Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
Международный банк Укрсоцбанк: выгодные кредиты депозиты под высокие проценты

Міністерство освіти і науки України
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Факультет менеджменту і маркетингу
Кафедра економікиМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до самостійної роботи студентів
по курсу

МАКРОЕКОНОМІКА

Дрогобич - 2005

Затверджено
на засіданні кафедри економіки
Дрогобицького державного педагогічного
університету ім.Івана Франка

Методичні матеріали до самостійної роботи з курсу "Макроекономіка" призначені для студентів економічних спеціальностей Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Методичні матеріали допоможуть студентам підготуватися до семінарських (практичних) занять, виконати індивідуальне семестрове завдання, підготуватися до виконання модульної контрольної роботи, складання екзамену чи заліку, підібрати відповідну літературу для самостійної роботи.

Дане видання містить програму курсу "Маркетинг у готельному, курортному та туристичному сервісі ", плани лекцій та семінарських (практичних) занять, типові завдання і задачі, методичні поради до виконання індивідуальних семестрових завдань та їх теми, орієнтовний перелік питань до заліку та список рекомендованої літератури, яка доступна у Лабораторії економічної інформації та інновацій Факультету менеджменту і маркетингу.

Укладачі: доц. Процишин О.Р., викл. Миронов Ю.Б.

ЗМІСТ

Вступ
Програма курсу "Макроекономіка"
Плани лекцій
Плани семінарських (практичних) занять
Завдання для підготовки до модульних контрольних робіт
Теми індивідуальних семестрових завдань
Методичні поради до підготовки індивідуальних завдань
Питання для підготовки до заліку
Перелік рекомендованих джерел
Додатки

ВСТУП

Основною метою викладання дисципліни «Макроекономіка» є формування у майбутніх менеджерів засвоєння системи економічних знань, на яких базується сучасний макроаналіз; набуття навичок дослідження агрегованих показників економічного та соціального розвитку національної економіки завдяки використанню універсального інструментарію та макроекономічного моделювання.

Основним завданням курсу є вивчення таких проблем, як:

- методи вимірювання динаміки рівнів національного виробництва;
- умови формування макроекономічної рівноваги;
- наслідки порушення макроекономічної рівноваги;
- вплив інфляції та безробіття на економічний розвиток;
- методи державного бюджетно-податкового регулювання;
- інструменти державної грошово-кредитної політики;
- фактори та механізми економічного зростання.

Навчання будується на сполученні лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів.

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення й узагальнення складних розділів курсу.

Практичні заняття є аудиторними, можуть проводитися у вигляді семінарів. Вони призначені для закріплення і більш глибокого вивчення визначених аспектів лекційного матеріалу на практиці.

Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з визначеними розділами курсу по рекомендованим викладачем матеріалам і підготовки до виконання індивідуальних завдань.

ПРОГРАМА КУРСУ "МАКРОЕКОНОМІКА"

1. Макроекономічна теорія як наука

Генезис макроекономіки. “Економічна таблиця” Ф.Кене, модель сукупного суспільного продукту К.Маркса, модель міжгалузевого балансу В.Леонтьєва. наукові розробки колективів NBEK і кон‘юнктурного інституту. Концепція Дж.Кейнса та неокласичної школи.

Предмет вивчення макроекономіки. Об‘єкти аналізу. Економічна система, економічна стадія, макроекономічне господарство. Функції макроекономічної теорії.

Макроекономічні методи, моделі. Динамічні моделі, статичні моделі. Екзогенні змінні, ендогенні змінні. Умови ефективності та вірогідності моделі. Рівні аналізу: ex post, ex ante. Позитивний аналіз, нормативний аналіз.

Макроекономічна політика: цілі, етапи формування.

2. Базова модель “Сукупний попит і пропозиція”

Сукупний попит, його структура. Агреговані величини. Крива сукупного попиту. Цінові фактори впливу: ефект реальних касових залишків, ефект імпортних закупівель. Нецінові фактори впливу (екзогенні шоки).

Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції у довгостроковому періоді. Гнучкість цін і витрат виробництва. Закон Сея. Потенційний ВВП. Класична дихотомія.

Крива сукупної пропозиції у короткостроковому періоді. Жорсткість цін і заробітної плати. Депресивна економіка. Цінові фактори сукупної пропозиції. Екзогенні шоки сукупної пропозиції.

Рівновага сукупного попиту та пропозиції. Зміни у рівновазі. Ефект храповика.

3. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги з врахуванням державного регулювання

Ринок благ. Фактори попиту домогосподарств. Дохід кінцевого використання. Функція споживання. Гранична схильність до споживання. Середня схильність до споживання. Функція заощадження. Гранична схильність до заощадження. Середня схильність до заощадження. Автономне споживання.

Інвестиційна функція. Автономні інвестиції. Індуковані інвестиції. Попит на інвестиції. Крива інвестиційного попиту. Акселератор інвестицій. Позичковий відсоток. Дисконтування. Гранична ефективність капіталу. Фактори впливу на інвестиційний попит. Рівновага на рику заощаджень. Національні заощадження. Приватні заощадження. Державні заощадження.

Попит держави. Трансфертні платежі. Ефект витіснення. Попит закордону. Реальні умови обміну. Обмінний курс валюти. Автономний експорт. Гранична схильність до експорту. Функція попиту закордону.

 Модель “Кейнсіанський хрест”. Планові витрати. Фактичні витрати. Рівновага на товарному ринку. Мультиплікатор автономних витрат. Мультиплікатор державних витрат. Мультиплікатор  податків. Інфляційний розрив. Рецесійний розрив.

Кейнсіанська модель доходу та зайнятості із врахуванням економічної політики держави. Фіскальна політика. Дискреційна фіскальна політика. Автоматична фіскальна політика. Вмонтовані стабілізатори. Рестрикційна та експансійна фіскальна політика. Фіскальна політика та державний бюджет. Фіскальна політика із урахуванням пропозиції. Крива Лаффера. Податки.

4. Ринок грошей

Поняття грошей. Готівкові гроші. Безготівкові гроші. Макроекономічні  функції грошей. Грошова маса. Грошові агрегати. Ліквідність. Грошовий обіг. Кількісна теорія грошей. Рівняння І. Фішера. Рівняння Кембріджської школи.  Грошовий ринок. Сеньйораж. Інфляція.

Реальний та номінальний попит на гроші. Реальна та номінальна пропозиція грошей.

Банківська система. механізм створення грошей комерційними банками. Депозитний мультиплікатор. Грошова база. Грошовий мультиплікатор. Коефіцієнт депонування грошей.

Грошово-кредитне регулювання. Операції на відкритому ринку. Політика “дорогих грошей”, політика “дешевих грошей”. Обов‘язкова резервна норма. Облікова ставка. “Пастка ліквідності”. Стимулююча монетарна політика. Стримуюча монетарна політика.

Фінансовий ринок. Первинний і вторинний ринок цінних паперів. Види цінних паперів. Депозитне свідоцтво, акція, облігація. Ціна облігації, ціна акції. Кредит. Безстрокові та строкові вклади. Норма резервного покриття.

5. Одночасна рівновага на ринку

Ринок товарів і крива IS. Графічна побудова кривої IS. Тлумачення кривої IS з позиції ринку залучених коштів. Проста алгебра кривої IS. Вплив бюджетно-податкової політики  на зміщення кривої IS.

Грошовий ринок і крива LM. Графічна інтерпретація кривої LM з позиції кількісної грошей. Графічна інтерпретація кривої LM з позиції терорії переваг ліквідності. Зсув кривої LM під впливом кредитно-грошової політики. Графічна інтерпретація кривої LM з позиції. Рівняння кривої LM.

Модель IS – LM. Одночасна рівновага на товарному та грошовому ринках. Модель IS – LM і коливання економічної активності. Відносна ефективність грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики у моделі IS-LM.

Взаємозв‘язок моделі IS-LM із кривою сукупного попиту. Рівняння сукупного попиту з врахуванням відсоткової ставки.

6. Ринок праці

Потенційний ринок праці. Циркулюючий ринок праці. Внутріфірмовий ринок праці. Безробіття. Добровільне безробіття. Ринок праці в умовах кейнсіанської теорії. Попит на працю. Пропозиція праці. Рівновага і безробіття. Теорія природного безробіття. Кон‘юнктурне безробіття. Закон Оукена.

Державне регулювання зайнятості. Продуктивна зайнятість. Крива Філіпа. Стагфляція у теоріях адаптивних і раціональних очікувань. Програмний метод регулювання зайнятості. Програми суспільних робіт. Програми професійної підготовки молоді. Програми допомоги безробітним. Гнучкі форми зайнятості.

Економічна нерівність та політика соціального захисту населення. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джині. Бідність. “Прожитковий мінімум”. Система соціальних гарантій. Соціальна допомога. Соціальне страхування.

7. Загальна економічна рівновага та кон‘юнктурні цикли

Загальна економічна рівновага. Неокласична модель. Кейнсіанська модель. Неокласичний синтез. Порівняльний аналіз неокласичної і кейнсіанської моделей.

Теорія економічних циклів. Причини циклічного розвитку економіки. Зовнішні фактори, внутрішні фактори. Види економічних циклів. Цикли Кондратьєва, цикли Кузнєца, цикли Джаглера, цикли Китчина, приватні господарські цикли.

Принцип акселерації. Модель Самуельсона – Хікса.

8. Міжнародна торгівля та світова економіка

Міжнародні економічні відносини. Рівень експорту. Структура експорту. Рівень імпорту. Структура імпорту. Співвідношення між імпортом та експортом капіталу. Міжнародний валютний фонд. Світовий банк. Європейський банк реконструкції та розвитку. Теорія абсолютної переваги. Теорія порівняльних переваг. Неокласична модель Хекшера –Оліна. Неотехнологічна теорія М.Позера.

Платіжний баланс. Рахунок поточних операцій. Рахунок капітальних операцій. “Помилки та упущення”.

Валютний обмінний курс. Паритет купівельної спроможності. Сучасна валютна система. Система золотого стандарту. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна система. ЄВРО.

Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Гранична схильність до імпорту. Торговельна політика. Протекціонізм. Вільна торгівля (торговий лібералізм). Митні засоби. Фіскальне мито. Протекціоністське мито. Експортне мито, імпортне мито. Митні ставки. Немитні засоби та заходи. Квоти. Експортні  субсидії. Добровільне обмеження експорту. Валютна політика. Політика іноземного інвестування в Україні.

9. Моделі відкритої економіки

Макроекономічна рівновага невеликої відкритої економіки. Загальна  характеристика моделі Мандела-Флемінга. Графічне зображення моделі.

Розвиток невеликої економіки за режиму гнучкого обмінного курсу. Наслідки бюджетно-податкової політики. Грошово-кредитна політика за режиму вільного плавання валют. Торговельна політика.

