спеціальності
230500 "Соціально-культурний сервіс і туризм"




Таганрог

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна "Менеджмент в соціально-культурному сервісі і туризмі" призначена для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 230500 - "Соціально-культурний сервіс і туризм".

Дисципліна відноситься до федеральному компоненту загально-професійних дисциплін спеціальності.

Мета дисципліни - ознайомлення студентів з основами менеджменту, особливостями менеджменту у сфері сервісу і туризму, розвитком менеджменту Росії.

Завдання дисципліни - вивчення основних понять про поведінку підприємств сфери послуг в умовах ринкової економіки.

В основі менеджменту ринку послуг закладені не тільки наукові знання, але й мистецтво, яке визначається безпосередньо специфікою надається послуги і ринковими відносинами

Увагу студентів у процесі вивчення дисципліни "Менеджмент в соціально-культурному сервісі і туризмі" буде сконцентрована на таких напрямках аналіз ринку послуг та визначення основних методів і рішень в менеджменті.

Навчання будується на поєднанні лекцій і практичних занять.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення та узагальнення складних розділів дисципліни, які висвітлюються, в основному, на проблемному рівні.

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семінарів, або за заздалегідь відомим темами. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Індивідуальні заняття припускають роботу кожного студента за індивідуального (групового) завданням та особистий усний або письмовий звіт за нього перед педагогом. Індивідуальне заняття не є аудиторним.

Самостійна робота є позааудиторної та призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами курсу по рекомендованим педагогом матеріалами та підготовки до виконання індивідуальних завдань за курсом.

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни "Менеджмент в соціально-культурному сервісі і туризмі" передбачено на 3 курсі денного відділення (5 семестр).

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиної тематичної програми у відповідності з навчальним планом з використанням індивідуального консультування та самостійної роботи студентів.

Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань студентів. При цьому використовуються наступні види контролю:

- поточний контроль, що включає виконання студентами контрольних завдань з наступною оцінкою виконаної роботи;
- рубіжний контроль, що складається з виконання і захисту курсової роботи з дисципліни і здачі іспиту.

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем у процесі проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу, і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на поставлені викладачем питання. Він проводиться один раз на спеціальній рейтинг-тижні у вигляді контрольних робіт.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ Кількість годин
Лекції Практ. заняття
1 Туризм і сфера сервісу як об'єкт управління 4 2
2 Система і структура управління туризмом і сферою сервісу 4 2
3 Функції та принципи менеджменту 4 2
4 Методи менеджменту 4 2
5 Стиль керівництва підприємством ринку послуг 4 2
6 Управлінські рішення 4 2
7 Управління персоналом сфери послуг та туристської фірми 2 1
8 Управління процесами праці 2 1
9 Мистецтво спілкування 4 2
10 Ефективність менеджменту у сфері сервісу і туризму 6 4
Разом
Всього
36 18
54

ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

Тема 1. Туризм і сфера сервісу як об'єкт управління

Ринкова економіка та менеджмент: поняття, сутність і функції менеджменту, досвід менеджменту за кордоном, можливість його використання в Росії. Основні поняття та управлінські категорії. Основні етапи розвитку менеджменту. Розвиток менеджменту в Росії. Особливості туризму та сфери послуг як об'єкта управління.

Тема 2. Система і структура управління туризмом і сферою сервісу

Система управління туризмом і сферою сервісу. Туристські підприємства, організації та регіони. Структура управління туризмом. Специфіка менеджменту у сфері сервісу і туризму: цілі та завдання управління підприємством, організація роботи з управління підприємством, система комунікацій, стратегічне та поточне планування, методи прийняття рішень, внутрішнє і зовнішнє середовище бізнесу сфері сервісу і туризму, якість менеджера, робота менеджера, створення системи мотивації праці, організація контролю за діяльністю підлеглих, інноваційна програма менеджера, ризик-менеджмент, етика ділового спілкування; управління конфліктами; психологія менеджменту; зовнішні зв'язки та можливості менеджменту, налагодження взаємовигідного співробітництва.

Тема 3. Функції та принципи менеджменту

Сутність і взаємозв'язок функцій менеджменту. Характеристика основних функцій менеджменту. Принципи менеджменту.

Тема 4. Методи менеджменту

Поняття та класифікація методів менеджменту. Організаційно-адміністративні методи управління. Економічні методи управління. Соціально-психологічні методи управління. Самоврядування.

Тема 5. Стиль керівництва підприємством ринку послуг

Поняття та характеристика стилів керівництва. Управлінська решітка. Елементи управління. Вимоги до менеджера. Авторитет менеджера.

Тема 6. Управлінські рішення

Зміст і види управлінських рішень. Процес прийняття рішень. Методи прийняття рішень. Індивідуальні методи прийняття рішень. Умови ефективності управлінських рішень. Організація і контроль за виконанням рішень.

Тема 7. Управління персоналом сфери послуг та туризму

Роль керівних кадрів у ефективності управління фірмою. Ринки робочої сили. Планування потреби в персоналі. Оцінка та прийом на роботу. Управлінські працівники. Професійний розвиток персоналу.

Тема 8. Управління процесами праці

Зміст і особливості управлінської праці на ринку послуг. Основні напрямки раціональної організації праці. Культура управлінського праці.

