Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Отчеты ВТО Диссертации Законы
Теория туризма
Философия туризма
Рекреация и курортология
Виды туризма
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспорт в туризме
Право и формальности в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
Информационные технологии в туризме
Агро- и экотуризм
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Крым, Черное и Азовское море
Туризм в России
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, страноведение и география туризма
Музееведение
Замки и крепости
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Экскурсионное дело
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие
тендерный кредит по госконтрактам увеличит прибыль предприятия

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
14.06.2004 N 476
(z0863-04)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2004 р.
за №864/9463

Складова галузевого стандарту вищої освіти

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

ЗА НАПРЯМОМ 0504 ТУРИЗМ,
ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ 6.050400 ТУРИЗМ

1. Вступ

1.1. Освітньо-професійна програма (далі - ОПП) є державним документом, у якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки бакалавра з напряму "Туризм".

1.2. ОПП є складовою компоненти стандартів вищої освіти та використовується при:

- розробленні та коригуванні відповідних навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
- розробленні засобів діагностики рівня якості освітньо-професійної підготовки бакалавра;
- визначенні змісту навчання як бази для оволодіння новими спеціальностями, кваліфікаціями;
- визначенні змісту навчання у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації.

2. Галузь використання

2.1. ОПП поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади незалежно від підпорядкування та форми власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за фаховим спрямуванням 6.050400 "Туризм" напряму підготовки 0504 "Туризм" освітнього рівня базова вища освіта кваліфікації "бакалавр з туризму" з узагальненим об'єктом діяльності система дій, направлена на формування, просування та реалізацію туристичного продукту, екскурсійне обслуговування нормативним терміном навчання (денна форма) чотири роки

2.2. ОПП встановлює:

- нормативну частину змісту навчання у навчальних об'єктах, засвоєння яких забезпечує формування системи умінь відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;
- рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик;
- нормативний термін навчання за очною формою навчання;
- нормативні форми державної атестації.

2.3. ОПП є обов'язковою для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю.

3. Визначення

3.1. У ОПП використані такі терміни та відповідні визначення:

Змістовий модуль - система навчальних елементів, що поєднанні за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.

Знання - результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання - категорія, яка відбиває зв'язок між пізнавальною і практичною діяльністю людини. Знання виявляються в системі понять, суджень уявлень тощо, яка має певний обсяг і якість. Знання можна ідентифікувати тільки за умови їх виявлення у вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії.

Кредит - інформаційний обсяг навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні оптимальних форм, методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54 години навчального часу (сума годин аудиторної і самостійної роботи студента за тиждень).

Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) - педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об'єкта.

Навчальний об'єкт - навчальна інформація певного обсягу, що має самостійну логічну структуру та зміст та дає змогу оперувати цією інформацією у процесі діяльності мислення.

Навчальний план - складова стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, яка складається на основі освітньої-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає графік навчального процесу, перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби проведення підсумкового контролю.

Нормативний термін навчання - термін навчання за денною (очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти.

Освітня діяльність - діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, із видачею особам, які навчалися, документа про вищу освіту державного зразка.

Цикл підготовки - сукупність складових змісту освітньої або професійної підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднанні за ознаками приналежності їх змісту до спільного освітнього або професійного напряму.

4. Позначення та скорочення

4.1. У освітньо-професійній програмі для формування шифрів застосовуються такі скорочення назв циклів:

- ГСЕП - гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
- ПЗ - природничо-наукової та загальноекономічної підготовки;
- ПП - професійної підготовки.

5. Обов'язкова частина змісту освітньо-професійної програми

5.1. Система знань у вигляді системи змістових модулів щодо складових узагальнених структур діяльності наведена у додатку 1.

6. Обов'язковий перелік навчальних дисциплін і практик

6.1. У додатку 2 "Обов'язковий перелік навчальних дисциплін і практик" подано обов'язковий перелік навчальних дисциплін і практик, визначено блоки змістових модулів, що входять до кожної з них, та визначені змістові модулі, що входять до кожного з блоків змістових модулів.

6.2. Навчальний заклад має право змінювати назви навчальних дисциплін і практик та розподіл блоків змістових модулів у них.

Примітка. У додатку 1 та додатку 2 шифри змістових модулів указані за структурами:

а) шифр змістового модуля, що відповідає умінню, зазначеному у додатку 1 Освітньо-кваліфікаційної характеристики

б) шифр змістового модуля, що відповідає умінню, зазначеному у додатку 2 Освітньо-кваліфікаційної характеристики

X. XX. XX.
--------------
|  
шифр уміння  

XX
----
  |
  номер змістового модуля, наскрізний для цього вміння

X. XX. XX.
--------------
|  
шифр уміння  

XX
----
  |
  номер змістового модуля, наскрізний для цього вміння

7. Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки, обов'язковими навчальними дисциплінами

7.1. Освітньо-професійна програма передбачає цикл професійної підготовки.

7.2. Розподіл змісту освітньо-професійної програми фахівців та навчальний час за нормативною та варіативною частинами програми підготовки, навчальний час за циклом підготовки, кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожної з обов'язкових навчальних дисциплін нормативної частини програми підготовки подано у додатку 3 "Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки обов'язкових навчальних дисциплін".

8. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

8.1. На державну атестацію виноситься система умінь, що визначена у освітньо-кваліфікаційній характеристиці, та система відповідних змістових модулів, що зазначена у додатку 1 "Система змістових модулів щодо складових узагальнених структур діяльності".

8.2. Вид кваліфікаційної роботи встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій та типових завдань діяльності, що визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

8.3. У додатку 4 "Нормативні форми державної атестації осіб, які навчаються у вищих в навчальних закладах" наведено нормативні форми державної атестації і подано розподіл змістовних модулів між ними.

8.4. Вимоги до засобів об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки встановлюються складовою Галузевого стандарту вищої освіти України "Засоби діагностики якості вищої освіти", що затверджуються в установленому порядку додатково.

9. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки

9.1. Вищий навчальний заклад відповідає за якість підготовки фахівців із повною вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за фаховим спрямуванням 6.050400 "Туризм" напряму підготовки 0504 "Туризм" освітнього рівня повної вищої освіти.

9.2. Викладацький склад, який бере участь у викладанні навчальних дисциплін нормативної частини змісту навчання, повинен мати відповідні:

- фах за дипломом про вищу освіту;
- наукову спеціальність за дипломом про присвоєння наукового ступеня;
- вчене звання, що присвоєно по кафедрі, на якій викладаються дані навчальні дисципліни.

9.3. Для забезпечення якості підготовки фахівців вищий навчальний заклад повинен використовувати у навчальному процесі:

- навчальну лабораторію "Туристська фірма";
- мультимедійну лінгафонну лабораторію;
- навчальну лабораторію "Готель";
- методичний кабінет екскурсійної та музейної справи;
- навчальну лабораторію туристських інформаційних технологій;
- навчальну лабораторію з спортивного туризму.

Директор Департаменту вищої освіти
Міністерства освіти і науки України
Я.Я.Болюбаш
Все о туризме - Туристическая библиотека
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.