Механізм дії фіксованого обмінного курсу на економічні процеси. Макроекономічна політика за режиму фіксованого обмінного курсу.

Порівняльна оцінка впливу мобільності капіталу на результати макроекономічної політики. Деякі підходи до оцінки наслідків економічної політики у великій економіці.  

10. Економічне зростання

Економічне зростання. Економічний розвиток. Екстенсивне економічне зростання. Інтенсивне економічне зростання. Темп економічного зростання. Фактори економічного зростання. Фактори попиту. Фактори пропозиції. Фактори розподілу. Маржиналістський підхід. Структуралістський підхід.

Модель економічного зростання Домара-Харрода. Модель економічного зростання Р.Солоу. Сучасна теорія економічного зростання.

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Лекція 1. Макроекономічна теорія як наука

1. Генезис макроекономіки.
2.  Предмет вивчення макроекономіки. Об’єкти аналізу.
3.  Макроекономічні методи. Рівні аналізу.
4. Макроекономічні моделі. Поняття екзогенних та ендогенних змінних.

Лекція 2. Базова модель “Сукупний попит і сукупна пропозиція”

1. Структура сукупного попиту. Цінові та нецінові фактори сукупного попиту.
2. Сукупна пропозиція у короткостроковому та довгостроковому періоді.
3. Цінові та нецінові фактори AS.
4. Рівовага у моделі AD-AS за кейнсіанським і класичним підходом. Ефект храповика.

Лекція 3. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги з врахуванням державного регулювання

1. Функції споживання і заощадження.
2. Інвестиційний попит. Попит держави і закордону.
3. Модель “кейнсіанського хреста”. Мультиплікаційний ефект.
4. Фіскальна політика.

Лекція 4. Ринок грошей

1. Макроекономічні функції грошей. Грошовий обіг.
2. Попит і пропозиція грошей. Рівновага на грошовому ринку.
3. Створення грошей банківською системою.
4. Грошово-кредитна політика: суть, інструменти, механізм дії.

Лекція 5. Одночасна рівновага на ринку благ, грошей і цінних паперів. IS-LM модель для закритої економіки

1. Ринок товарів і крива IS.
2. Грошовий ринок і крива LM.
3. Рівновага в моделі IS-LM.
4. Модель IS-LM і коливання економічної активності.

Лекція 6.  Ринок праці

1. Ринок праці та механізм його функціонування.
2. Рівновага і безробіття. Закон Оукена.
3. Державне регулювання зайнятості.
4. Економічна нерівність і політика соціального захисту населення.

Лекція 7. Загальна економічна рівновага та кон’юнктурні цикли

1. Неокласична модель загальноекономічної рівноваги.
2. Кейнсіанська модель загальноекономічної рівноваги.
3. Економічний цикл: поняття, види, причини виникнення.
4. Принцип акселерації. Модель Самуельсона – Хікса.

Лекція 8. Міжнародна торгівля та світова економіка

1. Показники міжнародних економічних відносин.
2. Теорія абсолютної і порівняльної переваги. Модель Хекшера-Оліна.
3. Структура платіжного балансу.
4. Валютний обмінний курс: види, режими, фактори впливу.
5. Механізм зовнішньої торговельної політики.

Лекція 9. Моделі відкритої економіки

1. Макроекономічна рівновага невеликої відкритої економіки. Модель Мандела-Флемінга.
2. Економічна політика за режиму гнучкого  обмінного курсу.
3. Механізм дії фіксованого обмінного курсу на економічні процеси.
4. Оцінка наслідків економічної політики у великій економіці.

Лекція 10. Економічного зростання

1. Економічне зростання: поняття, типи, темпи, фактори.
2. Модель макроекономічного зростання Харода-Домара.
3. Неокласична модель економічного зростання Р.Солоу.
4. Сучасна теорія економічного зростання.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Тема 1. Макроекономічна теорія як наука

1. Генезис макроекономіки.
2. Предмет вивчення макроекономіки. Об’єкти аналізу.
3. Макроекономічні методи. Рівні аналізу.
4. Макроекономічні моделі. Поняття екзогенних та ендогенних змінних.

Для заняття потрібно пригадати:

1. Основні поняття, визначення та принципи СНР.
2. Методи розрахунку ВВП (ВНП) та інших показників системи національних рахунків.
3. Реальні та номінальні величини. Цінові індекси.
4. ВВП та економічний добробут.
5. Економічна стадія. Типи економічних систем.
6. Макроекономічна політика: цілі, етапи формування.

Терміни та поняття:

“таблиця” Ф.Кене, модель міжгалузевого балансу В.Леонт’єва, концепція Дж.Кейнса, макроекономіка, економічна система, макроекономічне господарство,  аналіз ex post, аналіз ex ante, екзогенні змінні, ендогенні змінні, модель кругових потоків, агреговані величини, позитивний аналіз, нормативний аналіз, динамічна модель, статична модель, дефініційна функція, технічна функція, поведінкова функція, інституціональна функція, репрезентативність, аналогія, екстраполяція, макроекономічна політика.

Рекомендована література:

2. (розд. 1, 2, 14), 3. (розд. 1,2,3), 5. (гл.1,2), 9. (розд.1,2,3,4,5,6), 11. (гл.1,2), 12. (гл.1, 2), 13. (тема 1,2), 14. (гл. 1,2), 16. (гл. 9), 22. (гл. 1.1,1.2), 23. (ч.1), 25. (тема 15), 26. (тема 1,2), 27. (тема 1,2), 28. (вопр. 1,2,3,4), 31. (тема 1,2), 33.

Тема 2. Базова модель „Сукупний попит і сукупна пропозиція”

1. Структура сукупного попиту. Цінові та нецінові фактори сукупного попиту.
2. Сукупна пропозиція у короткостроковому та довгостроковому періоді.
3. Цінові та нецінові фактори AS.
4. Рівновага у моделі AD-AS за кейнсіанським і класичним підходом. Ефект храповика.

Терміни та поняття:

сукупний попит, сукупна пропозиція, ефект реальних грошових залишків (ефект Пігу), ефект відсоткової ставки, ефект імпортних закупівель, класична модель, кейнсіанська модель, класична дихотомія, екзогенні шоки, жорсткість заробітної плати, гнучкість цін, депресивна економіка, закон Сея, ефект храповика, потенційний ВВП.

Рекомендована література:

2. (розд. 9), 3. (розд. 8), 5. (гл.4), 9. (розд. 5,8), 11. (гл.5), 12. (гл.3.1), 13. (тема 3), 16. (гл.11), 22. (гл. 1.3), 23. (гл.12,13), 25. (тема 17), 26. (тема 3), 27. (тема 6), 28. (вопр. 12,13,14), 31. (тема 8), 33.

Тема 3. Макроекономічна рівновага на товарному ринку

1. Кейнсіанські функції споживання і заощадження.
2. Кейнсіанська та неокласична концепції інвестиційного попиту. Попит держави і закордону.
3. Модель “кейнсіанського хреста”.
4. Визначення рівноважного ВВП за методом „вилучення-ін'єкції”.
5. Мультиплікатор автономних витрат. Інфляційний та рецесійний розриви.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Теорія „життєвого циклу” Франко Моділ’яні.
2. Теорія перманентного доходу Фрідмена.
3. Показники ефективності інвестицій та q Тобіна.
4. Формування моделі макрорівноваги в перехідній економіці України.

Терміни та поняття:

функція споживання, автономне споживання, гранична схильність до споживання, середня схильність до споживання, гранична схильність до заощадження, функція інвестицій, автономні інвестиції, індуковані інвестиції, акселератор, дисконтування, гранична ефективність капіталу, відсоткова ставка, парадокс заощадження, національні заощадження, державні заощадження, приватні заощадження домогосподарств, функція закордону, „умови торгівлі”, кейнсіанський хрест, планові витрати, фактичні витрати, „вилучення-ін’єкції”, мультиплікатор автономних витрат, рецесійний розрив, інфляційний розрив, теорія „життєвого циклу” Франко Моділ’яні, теорія перманентного доходу Фрідмена, показники ефективності інвестицій, q Тобіна, чиста поточна вартість (NPV), внутрішній рівень віддачі (IRR),рентабельність проекту, строк окупності проекту, нестабільність інвестицій.

Рекомендована література:

2. (розд. 3,16,17), 3. (розд.4,7), 5. (гл.5), 9. (розд. 7, 9), 11. (гл.4,6), 12. (гл.3), 13. (тема 4, с.84-88), 14. (гл. 3.3), 16. (гл. 12,13), 22. (гл. 3,4), 23. (гл.2,3,4), 25. (тема 18,19), 26. (тема 4,5), 27. (тема 4,5), 28. (вопр. 5-9), 31. (тема 4,7), 33.

Тема 4. Механізм фіскальної політики

1. Фіскальна політика суть, види, інструменти.
2. Механізм дії дискреційної та автоматичної фіскальної політики.
3. Вплив дефіциту бюджету і державного боргу на національну економіку. Крива Лаффера.
4.  Мультиплікатори державних витрат, податків і збалансованого бюджету.

Для заняття потрібно пригадати:

1. Державний бюджет : структура доходів і видатків.
2. Бюджетний дефіцит і державний борг.

Терміни та поняття:

дискреційна фіскальна політика, автоматична фіскальна політика, вмонтовані стабілізатори, експансійна фіскальна політика, рестрикційна фіскальна політика, крива Лаффера, економіка пропозиції, державний бюджет, дефіцит державного бюджету, надлишок державного бюджету, ефект витіснення, рефінансування, конверсія, структурний дефіцит, циклічний дефіцит,  мультиплікатор державних витрат, податковий мультиплікатор, мультиплікатор збалансованого бюджету, ефект мультиплікатора у відкритій економіці.

Рекомендована література:

2. (розд. 3,15), 3. (розд. 12), 5. ( гл.6), 9.(розд. 16), 11. (гл.7,8), 12. (гл. 11.1), 13. (тема 7), 14. (гл. 6), 16. (гл.14,20), 22. (гл. 5), 23. (гл.4), 25. (20,27), 26. (тема 7), 27. (тема 7,8), 28. (вопр.42-46), 31. (тема 12), 33.

Тема 5. Рівновага на грошовому ринку

1. Макроекономічні функції грошей. Грошовий обіг.
2. Класична та кейнсіанська теорія попиту на гроші.
3. Створення пропозиції грошей у банківській системі.
4. Рівновага на грошовому ринку та фактори її порушення.

Для заняття потрібно пригадати:

1. Гроші: поняття, види, функції, купівельна спроможність.
2. Грошова маса. Грошові агрегати. Ліквідність.