Тема 9. Мистецтво спілкування

Значення ділового спілкування. Форми спілкування. Організація спілкування. Підведення підсумків ділового спілкування. Завдання і класифікація ділових нарад. Підготовка і проведення ділових переговорів. Умови ефективності переговорів. Природа конфліктів. Типи і причини конфліктів та методи їх вирішення.

Тема 10. Ефективність менеджменту в туризмі

Поняття ефективності менеджменту туризму. Економічна ефективність менеджменту туризму. Соціальна ефективність менеджменту туризму. Формування ефективної організаційної структури туризму. Ефективність управлінських рішень. Ефективність управління персоналом.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

1. Основні визначення ринку послуг.
2. Етапи розвитку менеджменту.
3. Етапи розвитку менеджменту в Росії.
4. Поняття та класифікація методів менеджменту.
5. Характеристика стилів керівництва.
6. Зміст і види управлінських рішень.
7. Ринки робочої сили.
8. Зміст і особливості управлінської праці на ринку послуг.
9. Культура управлінської праці.
10. Підготовка і проведення ділових переговорів.
11. Ефективність управлінських рішень.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Основні визначення ринку послуг.
2. Етапи розвитку менеджменту.
3. Етапи розвитку менеджменту в Росії.
4. Система управління туризмом і сферою сервісу.
5. Структура управління туризмом.
6. Характеристика основних функцій менеджменту.
7. Принципи менеджменту.
8. Поняття та класифікація методів менеджменту.
9. Економічні методи управління.
10. Поняття та характеристика стилів керівництва.
11. Управлінська решітка.
12. Вимоги до менеджера. Авторитет менеджера.
13. Процес прийняття рішень.
14. Методи прийняття рішень.
15. Індивідуальні методи прийняття рішень.
16. Умови ефективності управлінських рішень.
17. Ринки робочої сили.
18. Професійний розвиток персоналу.
19. Зміст і особливості управлінської праці на ринку послуг.
20. Поняття ефективності менеджменту туризму.
21. Ефективність управління персоналом.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон РФ "Про основи туристської діяльності в Російській Федерації"
2. Закон РФ "ПРО захист прав споживачів" від 07.02.1992 № 2300-1.
3. Закон РФ "Федеральний закон про природних лікувальних ресурсах, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах"
4. Державний стандарт РФ ГОСТ Р 50681-94 "Проектування туристських послуг"
5. Державний стандарт РФ ГОСТ Р 506990-94 "Туристські послуги. Загальні вимоги" - М., 1994.
6. Іноземний туризм. - Статистичний збірник. - М., 1992.
7. Концепції, визначення і класифікація для статистики туризму. СОТ, 1995.
8. Методичні рекомендації по проведенню ідентифікації та сертифікації туристських послуг і послуг готелів. - М, 1996.
9. Александрова А.Ю. Міжнародний туризм. М., 2001.
10. Александрова А.Ю Географія світової індустрії туризму. М., 1998.
11. Асєєв В.Г. Соціально-економічні Нормативи туристсько-екскурсійної галузі. - Бюлетень туристкою інформації. - 1990.
12. Гаранін М.І., Забаев Ю.В., Сеселкин А.І. Інформаційні технології в туризмі: Довідково-методичний посібник для студентів. - М.: РМАТ. - 1996. - 116 с.
13. Герчикова І.М. Міжнародне комерційне право. - М:ЮНІТІ, - 1996. - 495 с.
14. Гуляєв В.Г. Організація туристської діяльності / Навчальний посібник. - М.: Нолидж, - 1996. - 312 с.
15. Долматов В.І. Інформація про єдиному Європейському туристському ринку / Наукові проблеми туризму і відпочинку, - 1990.
16. Ісмаєв Д.К. Основи стратегії і планування маркетинга в іноземному туризмі. - М: ТОВ "Луч", - 1994. - 224 с.
17. Каткая А.А. Етапи розвитку туризму. - М: Прес, - 1995.
18. Квартальнов В.А Туристський бізнес і система навчання кадрів підприємств обслуговування. - М.
19. Пузакова О.П., Честникова В.А. Міжнародний туристичний бізнес. - М.: "Експертне бюро", - 1997. - 176 с.
20. Сапрунова В.Б. Туризм: еволюція, структура, маркетинг. - М.: "Вісь-89", - 1997. - 160 с.
21. Сенін В.С, Баженова Т.А., Хорошилов О.В. Деякі аспекти сертифікації туристських послуг і послуг готелів. Системи сертифікації ГОСТ Р / Методичне посібник. Випуск 2. - М.: МЕСІ, - 1997. - 109 с.
22. Країни світу. Короткий політико-економічний довідник. - 1996. - 566 с.

СТРУКТУРА РУБІЖНОГО ТА СУМАРНОГО РЕЙТИНГУ З ДИСЦИПЛІНИ

Рейтинг 1 контролю Рейтинг 2 контролю Рейтинг 3 контролю Сумарний рейтинг
макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін.
14 8 14 8 44 24 72 40

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ

Оцінка Відмінно Добре Удовлетвор. Неудовлетвор.
Рейтинг 61-72 51-60 40-50 <40






Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.