Терміни та поняття:

символічні гроші, кредитні гроші, купівельна спроможність грошей, ліквідність, грошові агрегати, рівняння Фішера, пропозиція грошей, теорія Баумоля –Тобіна, попит на гроші як актив, трансакційний попит, реальні грошові залишки, фактичні резерви, часткове банківське резервування, норма банківських резервів, надлишкові резерви, простий депозитний мультиплікатор, грошова база (резервні гроші), коефіцієнт депонування грошей, грошовий мультиплікатор, коефіцієнт монетизації (Маршалла),модель грошового ринку.

Рекомендована література:

2. (розд. 7,18), 3. (розд. 6), 5.(гл.7,8), 9. (розд.10), 11. (гл.9.1, 9.2), 12. (гл.4), 13. (тема 8), 14. (гл. 7), 16. (гл. 15,16), 22. (гл. 6), 23. (гл. 6,7), 25. (тема 22,23), 26. (тема 5), 27. (тема 9), 28. (вопр. 16-21), 31. (тема 6), 33.

Тема 6. Механізм  кредитно-грошової політики. Рівновага на фінансовому ринку

1. Функції Центрального та комерційних банків.
2. Інструменти та цілі монетарної політики, її види.
3. Передавальний механізм кредитно-грошової політики, її зв’язок з бюджетно-податковою та валютною політикою.
4. Рівновага на фінансовому ринку.

Для заняття потрібно пригадати:

1. Види цінних паперів, визначення їх ринкового курсу.
2. Кредит: поняття, види, принципи кредитування.

Терміни та поняття:

емісія грошей, регулювання валютного курсу, гнучка та жорстка грошово-кредитна політика, політика “дорогих” і “дешевих” грошей, операції на відкритому ринку, облікова відсоткова ставка, фінансовий ринок, депозитне свідоцтво, акція, облігація, кредит, безстрокові та строкові вклади, норма резервного покриття, первинний і вторинний ринок цінних паперів, ціна облігації, ціна акції.

Рекомендована література:

3. (розд.11), 5. (гл.8), 9. (розд.11), 11. (гл.9.3), 12. (гл.5, 11.2), 13. (тема 8), 14. (гл. 8), 16. (гл. 17), 22. (гл. 6), 25. (тема 23,24), 26. (тема 8), 27. (тема 9), 28. (вопр. 15, 48,49), 31. (тема 11), 33.

Тема 7.  Одночасна рівновага на ринку благ, грошей і цінних паперів. IS-LM модель для закритої економіки

1. Ринок товарів і крива IS.
2. Грошовий ринок і крива LM.
3. Рівновага в моделі IS-LM.
4. Модель IS-LM і коливання економічної активності.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Відносна ефективність грошово-кредитної і бюджетно-податкової політики у  моделі IS-LM.
2. Зовнішні шоки у моделі IS-LM.
3. Проблема дефляції у моделі IS-LM.

Терміни та поняття:

крива IS, крива LM, ефект витіснення приватних інвестицій, «пастка  ліквідності», екзогенні шоки, теорія дефляції боргу, теорія очікуваної дефляції.

Рекомендована література:

2. (розд. 10,11), 5. (гл.9), 12. (гл.6), 13. (тема 4,5), 16. (гл. 18), 22. (гл. 8),  23. (гл.8), 26.(тема 5), 28. (вопр. 22-25), 33.

Тема 8.  Ринок праці та соціальна політика

1. Ринок праці: поняття, види, функції, причини та форми безробіття.
2. Основні концепції ринку праці та механізм його функціонування.
3. Державне регулювання зайнятості.
4. Економічна нерівність і політика соціального захисту населення.

Терміни та поняття:

потенційний ринок праці, циркулюючий ринок праці, внутріфірмовий ринок праці, класична концепція ринку праці, неокласична концепція ринку праці, кейнсіанська концепція ринку праці, монетаристська концепція ринку праці, безробіття, добровільне безробіття, попит на працю, неокласична функція попиту на працю, кейнсіанська функція попиту на працю, функція Кобба-Дугласа, гранична продуктивність праці, реальна ставка зарплати, номінальна ставка зарплати, пропозиція праці, кон‘юнктурне безробіття, програмний метод регулювання зайнятості, програми суспільних робіт, програми професійної підготовки молоді, програми допомоги безробітним, гнучкі форми зайнятості, економічна нерівність, крива Лоренца, коефіцієнт Джині, бідність,  “прожитковий мінімум”, система соціальних гарантій, соціальна допомога, соціальне страхування.

Рекомендована література:

2. (розд. 6), 3. (розд.9.3), 9. (розд.13), 11. (гл. 11), 12. (гл.7), 13. (тема 10), 14. (гл. 10.2,10.3), 16. (гл. 37), 23. (гл.10), 25. (тема 16), 26 (тема 10),  27. (тема 11), 28. (вопр. 26,27), 31. (тема 9), 33.

Тема 9. Інфляція та її регулювання

1. Інфляція: поняття, види, причини.
2. Взаємозв’язок інфляції і безробіття.
3. Соціально-економічні наслідки інфляції.
4. Альтернативні погляди щодо регулювання інфляції.

Терміни та поняття:

інфляція, рівень інфляції, дефляція, дезінфляція, інфляційні очікування, відкрита та прихована інфляція, повільна та галопуюча інфляція, гіперінфляція, інфляція попиту та інфляція пропозиції (витрат), закон Оукена, крива Оукена, ефект зайнятості, ефект виробництва, продуктивна зайнятість, крива Філіпса, стагфляція, „теорія помилок”, адаптивні очікування, інфляційна інерція, дезінфляційний коефіцієнт, теорія раціональних очікувань, стагфляція теорія природного рівня безробіття, індексація, коефіцієнт втрат. 

Рекомендована література:

2. (розд. 7, 13), 3. (розд.9.2,10), 5. (гл.3,10), 9. (розд. 13,14,17), 11. (гл.3), 12. (гл.10), 13. (тема 9, с.176-186), 14. (гл. 10.4), 16. (гл. 19), 22. (гл. 7, 11,12, 13), 23. (гл.11,15), 25. (тема 16,25, 26), 26. (тема 9), 27. (тема 3), 28. (вопр. 32-35), 31. (тема 9,10), 33.

Тема 10. Загальна економічна рівновага

1. Загальна економічна рівновага. Закон Вальраса.
2. Класична модель загальноекономічної рівноваги.
3. Кейнсіанська модель загальноекономічної рівноваги.
4. Неокласичний синтез неокласичної і кейнсіанської  моделей.

Терміни та поняття:

реальний сектор, грошовий сектор. «кембріджський ефект», закон Вальраса, неокласична модель ЗЕР, кейнсіанська модель ЗЕР, інвестиційна пастка, ліквідна пастка, ефект Фішера, синтезована модель ЗЕР, єдина теорія цінності та грошей Д.Патінкіна, ефект Кейнса.

Рекомендована література:

12. (гл.8), 13. (тема 4,5), 14. (гл. 3.4), 22. (гл. 2), 23. (гл.14), 28. (вопр. 28-31), 33.

Тема 11. Теорія економічного циклу

1. Економічний цикл: поняття, типи економічних параметрів.
2. Види економічних циклів та причини їх виникнення.
3. Моделі економічної кон’юнктури:
3.1. Принцип акселерації. Модель Самуельсона – Хікса.
3.2. Інші моделі економічного циклу.

Терміни та поняття:

економічна кон’юнктура, економічний цикл, рецесія, експансія, пік, депресія, випереджаючі параметри, запізнюючі параметри, співпадаючі параметри, модель мультиплікатора-акселератора, модель Самуельсона-Хікса, модель Тевеса, модель Калдора, ігрова модель економічного циклу.

Рекомендована література:

2. (розд. 11,19), 5.(гл.3), 9. (розд. 13), 11.(гл.3.1), 12. (гл.9), 13. (тема 6 с. 96 -102), 14. (гл. 5), 16. (гл. 10), 22. (гл. 10), 23. (гл.16), 25. (тема 21), 26. (тема 6), 27. (тема 3), 28. (вопр. 36,37), 31. (тема 9), 33.

Тема 12. Теорії міжнародної торгівлі

1. Форми та показники міжнародних економічних відносин.
2. Теорія абсолютної і порівняльної переваги.
3. Модель Хекшера-Оліна. Теорія М.Портера.
4. Вигоди від зовнішньої торгівлі та розподіл доходів.

Для заняття потрібно пригадати:

1. Міжнародний поділ праці та міжнародна кооперація.

Терміни та поняття:

міжнародні економічні відносини, рівень експорту, структура експорту, рівень імпорту, структура імпорту, співвідношення між імпортом та експортом капіталу, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, теорія абсолютної переваги, теорія порівняльних переваг, неокласична модель Хекшера–Оліна, парадокс Леонтьєва, теорія М.Портера, виграш від торгівлі, надлишок споживача, надлишок виробника, умови торгівлі, руйнівне зростання, відкрита економіка, невелика відкрита економіка, теорема Столпера-Семюелсона, показник експортної спеціалізації, теорема Рибчинського, «голандська хвороба».

Рекомендована література:

2. (розд.8), 3. (розд.13.1,13.2), 5.(гл. 13), 9.(розд.18А), 11.(гл.10.1), 13. (тема 11), 14. (гл.9.1,9.2), 16. (гл. 39), 25 (тема 29), 26. ( тема11), 27. (тема 10), 28. (вопр. 50), 31. (тема 13), 33.

Тема 13. Торговельна політика

1. Тарифи: механізм дії та наслідки запровадження.
2. Субсидії, демпінг та антидемпінгові заходи.
3. Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі.
4. Аргументи на користь та проти політики протекціонізму.

Терміни та поняття:

торговельна політика, митний податок, адвалерне мито, специфічне мито, експортне мито, фактичний рівень митного захисту, квота, ліцензування, добровільне обмеження експорту, експортна субсидія, компенсаційне мито, демпінг, ГАТТ/СОТ, ембарго, технічні бар'єри, протекціонізм, лібералізація торгівлі, митні союзи, зони вільної торгівлі.

Рекомендована література:

2. (розд. 8), 3. (розд.13.3), 5.(гл.14), 9.(розд.19),11.(гл.10.4), 13. (тема 11), 14. (гл. 9.2), 16. (гл. 39), 25. (тема 25), 26. (тема 11), 27. (тема 10), 28. (вопр. 51), 31. (тема 13), 33.

Тема 14. Платіжний баланс

1. Структура платіжного балансу.
2. Взаємозв'язок рахунків платіжного балансу.
3. Нерівновага платіжного балансу.
4. Вплив економічної політики на платіжний баланс.

Терміни та поняття:

відкрита економіка, невелика відкрита економіка, резиденти, нерезиденти, реальні потоки, фінансові потоки, рахунок поточних операцій, торговельний баланс, баланс послуг, поточні трансферти, капітальні трансферти, прямі інвестиції, резервні активи, „помилки та недогляди”, статистичні помилки, баланс офіційних розрахунків, платіжний баланс, баланс автономних угод, баланс компенсаційних угод.

Рекомендована література:

2. (розд. 8), 3. (розд.14.1,14.2), 5. (гл.15), 9.(розд18Б), 11. (гл.10.2), 12. (гл.12.1), 13. (тема 11), 14. (гл. 9.3), 16. (гл. 40), 25 (тема 30), 26. (тема 11), 27. (тема 10), 28. (вопр.52), 31. (тема 13), 33.

Тема 15. Валютний курс

1. Номінальний обмінний курс.
2. Реальний обмінний курс.
3. Валютний ринок і фактори обмінного курсу.
4. Методи впливу на валютний курс.

Терміни та поняття:

валюта, котирування, девальвація, ревальвація, гнучкий обмінний курс, фіксований курс, режим валютного курсу, жорстке прив'язування, м'яке прив'язування, двосторонній обмінний курс, багатосторонній обмінний курс, ефективний обмінний курс, номінальний обмінний курс, реальний обмінний курс, паритет купівельної спроможності, валютна інтервенція, стерилізація, золотий стандарт, золото-девізний стандарт, резервна валюта, спеціальні права запозичення, конвертованість валюти, вільно конвертована валюта.

Рекомендована література:

1.(ч.2, тема 9 -12), 2. (розд. 8), 3. (розд.14.3), 5.(гл.16), 9. (розд.21), 11.(гл.10.3), 12. (гл.12.2-12.5), 13. (тема 11), 16. (гл. 40), 25. (тема 30), 26. (тема 11), 27. (тема 10), 28. (вопр.53), 31. (тема 13), 33.

Тема 16. Моделі відкритої економіки

1. Макроекономічна рівновага невеликої відкритої економіки. Модель Мандела-Флемінга.
2. Економічна політика за режиму гнучкого  обмінного курсу.
3. Механізм дії фіксованого обмінного курсу на економічні процеси.
4. Оцінка наслідків економічної політики у великій економіці.

Терміни та поняття:

мала відкрита економіка, модель Мандела-Флемінга, мобільність капіталу, велика відкрита економіка, монетарна експансія, фіскальна експансія, протекціоністська зовнішньоторговельна політика, автоматичний стабілізатор, "правило великого пальця".

Рекомендована література:

2. (розд.12.), 3. (розд.14), 5. (гл.12,18), 13. (тема 11), 22. (гл. 9), 23. (гл. 9), 26. (тема 11), 27. (тема 10), 28. (вопр.55-57),  31. (тема 14), 33.

Тема 17. Економічне зростання

1. Економічне зростання: поняття, типи, темпи, фактори, джерела.
2. Модель макроекономічного зростання Харода-Домара.
3. Неокласична модель економічного зростання Р.Солоу.
4. Сучасна теорія економічного зростання.

Терміни та поняття:

економічне зростання, економічний розвиток, екстенсивне економічне зростання, інтенсивне економічне зростання, темп економічного зростання, фактори економічного зростання, фактори попиту, фактори пропозиції, фактори розподілу, джерела економічного зростання, маржиналістський підхід, структуралістський підхід, модель зростання Харода-Домара, "правило 70", рівноважний сталий стан, сталий рівень капіталооснащення, накопичення капіталу, працезберігаючий технологічний прогрес, число ефективних одиниць робочої сили, "золоте правило нагромадження", теорія ендогенного зростання.

Рекомендована література:

2. (розд.4,5), 3. (розд. 5), 5.(гл. 11), 9. (розд.12), 11.(гл.12), 12. (гл.14), 13. (тема 6 с. 103-112), 14. (гл. 4), 16. (гл.41), 22. (гл. 15), 23. (гл.17), 25. (тема 28), 26. (тема 6), 27. (тема 12), 28. (вопр. 38-41), 31. (тема 5), 33.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Тести

1. Предметом макроекономіки є все нижчевказане, окрім:
а) темпів економічного зростання країни;
б) монетарної політики;
в) ціни земельної ділянки;
г) інфляції.
2. Агреговані параметри – це:
а) екзогенні та ендогенні змінні;
б) сукупність величин, які відображають динаміку господарських процесів в економіці;
в) сукупність специфічних економічних величин як єдиного цілого;
г) економічні величини, які не змінюються у довгостроковому періоді.
3. Основним методом макроекономічних досліджень є:
а) порівняльний аналіз;
б) соціологічний;
в) метод абстракції;
г) моделювання.
4. Суть аналізу ex-post полягає у:
а) прогностичному моделюванні економічних процесів;
б) оцінці тенденцій інфляції та безробіття;
в) аналізі основних макроекономічних показників минулого періоду;
г) правильні відповіді а і в
5. Суть аналізу ex-ante полягає у:
а) прогностичному моделюванні економічних процесів;
б) оцінці тенденцій інфляції та безробіття;
в) аналізі основних макроекономічних показників минулого періоду;
г) правильні відповіді а і в;
д) усі відповіді невірні.
6. Де найточніше вказано приклад динамічної моделі?
а) модель сукупного попиту і пропозиції;
б) модель кейнсіанського хреста;
в) модель економічних коливань;
г) модель IS-LM;
д) модель грошового попиту та грошової пропозиції.
7. Номінальний ВВП визначається за цінами:
а) поточного року;
б) попереднього року;
в) наступного року;
г) базового року.
8. Реальний ВВП визначається за цінами:
а) поточного року;
б) попереднього року;
в) наступного року;
г) базового року;
д) середніми цінами усіх попередніх років, починаючи з базового.
9. Сукупний обсяг товарів та послуг, виготовлених в країні протягом року - це
а) національне багатство;
б) національний дохід;
в) чистий економічний добробут;
г) валовий внутрішній продукт;
д) чистий внутрішній продукт.
10. Дохід кінцевого використання - це:
а) заробітна плата плюс поточні заощадження;
б) заробітна плата: основна та додаткова;
в) особистий доход мінус індивідуальні податки та неподаткові платежі;
г) сума коштів, яка складається з зарплати, ренти та доходу у формі проценту за капітал.
11. Чистий експорт – це:
а) різниця між експортом та імпортом;
б) різниця між імпортом та експортом;
в) товари та послуги, які продаються за кордон;
г) сума експорту та імпорту.
12. Повна зайнятість в економіці досягається, коли:
а) реальний валовий продукт дорівнює номінальному;
б) потенційний валовий внутрішній продукт перевищує реальний;
в) відсутня інфляція;
г) відсутнє циклічне безробіття.
13. У народному господарстві ВВП, розрахований у цінах базового року, збільшився на 7% порівняно з попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 3%. Яким буде реальне зростання?
а) 3% 
б) 4% 
в) 7% г
) 10%
14. Якщо номінальний дохід кінцевого використання підвищився на 5%, а рівень цін зріс на 10%, то реальний дохід кінцевого використання
а) збільшився на 5%;
б) знизився на 10%;
в) знизився на 5%;
г) збільшився на 15%.
15. Якщо обсяг реального ВНП знизився на 10%, а чисельність населення зменшилась на 4%, то:
а) реальний ВНП на душу населення збільшився;
б) реальний ВНП на душу населення зменшився;
в) номінальний ВНП не змінився;
г) реальний ВНП збільшився, а номінальний зменшився.
16. Індекс Пааше розраховується по формулі:
а) б) в) г)
17. Кейнсіанський відрізок на кривій сукупної пропозиції:
а) представлений вертикальною лінією;
б) представлений горизонтальною лінією.
в) має позитивний нахил;
г) має від‘ємний нахил.
18. Класична дихотомія відображає:
а) класичну модель макроекономічної рівноваги;
б) незалежність реального та грошового секторів;
в) відсутність інфляції та безробіття;
г) спроможність ринкового саморегулювання;
д) неспроможність ринкового саморегулювання
19. Закон Сея пояснює, що:
а) зростання інфляції супроводжується скороченням безробіття;
б) зростання безробіття на 1% викликає скорочення ВВП на 2-2,5%;
в) зростання податків призводить до скорочення податкових надходжень у довгостроковому періоді;
г) правильні відповіді а і б;
д) правильної відповіді немає.
20. Які з перерахованих концепцій класичної макроекономічної теорії критикував Дж. Кейнс?
а) закон Сея;
б) кількісну теорію грошей;
в) теорію ринкового саморегулювання економіки;
г) усі вищезгадані теорії.
21. Кейнсіанська теорія споживчих витрат стверджує:
а) якщо дохід кінцевого використання зростає, то споживчі витрати зменшуються;
б) якщо  дохід  кінцевого використання  зростає, то гранична схильність до споживання зростає;
в) споживчі витрати не мають безпосереднього відношення до доходу кінцевого використання;
г) якщо дохід кінцевого використання зростає, то його частка, спрямована на споживання, знижується.
22. Яке твердження є правильним: "При зменшенні доходу кінцевого використання ... ":
а) зменшується гранична схильність до споживання та до заощадження;
б) MPC збільшується, а MPS зменшується;
в) MPC зменшується, а MPS збільшується;
г) збільшується гранична схильність до споживання та до заощадження.
23. Які із запропонованих варіантів, на Вашу думку, найбільш повно розкривають суть поняття "гранична схильність до споживання "?
а) крива, що характеризує величину споживчих витрат при даному рівні доходу;
б) зміна у споживчих витратах, зумовлена зміною доходів;
в) відношення приросту споживчих витрат на одиницю приросту доходу кінцевого використання;
г) відношення сукупного споживання до сукупного попиту.
24. Із функції споживання С = 100 + 0,5 (Y – T) визначте граничну схильність до заощадження.
а) 0,5  
б) – 0,5  
в) 2 
г) 100 
д) - 2
25. Які із запропонованих заходів Ви вважаєте най6ілъш прийнятними для стимулювання заощаджень?
а) зниження податків на доходи;
б) збільшення процентної ставки;
в) збільшення допомоги на дітей;
г) зменшення процентної ставки.
26. Автономні інвестиції – це:
а) витрати на створення нового капіталу;
б) інвестиції, які не залежать від зміни національного доходу;
в) інвестиції, які залежать від процентної ставки;
г) інвестиції, які не залежать від процентної ставки; д) інвестиції, які залежать від приросту національного доходу.
27. Індуковані інвестиції – це:
а) витрати на створення нового капіталу;
б) інвестиції, які не залежать від зміни національного доходу;
в) інвестиції, які не залежать від процентної ставки;
г) інвестиції, які залежать від процентної ставки;
д) інвестиції, які залежать від приросту національного доходу.
28. До чистих інвестицій належать:
а) будівництво складу готової продукції;
б) заміна зношеного обладнання новим;
в) купівля домашнім господарством легкового автомобіля;
г) купівля фірмою земельної ділянки.
29. Що таке інфляційний розрив?
а) грошова сума, на яку потенційні витрати перевищують планові;
б) сума потенційних та планових витрат;
в) додаткова кількість грошей, яка була випущена в обіг внаслідок інфляції;
г) грошова сума, на яку планові витрати перевищують потенційні.
30. Дефляційний розрив знаходить своє відображення у:
а) недостатності заощаджень;
б) недостатньому попиті;
в) дефіциті товарів;
г) недостатній пропозиції.
31. Урядова політика в галузі витрат і оподаткування називається:
а) монетарною політикою;
б) грошово-кредитною політикою;
в) фіскальною політикою;
г) податковою політикою.
32. До трансфертних платежів належать:
а) шкільне будівництво;
б) заробітна плата державних службовців;
в) субсидії;
г) податки.
33. Прямий податок — це:
а) податок на пиво;
б) мито;
в) прибутковий податок;
г) податок на нафту.
34. Якщо c' = 0.5, то мультиплікатор державних видатків дорівнює:
а) – 1  
б) 1 
в) –2   
г) 2 
д) - 0,5
35. Дефіцит державного бюджету утворюється, коли:
а) сума податкових надходжень скорочується;
б) витрати держави зменшуються;
в) сума витрат держави перебільшує суму податкових надходжень;
г) сума активів держави перебільшує розміри її зобов'язань.
36. Державний борг - це сума попередніх:
а) бюджетних дефіцитів за відрахуванням бюджетних надлишків;
б) бюджетних дефіцитів;
в) державних витрат;
г) бюджетних надлишків за відрахуванням бюджетних дефіцитів.
37. Ефект витіснення передбачає, що:
а) зростання державних витрат призводить до зменшення приватних інвестицій;
б) споживання  товарів і послуг  зростає, а  обсяг  інвестицій скорочується;
в) імпорт витісняється вітчизняними товарами;
г) зростання  приватних інвестицій  призводить  до  зменшення державних витрат.
38. Ефект витіснення, пов'язаний з держборгом, який виник внаслідок зростання державних витрат:
а) скорочує приватні інвестиції;
б) призводить до зменшення податкових надходжень;
в) призводить до зростання виробничого потенціалу в майбутньому;
г) призводить до зменшення ставки процента.
39. Сеньйораж – це:
а) доход, який отримує держава від випуску грошей в обіг;
б) доход, який отримує держава від державних підприємств;
в) доход, який отримує держава внаслідок інфляції;
г) доход, який отримує держава від податків;
40. Що таке ліквідність грошей?
а) знецінення грошей під час інфляції;
б) здатність грошей використовуватися у розрахунках;
в) зниження купівельної спроможності грошей;
г) вилучення банківськими установами фальшивих купюр.
41. Норма обов'язкових резервів:
а) вводиться як засіб, що охороняє від вилучення вкладів;
б) складає середню величину маси грошей, необхідну для задоволення потреб населення;
в) вводиться як засіб обмеження грошової маси;
г) в даний час не використовується.
42. Сукупність усіх комерційних банків надає гроші у позику, створюючи поточні рахунки. В результаті грошова маса:
а) не змінюється;
б) зростає на величину, більшу ніж загальна сума депозитів;
в) збільшується на величину, меншу ніж загальна сума депозитів;
г) зменшується.
43. В одному з багатьох банків є депозит величиною 10000 у.о. Норма обов’язкових резервів - 25%. Цей депозит здатний збільшити суму наданих позик мінімум на:
а) 25 000 у.о.;
б) 2 500 у.о.;
в) 7 500 у.о.;
г) 10000 у.о.
44. Якщо мінімальна норма банківських резервів дорівнює 15%, то у скільки разів банківська система збільшує кількість грошей в обігу?
а) 5 
б) 6,67
в) 15   
г) 1,5  
45. Якщо номінальна процентна ставка складає 10%, а темп інфляції визначений у 4 % у рік, то реальна процентна ставка складатиме:
а) 14%;   
б) 6%;  
в) 2,5%;   
г) –6%; 
д) 4%.
46. Де найточніше перелічені інструменти грошово-кредитної політики:
а) державні видатки, податки;
б) регулювання маси грошей, регулювання інфляції, регулювання ставки процента;
в) регулювання резервної норми та облікової ставки, операції на ринку цінних паперів;
г) мінімальна норма банківських резервів, регулювання ліквідності грошей, регулювання ставок по кредитах;
д) регулювання грошової маси, регулювання ліквідності, регулювання процентної ставки.
47. Який з перелічених інструментів не є інструментом монетарної політики?
а) норма банківських резервів;
б) норма податків;
в) операції нацбанку на відкритому ринку;
г) облікова ставка нацбанку.
48. Яке з наведених тверджень складає фундаментальну основу балансових зв'язків?
а) сума активів та резервів дорівнює власному капіталу;
б) сума зобов'язань і власного капіталу дорівнює активам;
в) сума активів та зобов'язань дорівнює власному капіталу;
г) сума власного капіталу та активів дорівнює зобов'язанням.
49. Яке з наведених тверджень є неправильним:
а) фактичні резерви комерційного банку дорівнюють сумі надлишкових резервів та обов'язкових резервів;
б) власний капітал дорівнює різниці між сумами активів і зобов'язань;
в) банківські активи плюс власний капітал дорівнюють зобов'язанням;
г) окремий комерційний банк може надавати позики обсягом, який дорівнює величині надлишкових резервів.
50. Крива IS показує залежність:
а) між інфляцією та безробіттям;
б) між процентною ставкою та рівнем доходу;
в) між рівнем цін та рівнем доходу;
г) між податковою ставкою та податковими надходженнями.
51. Крива LM показує залежність:
а) між інфляцією та безробіттям;
б) між процентною ставкою та рівнем доходу;
в) між рівнем цін та рівнем доходу;
г) між податковою ставкою та податковими надходженнями.
52. 3 моделі IS-LM випливає, що ставка процента визначається в результаті взаємодії:
а) попиту та пропозиції на ринку товарів та послуг;
б) ринку товарів та послуг з фінансовим ринком;
в) грошового ринку з ринком цінних паперів;
г) попиту і пропозиції на грошовому ринку.
53. У чому полягає сутність "пастки ліквідності"?
а) на грошовому ринку пропозиція грошей перевищує грошовий попит;
б) ліквідність усіх грошових агрегатів є однаковою;
в) зростання грошової пропозиції не може змінити процентну ставку;
г) усі вказані відповіді є вірними.
54. Яке з тверджень найточніше описує ефект Кейнса у моделі IS-LM?
а) вплив зниження цін на зсув кривої LM;
б) вплив підвищення цін на зсув кривої LM;
в) вплив зниження цін на зсув кривої IS;
г) вплив підвищення цін на зсув кривої IS.
55. Ефект витіснення у моделі IS-LM полягає у:
а) витісненні товарною масою грошової маси;
б) витісненні інвестицій внаслідок зменшення процентної ставки;
в) витісненні інвестицій внаслідок зростання податкових ставок;
г) витісненні інвестицій внаслідок зростання процентної ставки;
д) вірної відповіді немає.
56. Природний рівень безробіття – це:
а) безробіття за умов відсутності інфляції;
б) сума фрикційного та структурного безробіття;
в) різниця між фактичним та фрикційним безробіттям;
г) сума циклічного та структурного безробіття.
д) немає вірної відповіді
57. Повна зайнятість в економіці досягається, коли:
а) реальний валовий продукт дорівнює номінальному;
б) потенційний валовий внутрішній продукт перевищує реальний;
в) відсутня інфляція;
г) відсутнє циклічне безробіття.
д) усі відповіді вірні
58. Циклічне безробіття можна розрахувати як:
а) суму фрикційного та структурного безробіття
б) різницю між фактичним та природнім рівнем безробіття
в) різницю між структурним та фрикційним безробіттям
г) різницю між природним та структурним безробіттям
д) немає вірної відповіді
59. Повна зайнятість в економіці досягається тоді, коли
а) реальний ВВП рівний потенційному ВВП
б) циклічне безробіття дорівнює нулю
в) природний рівень безробіття дорівнює фактичному
г) усі відповіді вірні
д) серед наведених тверджень усі хибні
60. Закон Оукена пояснює зв’язок між:
а) процентною ставкою та валовим внутрішнім продуктом;
б) рівнем цін та валовим внутрішнім продуктом;
в) податковою ставкою та податковими надходженнями;
г) безробіттям та валовим внутрішнім продуктом.
д) усі наведені відповіді є помилковими
61. Крива Філіпса фіксує зв’язок між безробіттям та:
а) економічним циклом;
б) рівнем споживчих витрат;
в) національним доходом;
г) зайнятістю;
д) рівнем інфляції.
62. Той, хто втратив роботу внаслідок спаду в економіці, потрапляє до категорії безробітних, які охоплені:
а) Фрикційною формою безробіття.
б) Циклічною формою безробіття.
в) Структурною формою безробіття.
г) Природною формою безробіття.
63. Робітник, який звільнився за власним 6ажанням і входить до складу робочої сили, але поки що не знайшов роботу, потрапляє до категорії безробітних, які охоплені:
а) Структурною формою безробіття.
б) Природним безробіттям.
в) Фрикційною формою безробіття.
г) Циклічною формою безробіття.
64. Згідно з законом Оукена двопроцентне підвищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від потенційного складає:
а) 5%.
б) 2,5%.
в) 2%.
г) відставання не буде.
65. Інфляція попиту виникає в умовах:
а) Неповної зайнятості.
б) Повної зайнятості.
в) Які наближаються до повної зайнятості. г) Зростання граничної схильності до споживання.
66. Інфляція витрат обумовлена:
а) Зростанням споживчих витрат.
б) Зростанням інвестиційних витрат.
в) 3ростанням собівартості продукції.
г) Зростанням сукупних витрат.
67. Стагфляція – це:
а) поєднання інфляції із ростом безробіття
б) поєднання інфляції із скороченням безробіття
в) поєднання інфляції із ростом реального ВВП
г) поєднання інфляції із ростом номінального ВВП
68. Якщо індекс цін зменшується, а зайнятість зменшується, то:
а) у країні інфляція
б) у країні дефляція
в) у країні стагфляція
г) неможливо визначити економічну ситуацію.
69. Класична дихотомія у моделі ЗЕР – це:
а) незалежність реального та грошового секторів
б) залежіть реального сектору від грошового
в) залежність грошового сектору від реального
г) залежність реального сектору від номінальних показників
д) немає вірної відповіді
70. Суть закону Вальраса полягає у тому, що:
а) рівновага встановлюється за умов повної зайнятості
б) реальний ВВП дорівнює потенційному за умов природного рівня безробіття
в) при зростанні безробіття зменшується рівень цін
г) порушенні рівноваги на національному ринку зменшується рівень зайнятості
д) немає вірної відповіді
71. Суть кембриджського ефекту полягає у тому, що:
а) зростання кількості грошей викликає підвищення цін;
б) порушення рівноваги на одному з ринків порушує загальну рівновагу;
в) порушення рівноваги на одному з ринків не порушує загальної рівноваги;
г) реальний сектор є незалежним від грошового;
д) немає вірної відповіді
72. Матеріальною основою періодичності середніх циклів є:
а) Необхідність відновлення рівноваги на споживчому ринку.
б) Процеси, що відбуваються на грошовому ринку.
в) Необхідність оновлення основного капіталу.
г) Необхідність оновлення об'єктів інфраструктури.
73. Матеріальною основою малих циклів є:
а) Необхідність оновлення основного капіталу.
б) Процеси, що відбуваються на грошовому ринку.
в) Необхідність оновлення об'єктів інфраструктури.
г) Усі відповіді неправильні.
74. Матеріальною основою великих циклів є:
а) Необхідність оновлення основного капіталу.
б) Процеси, що відбуваються на грошовому ринку.
в) Усі відповіді правильні,
г) Необхідність зміни базових технологій і поколінь машин та оновлення об'єктів інфраструктури.
75. Чистий експорт є позитивним, коли:
а) Експорт зменшується, імпорт зростає.
б) Експорт більший за імпорт.
в) Експорт та імпорт зменшуються.
г) Імпорт більший за експорт. д) усі відповіді вірні
76. Країна А може виробляти 1 т пшениці чи 4 т вугілля, використовуючи одну одиницю ресурсів. Країна Б може виробляти 2 т пшениці чи 5 т вугілля, використовуючи також одну одиницю ресурсів.
а) Країна А буде експортувати пшеницю та імпортувати вугілля.
б) Країна А не буде експортувати та імпортувати пшеницю.
в) Країна Б буде експортувати пшеницю та імпортувати вугілля.
г) Країна Б не буде експортувати та імпортувати вугілля.
77. Принцип порівняльних переваг вперше сформулював:
а) Альфред Маршал;
б) Пол Самуельсон;
в) Давід Рікардо;
г) Адам Сміт.
д) Джон Кейнс.
78. Що стається, якщо якась країна не має абсолютної переваги у виробництві жодного товару:
а) вона не має також ніякої порівняльної переваги;
б) вона буде мати порівняльну перевагу у діяльності, на яку вона має найменшу альтернативну вартість;
в) вона пробує обійтися без торгівлі;
г) вона експортуватиме сировину і імпортуватиме готову продукцію.
79. Принцип абсолютної переваги вперше сформулював:
а) Альфред Маршалл.
б) Томас Мальтус.
в) Давід Рікардо. г) Адам Сміт. д) Джон Кейнс
80. Адвалерне мито визначається:
а) як процент митної вартості товару
б) як процент ринкової ціни товару
в) у залежності від ваги, кількості чи обсягу товарів
г) поєднує методи, наведені у пунктах а і в.
д) жодна з відповідей не є вірною
81. Специфічне мито визначається:
а) як процент митної вартості товару
б) як процент ринкової ціни товару
в) у залежності від ваги, кількості чи обсягу товарів
г) поєднує методи, наведені у пунктах а і в.
д) жодна з відповідей не є вірною
82. Комбіноване мито визначається:
а) як процент митної вартості товару
б) як процент ринкової ціни товару
в) у залежності від ваги, кількості чи обсягу товарів
г) жодна з відповідей не є повною
83. Прихильники протекціонізму стверджують, що мито, квоти та інші торговельні бар'єри необхідні для:
а) Збільшення внутрішньої зайнятості.
б) Захисту молодих галузей від іноземної конкуренції.
в) Запобігання демпінгу.
г) Усі відповіді правильні.
д) немає вірної відповіді
84. Складова частина платіжного балансу країни – рахунок поточних платежів — не включає:
а) Зміни в активах країни за кордоном.
б) Транспортні послуги іноземним державам.
в) Товарний експорт.
г) Чисті доходи від інвестицій
85. Складова частина платіжного балансу країни не включає:
а) транспортні послуги іноземним державам;
б) товарний експорт;
в) чисті доходи від інвестицій;
г) зміни в активах країни за кордоном.
86. Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні:
а) знизяться реальні ставки процента;
б) зростуть темпи економічного зростання;
в) зростуть темпи інфляції;
г) нічого з перерахованого не відбудеться.
87. Дефіцит платіжного балансу:
а) не змінює грошової бази;
б) не впливає на кількість грошей в обігу;
в) зменшує кількість грошей у країні;
г) збільшує кількість грошей у країні.
88. Якщо торговельний баланс позитивний, то баланс офіційних розрахунків може бути:
а) з плюсом;
б) з мінусом;
в) збалансованим;
г) можливо все вище вказане.
89. Система золотого стандарту була затверджена:
а) в 1917 році  б) у кінці ХІХ століття
в) на початку ХХ століття   г) у ХVІІІ столітті
д) існувала до нашої ери.
90. Яка з наведених рис не характеризує систему золотого стандарту:
а) плаваючі валютні курси
б) золотий вміст кожної валюти
в) підтримка співвідношення між золотим запасом і внутрішньою пропозицією грошей
г) усі риси характерні для цієї системи
д) жодна з відповідей не є вірною.
91. Бреттон-Вудська валютна система:
а) передбачала фіксовані валютні курси
б) передбачала плаваючі валютні курси
в) передбачала демонетизацію золота
г) передбачала відмову від долара як резервної валюти
92. Ямайська валютна система:
а) передбачає фіксовані валютні курси
б) передбачає плаваючі валютні курси
в) передбачає визнання долара як головної резервної валюти
г) передбачала визначений вміст золота у кожній з валют
93. Ямайська валютна система не передбачає
а) плаваючих валютних курсів
б) відмову від долара як головної резервної валюти
в) відмову від вмісту золота у кожній з валют
г) усі відповіді вірні
д) усі відповіді хибні
94. Крос-курс – це:
а) ціна національної валюти в іноземній
б) ціна іноземної валюти, виражена через іншу іноземну валюту
в) ціна іноземної валюти, виражена через національну
г) немає вірної відповіді
95. За основу зростання в моделі Солоу береться:
а) Зростання продукту.
б) Зростання рівня цін.
в) Зростання зайнятості. г) Зростання продуктивності праці
96. Неокейнсіансъка модель  економічного зростання  базується:
а) На моделі взаємодії мультиплікатора і акселератора.
б) На моделі AD-AS.
в) На моделі IS-LM.
г) Усі відповіді неправильні.
97. Економічне зростання може бути проілюстроване:
а) Зсуненням вправо кривої виробничих можливостей.
б) Рухом точки по кривій виробничих можливостей.
в) Зсуненням вліво кривої виробничих можливостей.
г) Рухом від однієї точки до іншої в межах кривої виробничих можливостей.
98. Економічне зростання називають від 'ємним, якщо в розрахунково­му періоді обсяг ВВП:
а) зростає;
б)спадає;
в) уповільнюється;
г) прискорюється.
99. До чинників економічного зростання не належить:
а) збільшення чисельності робочої сили;
б) технологічний прогрес;
в) податкова політика держави;
г) накопичення фізичного капіталу. д) усі чинники є факторами економічного зростання
100. Економічне зростання зображується:
а) зсувом межі виробничих можливостей праворуч;
б) зсувом межі виробничих можливостей ліворуч;
в) зсувом кривої сукупного попиту праворуч;
г) зсувом кривої сукупного попиту ліворуч.
101. Економічне зростання у моделі "AD — AS" визначається:
а) зміщенням кривої пропозиції ліворуч;
б) зміщенням кривої пропозиції праворуч;
в) зміщенням кривої попиту ліворуч;
г) зміщенням кривої попиту праворуч.
102. У моделі Солоу не враховується вплив:
а) збільшення чисельності населення;
б) зростання технологічного прогресу;
в) фіскальної політики;
г) запасу капіталу.
103. За "золотим правилом"у моделі Солоу:
а) гранична продуктивність капіталу дорівнює його вибуттю;
б) гранична продуктивність капіталу дорівнює граничній продук­тивності праці;
в) середня продуктивність капіталу дорівнює середній величині амортизації;
г) середня продуктивність праці дорівнює граничній продуктив­ності капіталу.
104. Стійкий рівень капіталоозбросності праці за моделлю Солоу - це:
а) співвідношення між інвестиціями та амортизацією;
б) рівність між величиною інвестицій та амортизації;
в) перевищення рівня інвестицій рівнем амортизації;
г) перевищення рівня амортизації рівнем інвестицій.
105. Кінцевим результатом у моделі Солоу є зростання:
а) валового внутрішнього продукту;
б) продуктивності праці;
в) чисельності населення;
г) норми заощадження.

Задачі

1. Економіці країни характерні такі дані: валові інвестиції – 55 у.о., спож. витрати – 110  у.о., експорт – 70 у.о., імпорт – 50 у.о., амортизація – 40 у.о., зарплата – 90 у.о., державні витрати – 80 у.о. Розрахувати: ВВП та ЧВП.  

2. Номінальний ВВП у 2001-му році 300 у.о., у 2002-му році – 400 у.о. Реальний ВВП у 2001-му році 280 у.о., у 2002-му році – 310 млрд. у.о. Розрахувати темп інфляції у 2002 році порівняно з 2001-им.  

3. Національне виробництво складається з двох товарів: Х (споживчий товар), Y (засіб виробництва). В поточному році було виготовлено 50 одиниць Х (ціна за одиницю 40 у.о.) та 12 одиниць Y (ціна за одиницю 100 у.о.). До кінця року 3 машини (товар Y) повинні бути замінені новими. Розрахуйте:
а) ВВП та ЧВП;
б) обсяг споживання С;
в) обсяг валових та чистих інвестицій
4. В економіці країни присутні 2 виробники: чаю та вина.

 

2002 2003

Ціна 1 пачки чаю, грн.

6 8

Ціна 1 пляшки вина, грн.

11 13

К-сть випущених пачок чаю, тис. шт.

1 100 1 300

К-сть розлитих пляшок вина, тис. шт

600 700

Приймаючи за базисний 2002 рік розрахувати:

а) номінальний та реальний ВВП (для 2002 та 2003 років)
б) дефлятор ВВП, індекси Ласпейреса, Пааше, Фішера (для 2003 року). в) темп інфляції у 2003 році порівняно з 2002-им.
 
5. Економіка знаходиться у стані довгострокової рівноваги і описується таким чином: довгострокова крива AS: Y = 2800; короткострокова крива AS: P = 1; крива AD:Y=3,5 (M / P), де M = 800.
Внаслідок несприятливого шоку пропозиції ціни виросли до рівня 1,4 (SRAS'), а потенційний рівень випуску знизився до рівня Y' = 2500 (LRAS').
Розв’язуючи задачу, побудувати графіки усіх кривих та розрахувати:

а) Які нові рівновагові значення Y і P в короткостроковому та довгостроковому періодах, якщо крива AD не змінюється?
б) Якщо НБУ проведе стабілізаційну політику, то яку додаткову кількість грошей він має випустити в обіг, щоб короткострокова рівновага встановилась на попередньому рівні Y = 2800?
в) Якщо стабілізаційна політика встановить довгострокову рівновагу, то якими будуть значення Y і P цієї рівноваги?  
 
6. Нехай функція споживання має вигляд: С = 45 + 0,8Y. Визначте обсяг заощаджень, якщо доход домашніх господарств дорівнює 300 у.о.
 
7. Норма податків у ВВП закритої економіки країни складає 20%. ВВП = 300 гр.од. Функція споживання визначається так: С = 50 + 0,6 (Y –Т). Державні видатки дорівнюють 55 гр. од. Чому дорівнюють рівновагові інвестиції?
 
8. Економіка країни характеризуватися такими даними: ВВП = 350 у.о., функція споживання С = 30 + 0,65 (Y – Т), інвестиції = 55 у.о., норма податків = 25%, експорт = 150, z’ = 0,5 (де z’ – гранична схильність до імпорту). Розрахувати рівновагові державні видатки.
 
9. Економіка країни описується такими даними: C = 300 + 0,75 (Y – T); I = 150 + 0,25 Y; чистий експорт NE = 100 – 0,04 Y; G = 200; норма податку t = 20%. Розрахувати:
а) рівноважний рівень доходу в країні;
б) мультиплікатор автономних витрат.
 
10. Реальний валовий внутрішній продукт становить 900 у.о., потенційний на 12% більший. Якщо гранична схильність до споживання рівна 0,7, то яким буде рецесійний розрив?
 
11. Мультиплікатор податків дорівнює –4. Розрахуйте мультиплікатор державних витрат.
 
12. Економіка країни характеризується такими даними: фактичний доход Y = 5000 у.о., рівноважний доход Y* = 5600 у.о., гранична схильність до споживання с’ = 0,6.
а) Як повинні змінитися державні витрати для досягнення економікою стану рівноваги за інших незмінних умов?
б) Як  мають змінитися податкові надходження, щоб економіка досягла рівноваги, якщо інші умови є незмінними?
 
13. Закрита економіка деякої країни знаходиться у стані рівноваги за умови, що споживання визначається функцією С = 100 + 0,8 Y* (де Y* – безподатковий дохід), інвестиції І = 200, витрати держави на купівлю благ G = 100, а ставка податку t = 0,25.
Визначити:
а) рівноваговий ВВП;
б) мультиплікатори фіскальної політики.
 
14. Визначити величини грошових агрегатів М0, М1, М2 та М3 за даними таблиці.

Невеликі строкові внески 1400 у.о.
Великі строкові внески 500 у.о.
Чекові внески 800 у.о
Короткострокові депозити 600 у.о.
Готівкові гроші 400 у.о.

 

15. Інфляція у країні становить 11%. Метою НБУ є зростання реального ВВП на 5%. На скільки процентів НБУ має змінити пропозицію грошей для забезпечення товарної маси?  
 
16. Обсяг ВВП становить 15 млн. грн. Одна гривня обслуговує за рік 3 угоди. Пропозиція грошей становить 7 млн. грн. Попит грошей на активи задано у таблиці:

Процентна ставка 10 % 11 % 12 % 13 % 14 %
Обсяг попиту грошей на активи 2.2 млн. грн. 2 млн. грн. 1.8 млн. грн. 1.6 млн. грн. 1.4 млн. грн.

а) Визначити рівноважну процентну ставку.
б) Як зміниться процентна ставка, якщо ВВП зросте на 2 млрд. грн.?
Зобразити ситуацію графічно.

17. Грошовий попит описується рівнянням М/Р = 0,5 Y – 8 r. Пропозиція грошей становий 600 у.о., а середній рівень цін – 2 у.о. Вивести рівняння кривої LM та побудувати цю криву.

18. Закрита економіка описується такими рівняннями:

- функція споживання С = 170 + 0,6 (Y –T).
- податкові надходження Т = 200.
- інвестиційна функція І = 100 – 40r.
- державні видатки G = 350.
- попит на гроші M/P = 0,75Y – 6r.
- пропозиція грошей М = 735.
- рівень цін Р = 1.

Завдання: а) вивести рівняння та побудувати криві IS та LM

б) визначити рівновагові Y та r.
в) побудувати криву сукупного попиту AD

19. З 80 млн. чол., що мали роботу, було звільнено 0,3 млн. осіб; з 9 млн. осіб безробітних 0,5 млн. припинили пошук роботи. Визначте:

а) кількість зайнятих;
б) кількість безробітних
в) рівень безробіття

20. Природний рівень безробіття складає 5%, фактичний рівень безробіття становить 9%. Визначити величину відставання реального ВВП від потенційного, якщо реальний ВВП становить 500 млн. у.о.
 
21.  Економіка країни характеризується такими даними: реальний ВВП – 100 млн. у.о., потенційний ВВП – 140 млн. у.о. Якщо природний рівень безробіття становить 4%, то яким буде фактичне безробіття в економіці за таких умов?  
 
22. Фрикційне безробіття в економіці країни складає 2%, структурне – 1%, а циклічне – 7%. Якщо за цих умов реальний ВВП становить 102 млн. у.о., то яким буде потенційний ВВП?
 
23. Номінальний ВВП у 2001-му році 300 у.о., у 2002-му році – 400 у.о. Реальний ВВП у 2001-му році 280 у.о., у 2002-му році – 310 у.о. Розрахувати темп інфляції у 2002 році порівняно з 2001-им.

24. Нижче предсавлений список внутрішньоекономічних операцій між країною А та іншими країнами:

Назва операції (млн.$)
Купівля резидентами країни А цінних паперів іноземних фірм 50
Імпорт товарів і послуг в країні А 100
Експорт товарів і послуг в країні А 120
Грошові перекази із інших країн в країну А 30
Продаж цінних паперів фірм країни А іноземцям 60
Імпорт золота в країну А 60

Складіть платіжний баланс країни А.

25. Політика уряду спрямована на зниження курсу національної валюти. В 1997 році курс іноземної валюти становив 3,33 грн. за долар, в 1998 – 4 грн. за долар. Розрахувати рівень девальвації.

26. Індекс цін в Україні в 1997 році склав 112%, а в США – 103%. Курс гривні до долара знизився протягом 1997 року з 1,81 грн. за долар до 1,9 грн. за долар. Як змінився індекс реального обмінного курсу?  
 
27. Реальний ВВП у 2001 році становив 320 у.о., у 2002 – 360 у.о. Визначити темп економічного зростання.  
 
28. Обчислити темп економічного зростання у 2000 р. відносно 1999 p., якщо реальний ВВП1999 = 200 у.о. од., реальний ВВП2000 = 220 у.о.  
 
29. Обсяг реального ВВП у країні у 2001 році становив 120 у.о., у 2000 базовому році — 116 у.о. Обчислити темп економічного зростання для країни.  
 
30. Індекс цін в 2001 році – 102%. Темп інфляції в 2002 році – 5%. нВВП у 2001 році – 240 у.о., у 2002 році – 220 у.о. Розрахувати темп економічного зростання.  
 
31. Виробнича функція має вигляд у = f(k) = k½ , норма заощад­ження s = 0,4, норма амортизації σ = 0,2. Обчислити стійкий рівень капіталоозброєності.  
 
32. Виробнича функція має вигляд у = ka.σ = 0,09, a = ½. Розра­хувати рівень капіталоозброєності, який відповідатиме "золотому правилу".  
 
33. Виробнича функція, за моделлю Солоу, має вигляд . Норма вибуття капіталу становить 5 %. Населення зростає на 1,5 % на рік. Темп технологічного прогресу дорівнює 2,5 %. Розрахувати стійкий рівень капіталоозброєності за "золотим правилом.

ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ

1. Основні макроекономічні теорії сучасної світової думки.
2. Теоретична система Джона Кейнса та її вплив на світову економічну думку.
3. Еволюція теоретичних поглядів на проблеми рівноважного функціонування економіки.
4. Перехідні економічні системи та закономірності їх розвитку.
5. Ефективність виробництва: сутність, фактори, економічні та соціальні показники.
6. Сучасне реформування земельних відносин в Україні та проблеми земельної ренти.
7. Народногосподарське значення агропромислового комплексу України.
8. Динаміка основних макроекономічних показників в Україні.
9. Впровадження та розвиток системи національних рахунків в Україні.
10. Державний сектор в економіці як спосіб реалізації економічних функцій держави.
11. Роль держави у становленні і розвитку ринкової економіки в Україні.
12. Структура державних видатків та їх вплив на економічний розвиток.
13. Взаємозв’язок споживання, заощаджень та інвестицій.
14. Заощадження населення України як джерело інвестицій.
15. Теорія мультиплікатора та її використання в макроекономічних дослідженнях.
16. Фіскальна політика держави як складова антициклічного регулювання.
17. Концепції збалансування державного бюджету та бюджетна політика України.
18. Аналіз джерел формування та напрямів використання місцевих бюджетів.
19. Проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.
20. Ринок робочої сили та особливості його формування в Україні.
21. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному аналізі.
22. Безробіття: причини, форми та методи подолання.
23. Державна політика регулювання зайнятості: світовий досвід та вітчизняна практика.
24. Система пенсійного забезпечення населення і шляхи її реформування в Україні.
25. Система соціального захисту населення в трансформаційній економіці.
26. Рівень життя населення та фактори, що його визначають.
27. Оцінка рівня життя населення: порівняльний аналіз для України.
28. Проблеми становлення та розвитку банківської системи України.
29. Проблеми становлення та розвитку грошово-кредитної системи в Україні.
30. Макроекономічні засади грошово-кредитної політики НБУ.
31. Макроекономічні аспекти реалізації грошово-кредитної політики в умовах перехідної економіки.
32. Ринок цінних паперів та його вплив на стабільність грошово-кредитного ринку.
33. Макроекономічні концепції змісту та джерел інфляції.
34. Антиінфляційна політика в умовах ринку.
35. Антиінфляційна політика та її ефективність в економіці України.
36. Податкова система України: теорія та практика становлення.
37. Національний капітал та іноземні інвестиції в Україні: проблеми взаємодії.
38. Інвестиції та інвестиційна політика в економіці України.
39. Тіньова економіка в Україні: причини, соціально-економічні наслідки, шляхи подолання.
40. Монополізм та засоби його обмеження в економіці України
41. Антимонопольне регулювання в економіці України.
42. Природні монополії в Україні: сутність і система регулювання.
43. Олігополістичні ринкові структури в Україні: можливості державного регулювання.
44. Економічні кризи: сутність, причини та закономірності їх розвитку.
45. Циклічність економічного розвитку, її природа та методи сучасного регулювання.
46. Довгі хвилі в економіці та їх вплив на структуру національної економіки.
47. Моделі циклічних коливань.
48. Економічне зростання: теорія і сучасна світова практика.
49. Сучасні проблеми стабілізації та економічного зростання в Україні.
50. Форми міжнародних економічних відносин та їх розвиток у сучасних умовах.
51. Еволюція теорій міжнародної торгівлі.
52. Міжнародна торгівля як реалізація порівняльних переваг національних економік.
53. Макроекономічні аспекти формування валютних курсів.
54. Платіжний баланс та механізми його регулювання в умовах трансформаційної економіки України.
55. Сучасні проблеми народонаселення та міжнародної міграції робочої сили.
56. Фінансово-промислові групи в сучасній ринковій економіці.
57. Міжнародні фінансові організації.
58. Закономірності розвитку сучасного світового господарства.
59. Україна у світовому господарстві та її зовнішньоекономічні пріоритети.
60. Сучасні глобальні проблеми людства: їх сутність та способи розв’язання.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ПІДГОТОВКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕМЕСТРОВИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальне завдання набирається на комп’ютері у текстових редакторах Microsoft Word 97, 2000, XP або аналогічних. Текст розміщується на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). Обсяг індивідуального завдання повинен становити 20-25 сторінок тексту.

При оформленні семестрового завдання слід залишати поля: ліве – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм. Текст друкується з міжрядковим інтервалом 1.5, шрифт – Times New Roman 14 кегль, міжбуквенний інтервал – звичайний.

Першою сторінкою індивідуального семестрового завдання є титульна сторінка. Зразок її оформлення наведено у додатку 1.

Текст завдання поділяють на відповідні підрозділи:

1. Вступ.
2. Основна частина (2-3 підрозділи).
3. Висновки.
4. Список використаних джерел.
5. Додатки.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) жирним шрифтом і розміщують посередині сторінки. Крапка в кінці заголовку не ставиться. Кожен підрозділ індивідуального завдання повинен починатися з нової сторінки.

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому кутку сторінки. Першою сторінкою індивідуального завдання є титульний аркуш. Другою сторінкою є зміст. На першій та другій сторінках номери не проставляються.

Ілюстрації (рисунки, графіки, діаграми та фотографії), а також таблиці подаються безпосередньо після тексту, де вони вперше згадані. Ілюстрації позначають скорочено словом “Рис”. Номер та назву ілюстрації розміщують посередині під ілюстрацією. Після назви ілюстрації крапка не ставиться (див. додаток 2).

Цифровий матеріал повинен, як правило, оформлятися у таблиці. Кожна таблиця має свої номер та назву, які розміщують над таблицею. Перед номером таблиці пишуть слово “Таблиця”, після нього ставиться номер. Назва таблиці починається з великої літери, після назви крапка не ставиться (див. додаток 2).

Формули у тексті роботи також послідовно нумерують. Номер проставляється біля правого поля аркуша поряд з формулою. Номер формули пишеться в круглих дужках.

Під час написання індивідуального семестрового завдання студент повинен робити посилання на джерела літератури та інші джерела, дані з яких наводяться у тексті завдання. Наявність посилань на джерела у тексті є обов’язковою. Такі посилання дають змогу відшукати і перевірити достовірність відомостей, поданих у тексті роботи.

Посилання в тексті слід включати у квадратні дужки і зазначати послідовний номер джерела у Списку використаних джерел та номери сторінок, на яких подано інформацію, наприклад [5, С.15-17].

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад “на рис. 4. зображено ...”. Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад “у формулі (2) ...”. На всі таблиці в тексті індивідуального завдання повинні бути посилання, які при цьому пишуться скорочено, наприклад “див. табл. 1.”.

При оформленні Списку використаних джерел усі джерела слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів. Список використаних джерел повинен містити не менше десяти використаних позицій. Приклади оформлення джерел літератури та інших джерел наведено у додатку 3.

Додатки нумерують великими українськими літерами А, Б, В, і т.д. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, розміщений угорі посередині сторінки.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Предмет вивчення макроекономіки. Макроекономічні суб’єкти.
2. Генезис макроекономіки.
3. Макроекономічні методи та моделі.
4. Макроекономічна політика.
5. Система національних рахунків.
6. Методи розрахунку ВВП.
7. Індекси цін.
8. Інфляція: види, типи, причини виникнення.
9. Причини та види безробіття.
10. Закон Оукена.
11. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
12. Поняття економічного циклу та його фази.
13. Види економічних хвиль.
14. Моделі економічної кон’юнктури.
15. Сукупний попит та його структура. Цінові та нецінові фактори сукупного попиту.
16. Сукупна пропозиція. Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції.
17. Поняття класичної дихотомії.
18. Закон Сея.
19. Суть ефекту храповика.
20. Рівновага сукупного попиту та пропозиції.
21. Споживання та заощадження.
22. Мультиплікатор автономних витрат.
23. Що відображає модель “кейнсіанський хрест”?
24. Модель "вилучення-ін’єкції".
25. Макроекономічні функції держави у перехідній економіці.
26. Поняття та інструменти фіскальної політики.
27. Дискреційна та автоматична фіскальна політика.
28. Мультиплікатори фіскальної політики.
29. Крива Лаффера.
30. Державний бюджет та шляхи його збалансування.
31. Шляхи скорочення державної заборгованості.
32. Грошові агрегати та поняття ліквідності.
33. Попит на гроші і його структура.
34. Пропозиція грошей у коротко- та довгостроковому періодах.
35. Монетарна політика: суть та інструменти.
36. Механізм створення грошей банківською системою.
37. Ринок товарів і крива IS.
38. Ринок грошей і крива "LM".
39. Взаємозв’язок моделі IS-LM із кривою сукупного попиту.
40. Ефект витіснення у моделі IS-LM.
41. Ринок праці та механізм його функціонування.
42. Зайнятість населення. Державне регулювання зайнятості.
43. Економічна нерівність та державна політика соціального захитсу.
44. Реальний та грошовий сектори у неокласичній моделі ЗЕР.
45. Закон Вальраса.
46. Поняття “кембриджського ефекту”.
47. Кейнсіанська модель ЗЕР.
48. Синтезована модель загальної економічної рівноваги.
49. Поняття, типи та фактори економічного зростання.
50. Моделі економічного зростання.
51. Форми міжнародних економічних відносин.
52. Теорія абсолютних та відносних переваг.
53. Теорія Хекшера-Оліна та парадокс Леонтьєва.
54. Вигоди від зовнішньої торгівлі.
55. Суть та значення торговельної політики на сучасному етапі.
56. Протекціонізм: аргументи "за" і "проти".
57. Платіжний баланс та його структура.
58. Валютний ринок і валютні курси.
59. Міжнародні системи валютних курсів.
60. Моделі відкритої економіки.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник /За заг. Ред.С.Будаговської. - К.: Основи, 1998. - 518с.
2. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика / Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ, 1994. – 736с.
3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія:принципи, проблеми і політика. - Ч.1. - Макроекономіка /Пер. з англ. - Львів: Просвіта, 1997. – 672 с.
4. Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Макроэкономика / Пер. с англ. - СПб.: СПб-оркестр:Литера плюс, 1994. - 405с.
5. Дорнбуш Р., Фішер С. М. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.:Основи, 1996. – 814с.
6. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1997. - 574с.
7. Сакс Д., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход / Пер. с англ. - М.: Дело, 1996. – 847с.
8. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - К.:Либідь, 1999. - 288с.
9. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич ЛС. Макроэкономика: Учебник. - СПб.: Экономическая школа, 1994. – 398 с.
10. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - 224с.
11. Шишов А.Л. Макроэкономика: Учебник. - М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ", Изд-во ЭКМОС, 1997. - 320с.
12. Макроекономіка: Навч. пос. – Луцьк: В-во ВД/У “Вежа”, 1996. – 246с.
13. Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна теорія:Підручник. - К.: Таксон, 1996. -240с.
14. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс:принцытпы, проблемы и политика /Пер. с англ.  - М.: Республика, 1993. - 785с.
15. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Пер. с англ. Л., 1991. – 443с.
16. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика /Пер. с англ. - М.: Дело, 1993. – 829с.
17. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: Уроки для України / Пер. з англ. - К.: Основи, 1996. - 345с.
18. Дадаян В.С. Макроэкономика для всех. - Дубна, ИЦ "Феникс", 1996. - 306с.
19. Стігліц Е.Дж. Економіка державного сектора / Пер. з англ. - К.: Основи, 1998. - 854.
20.  Рут. Ф.Р., Філіпенко А. Міжнародна  торгівля та інвестиції / Пер. з англ. -  К.: Основи, 1998. – 743с.
21. Бажал Ю. Економічна теорія технологічних змін. - К.: Заповіт, 1996. - 240с.
22. Микро-, макроэкономика. Практикум. / Под общ. ред. Ю.А. Огибина. - СПб.: "Литера плюс", «СПб.-оркестр», 1994. – 432с.
23. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Тести, ситуаційні завдання, практикум розв'язання: Навч. посібник. - К.: Четверта хвиля, 1997. - 144с.
24. Морган Дж. М. Руководство по изучению учебника «Экономика» С.Фишера, Р. Дорнбуша, Р.Шмалензи / Пер. с англ. – Дело, 1997. –512с.
25. Періодичні видання: "Економіка України", "Фінанси України", “МэиМО”, "Российский экономический журнал" та інші.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1. Зразок оформлення титульного аркушу індивідуального завдання

Міністерство освіти та науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Кафедра економіки
ІНДИВІДУАЛЬНЕ СЕМЕСТРОВЕ ЗАВДАННЯ


з курсу "Макроекономіки" на тему:


_________________________________________

_________________________________________Виконав:

студент групи МО-23
___________________


Дрогобич - 2005

ДОДАТОК 2. Зразок оформлення ілюстрацій та таблиць

Крива сукупного попиту
Рис. 1. Крива сукупного попиту

Таблиця 1.

Структура податкових надходжень до державного бюджету України у 1996 – 2001 роках
1996 1997 1998 1999 2000 2001
ПДВ 39% 41% 45,4% 32,8% 35,6% 39,6%
Податок на прибуток 90,2% 15% 12% 18,5% 25% 11,7%
Акцизний збір 2% 3% 6,9% 11,1% 6,6% 37%
Мито 0,83% 0,83% 0,94% 0,96% 0,97% 0,97%
Прибутковий податок з громадян 11% 15% 18,3% 15,5% 15,7% 15,9%

ДОДАТОК 3. Приклади оформлення джерел літератури та інших джерел

Характеристика джерела Зразок оформлення
Монографії, підручники Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. – К.: Основи, 1996. – 814 с.
Статті Михасюк І. Економічна диктатура держави у змінному середовищі (за і проти) // Молодь і ринок. – 2002. – №1. – С.12-14.
Інтернет-сторінки Банк Англии снизил учетную ставку // www.korrespondent.net.
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.